Poslanci sú naklonení kvótam pre ženy manažérky  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Príliš málo žien za stolom správnej rady © Getty  

Ženy tvoria len 10 % členov správnych rád najväčších spoločností v EÚ. Iba 3% zastávajú pozíciu predsedníčok správnych rád. Aj napriek tomu, že ženy získavajú 60% vysokoškolských diplomov. Grécka ľudovecká podpredsedníčka EP Rodi Kratsa-Tsagaropoulou žiada rodovo vyváženejšie vedenia európskych podnikov. O právne záväzných kvótach, ktoré by kompetentných ženám uľahčili prístup k vrcholným manažérskym pozíciám bude Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť hlasovať už 25. mája.

Súčasné tempo: 40% žien až za 50 rokov


Napriek niektorým rozdielom medzi európskymi štátmi, je konštatovanie totožné: zastúpenie žien na riadiacich postoch v podnikoch je nízke. Pri súčasnom tempe sa odhaduje, že dosiahnutie 40% zastúpenia žien vo vedení podnikov bude trvať ďalších 50 rokov. Pokrok v tejto oblasti treba naštartovať.


Správa Rodi Kratsy-Tsagaropoulou o ženách a riadení podnikov žiada:


  • afirmatívne akcie, na dosiahnutie optimálneho využívania ženských ľudských zdrojov vo všetkých oblastiach života podniku

  • plán na stanovenie konkrétnych, merateľných, vhodných, realistických a časovo ohraničených cieľov, ktoré treba dosiahnuť v záujme vyrovnaného zastúpenia


Pomôžu kvóty vo vedení podnikov?


Viaceré členské štáty sa pokúšali nájsť riešenie nízkeho zastúpenia žien vo vedení podnikov. Vo Francúzsku bol nedávno prijatý zákon, ktorý stanovuje kvóty v rámci správnych rád podnikov a prah 40 % do roku 2015. Ide o podniky s viac ako 500 zamestnancami a ročným obratom viac ako 50 miliónov EUR.Taliansko navrhlo zákon týkajúci sa kvót v správnych radách. V Španielsku už zákon o kvótach existuje od roku 2007 a stanovuje 40 % zastúpenie do roku 2015. V Holandsku, Belgicku, Nemecku či Veľkej Británii o tejto problematike v súčasnosti prebiehajú diskusie.


Rodi Kratsa-Tsagaropoulou si myslí, že: "kvóty by mohli byť právne záväzné v prípadoch, keď podniky nebudú iniciovať opatrenia alebo uplatňovať plán. Ale napríklad pri očakávaní dosiahnutia prahu 40% do roku 2015 musíme vziať do úvahy rozmanitosť Európy, pretože nie všetky krajiny napredujú v tejto oblasti rovnakým tempom. Niektoré majú k dosiahnutiu prahu ešte ďaleko, zatiaľčo iné ho už takmer dosiahli vďaka proaktívnym opatreniam samotných podnikov alebo členských štátov."


Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť bude o správe hlasovať už 25. mája, plénum EP v júli. Buďte pri tom a sledujte stredajšie hlasovanie vo výbore o kvótach v priamom prenose!

Účinok kvót 
  • Francúzsko: nárast vedúcich manažérok z 7,6%(2008) na 11,9%(2010).  
  • Taliansko: z 2,1% (2008) na 3,9% (2010) 
  • Španielsko: z 6,6%(2008) na 11% (2010)