Klimatické zmeny v EÚ: lepšie využívanie lesov ako zásobníkov uhlíka  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Pomocou našej infografiky sa dozviete, ako chce EÚ využiť schopnosť lesov absorbovať CO2 v boji proti zmene klímy a ešte viac znížiť svoju uhlíkovú stopu.

EÚ spustila niekoľko iniciatív na zníženie emisií. Keďže lesy zohrávajú kľúčovú úlohu pri zachytávaní oxidu uhličitého z atmosféry, ktorý by inak prispieval ku globálnemu otepľovaniu, EÚ pracuje na pravidlách na zvýšenie záchytov uhlíka.

Parlament 8. júna odhlasoval aktualizáciu pravidiel, ktorými sa riadi sektor využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF).

Prečítajte si kľúčové informácie o lesoch v krajinách EÚ a o tom, čo Parlament navrhuje na posilnenie ich schopnosti zachytávať oxid uhličitý z atmosféry.


Význam lesov v EÚ: kľúčové fakty


Lesy EÚ každoročne absorbujú ekvivalent 7 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ.

EÚ sa môže pochváliť 159 miliónmi hektárov lesov, ktoré pokrývajú 43,5 % jej rozlohy. Rozloha lesov sa v jednotlivých členských štátoch môže výrazne líšiť, od niečo viac ako 10 % na Malte až po takmer 70 % vo Fínsku, na Slovensku je to 48,6 %.

Okrem toho, že lesy sú zásobárňou uhlíka, poskytujú aj mnohé ekosystémové služby: pomáhajú chrániť pôdu pred eróziou, sú súčasťou kolobehu vody, chránia biodiverzitu tým, že poskytujú životné prostredie mnohým druhom a regulujú miestnu klímu.

Lesy zaberajú 43,3 % rozlohy EÚ 27.  

Na ktoré odvetvie sa vzťahujú tieto právne predpisy?


Revidované plány sa týkajú sektora využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva, ktorý zahŕňa najmä lesnú pôdu a poľnohospodársku pôdu, ako aj pôdu, ktorej využitie sa zmenilo na jedno z týchto využití.

Tento sektor emituje skleníkové plyny, napríklad prostredníctvom zmien využívania pôdy, najmä keď sa lesy využívajú na niečo iné, napríklad na ornú pôdu, pri výrube stromov alebo z dôvodu chovu hospodárskych zvierat na poľnohospodárskej pôde.

Je to však aj jediný sektor, ktorý môže odstraňovať CO2 z atmosféry, a to najmä prostredníctvom lesov.

Lesy pomáhajú odstraňovať skleníkové plyny  

Čo presadzuje Parlament?


Poslanci EP chcú zvýšiť prirodzené záchytné zdroje uhlíka v EÚ napríklad prostredníctvom obnovy mokradí a močiarov, zalesňovania a zastavenia odlesňovania. To by de facto viedlo k ešte väčšiemu zníženiu emisií EÚ, ako je cieľ stanovený na rok 2030 na úrovni 55 %.

Návrh Komisie zahrnúť do sektora využívania pôdy aj emisie, ktoré nie sú CO2 z poľnohospodárstva, nezískal podporu poslancov, títo sa domnievajú, že odstraňovanie uhlíka zachytávaním - ktoré je svojou povahou nestále a krehké - by sa nemalo používať na kompenzáciu iných emisií. Prioritou by malo zostať drastické zníženie emisií z iných sektorov.

Parlament chce, aby Komisia stanovila členským štátom ciele znižovania emisií v sektore LULUCF na každých päť rokov počnúc rokom 2035.


Úsilie EÚ o zníženie emisií skleníkových plynov


Revízia pravidiel využívania pôdy a lesného hospodárstva je súčasťou balíka Fit for 55, ktorého cieľom je dosiahnuť cieľ EÚ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov aspoň o 55 %, ako je stanovené v klimatickom zákone.

Ďalšie právne predpisy v balíku zahŕňajú okrem iného návrhy týkajúce sa obchodovania s emisiami, spoločného úsilia medzi krajinami EÚ, emisií z automobilov, energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti.