Zákaz GMO: Výbor pre životné prostredie chce viac slobody pre členské štáty  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Poslanci Výboru pre životné prostredie odhlasovali návrh, podľa ktorého budú môcť národné vlády zakázať alebo obmedziť pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) v ich krajine. Dôvodom budú negatívne dopady na poľnohospodárstvo či životné prostredie. "Správa chce dať väčšiu slobodu členským štátom", zdôraznila jej autorka, francúzska liberálka Corinne Lepage. GMO bol však len jeden z viacerých návrhov na programe EP, ktoré sa týkajú zlepšenie kvality potravín v EÚ.

Čo sa zmení?

Vlády budú môcť obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov v ich krajine z agroenvironmentálnych dôvodov (napr. ohrozenie biologickej diverzity, úrodnosti pôdy či vyživujúcich a potravinových reťazcov). Nebudú ich však môcť zakázať zo zdravotných dôvodov.

 

"Členské štáty musia mať právo odôvodniť zákaz alebo obmedzenie pestovania GMO aj dopadmi na poľnohospodárstva či životné prostredie, ako aj socio-ekonomickými dopadmi spojenými s kontamináciou," uviedla autorka správy Corinne Lepage.


Podľa poslancov zahrnutie týchto dopadov medzi oprávnené dôvody na  zákaz pestovania GMO poskytne členským štátom lepšiu právnu ochranu proti námietkam zo strany medzinárodných obchodných partnerov v  Svetovej obchodnej organizácii.


Doteraz platná schvaľovacia procedúra bezpečnosti geneticky modifikovaných plodín sa nezmení. Vykonáva ju Európska komisia na základe nezávislého zhodnotenia rizík Európskym úradom pre bezpečnosť potravín. "Správa chce dať väčšiu slobodu členským štátom. Je vyvážená a odráža priania a obavy rôznych strán. Ale záležalo nám aj na tom, aby pretrvalo aj hodnotenie na úrovni EÚ, " vysvetlila Lepage. Európsky parlament bude o správe hlasovať v júni.


Čo je ešte na "jedálnom lístku" EP?


Výbor pre životné prostredie v utorok diskutoval o zmenách v správe o označovaní potravín. Názorové rozdiely o týchto otázkach medzi poslancami  pretrvávajú. Sporné je napríklad povinné označovanie výskytu transmastných kyselín či rozšírenie indikácií o krajine pôvodu. Výbor by mal o správe hlasovať na budúci týždeň v utorok.


V pondelok predstavil Poľnohospodárky výbor nové pravidlá pre kvalitu potravín. EÚ už zaviedla súbor označení a systémov kvality, ktorými sa uznávajú vlastnosti vysokej hodnoty výrobkov, ako aj regionálne špecifikácie výrobku. Nový návrh chce zjednodušenie a rozvoj súčasných systémov certifikácie. Majú byť transparentnejšie a zrozumiteľnejšie a menej zaťažovať výrobcov a správcov. Zavádza aj povinné označovanie farmy pôvodu a uľahčí propagáciu tradičných produktov.


Rokovania EP a Rady o úprave pravidiel pre tzv. nové potraviny. Patria sem napríklad potraviny, ktoré vznikli pomocou nových technologických procesov. Hlavným bodom sporu sa stali potraviny z potomkov klonovaných zvierat. Počas májového plenárneho zasadnutia by sa mal k tejto téme opäť oficiálne vyjadriť tím vyjednávačov EP.

Európania GMO nedôverujú 
  • V Európe sú povolené GMO týchto plodín: bavlna, kukurica, bakteriálna bielkovina, kvasinkové kmene, repka olejná, zemiaky, sója, cukrová repa. 
  • Medzi krajiny, ktoré využívajú "bezpečnostní" klauzulu na zákaz GMO patria Rakúsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Nemecko a Luxembursko.  
  • U 61% Európanov vyvolávajú geneticky modifikované potraviny nepríjemný pocit, 21% Európanov verí, že GM potraviny sú bezpečné, 53% si nemyslí, že geneticky modifikované potraviny neškodia životnému prostrediu (Eurobarometer, október 2010). 
  • GMO sú najpopulárnejšie v USA. 93% pestovaných sójových bôbov je modifikovaných, 86% kukurice(štatistika USDA ).