NIE geneticky modifikovaným organizmom: „Jasne nám chýbajú dôkazy o bezpečnosti tejto novej odrody“ 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Dagmar Roth-Behrendt  

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali Komisiu, aby nepovolila uvedenie geneticky modifikovanej kukurice Pioneer 1507 na trh EÚ. V uznesení schválenom v utorok sa uvádza, že táto kukurica, ktorá je odolná voči škodcom, by mohla byť nebezpečná pre neškodné motýle a nočné motýle. Oslovili sme Dagmar Rothovú-Behrendtovú, nemeckú poslankyňu skupiny S&D, ktorá bola proti schváleniu spolu s ďalšími členmi Výboru pre životné prostredie.

 Uviedla, že „na základe tohto návrhu nám jasne chýbajú dôkazy o bezpečnosti tejto novej geneticky modifikovanej odrody nato, aby sme ju vpustili na trh EÚ.“


Otázka: Prečo sú poslanci EP proti tomu, aby sa pre túto konkrétnu odrodu geneticky modifikovanej kukurice udelilo povolenie na uvedenie na trh? Niektoré geneticky modifikované plodiny sme už povolili, v čom je teda táto odroda iná?


Odpoveď: V polovici 90. rokov nebolo obnovených niekoľko ďalších povolení a odvtedy má povolenie na pestovanie na komerčné využitie v EÚ len jedna odroda kukurice – MON 810 od spoločnosti Monsanto. Táto odroda by bola druhou.


V prípade kukurice línie 1507 od firmy Pioneer sme sa rozhodli vzniesť proti tomuto návrhu na udelenie povolenia námietku, pretože nás veľmi prekvapilo, že Komisia prijala kladné rozhodnutie napriek nesúhlasu 12 členských štátov (za povolenie hlasovalo len šesť členských štátov).


Z hodnotení rizika Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyplýva, že vysoko citlivé motýle a nočné motýle môžu byť ohrozené, ak budú vystavené peľu kukurice línie 1507. Firma Pioneer však odmietla poskytnúť ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa monitorovania a opatrení na zmiernenie rizika v súvislosti s týmito necieľovými druhmi.


No a napokon Komisia pri prijímaní tohto rozhodnutia o udelení povolenia argumentovala tým, že v septembri minulého roka proti nej vydal Súdny dvor Európskej únie rozsudok. Tento rozsudok sa však týkal iba nečinnosti Komisie. Napriek tomu mala možnosť predložiť nový návrh s odporúčaním o neudelení povolenia pre kukuricu línie 1507.


Otázka: Žiadosť o povolenie pestovania bola prvýkrát podaná v roku 2001. Dospeje podľa Vás Rada ku konečnému rozhodnutiu v blízkom čase?


Odpoveď: Nedá sa povedať, kedy Rada prijme rozhodnutie. Môžem však povedať, že každé nové povolenie na pestovanie geneticky modifikovaných organizmov je problematické, pretože vždy stavia Radu pred ťažkú úlohu získať väčšinu hlasov buď na podporu, alebo v neprospech takéhoto rozhodnutia. Z tohto dôvodu môže trvať veľmi dlho, kým sa prijmú konečné rozhodnutia týkajúce sa žiadostí o povolenie.


Otázka: Mali by mať geneticky modifikované organizmy v Európe budúcnosť?


Odpoveď: V júli minulého roka spoločnosť Monsanto ohlásila, že stiahne nevybavené žiadosti o schválenie pestovania nových druhov geneticky modifikovaných plodín v EÚ, čo odôvodnila nedostatočnými obchodnými vyhliadkami pestovania. Je pravda, že regulačné prostredie je sťažené, keďže viaceré členské štáty nie sú naklonené novým povoleniam na pestovanie. Treba tiež povedať, že príslušné


odvetvie neposkytuje dostatok dôkazov o bezpečnosti nových geneticky modifikovaných plodín, čo nepomáha rozptýliť opakované pochybnosti občanov EÚ o geneticky modifikovaných organizmoch. Preto je zatiaľ väčšina Európanov (61 %) proti vývoju geneticky modifikovaných potravín v Európe (podľa prieskumu Eurobarometer z novembra 2010). Geneticky modifikované organizmy podľa nich neprinášajú žiadne výhody a sú nebezpečné, nespravodlivé a vyvolávajú obavy.


Ďalšie podrobnosti a kontakty nájdete kliknutím na odkaz na tlačovú správu vpravo.