Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Európsky parlament prijal nové pravidlá, ktoré pomôžu rodičom a pestúnom lepšie zosúladiť ich pracovný a súkromný život.

Prispôsobivejšie pracovné podmienky a viac pracovného voľna by mohli pomôcť pracujúcim rodičom a pestúnov pri starostlivosti o rodinu.


Čo hovoria štatistiky


Zamestnaných je v EÚ 66,5% žien, čo je o dosť menej ako mužov - 78%. Ženy okrem toho častejšie pracujú na polovičný úväzok, aby sa mohli starať o deti či chorých rodičov. V konečnom dôsledku na to doplácajú. Kvôli tomu, že svoju kariéru prerušujú častejšie ako muži, odzrkadľuje sa to nielen na ich platoch ale aj na ich dôchodkoch. Priemerná európska dôchodkyňa dnes poberá o 40% nižší dôchodok ako muž. Ženám, a zvlášť tým starším, tak hrozí vyššie riziko chudoby a sociálneho vylúčenia.


Nové pravidlá, prijaté 4. apríla, by mali priniesť zamestnancom viac rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom. Výsledkom by mali byť lepšia pozícia na pracovnom trhu pre ženy, zvýšenie stimulov pre otcovskú rodičovskú dovolenku, či posilnenie rodovej rovnosti a vyrovnanejších príležitostí.


Ďalšie kroky

Členské krajiny EÚ budú mať teraz tri roky na to, aby zapracovali nové pravidlá do svojich národných legislatív.

Nové európske pravidlá pre lepšie zosúladenie práce a rodiny  

Čo prinesú nové pravidlá


Nové legislatíva prinesie nové alebo vyššie minimálne štandardy pre rodičovské, otcovské a opatrovateľské dovolenky:


  • Právo na najmenej 10 dní otcovskej dovolenky platenej minimálne ako maródka pre otcov alebo rovnocenných druhých rodičov (ak ich uznávajú vnútroštátne právne predpisy).
  • Právo na 4 mesiace rodičovskej dovolenky, z čoho dva mesiace budú neprenosné na druhého rodiča a platené. Výšku tejto platby stanovia členské štáty.
  • Právo na 5 dní platenej opatrovateľskej dovolenky pre ľudí, ktorí sa starajú o príbuzných, ktorí sú vážne chorí alebo neschopní sa o seba postarať sami.
  • Rodičia a opatrovatelia budú mať okrem toho možnosť viac využívať prispôsobiteľné pracovné modely, ako je napríklad flexibilný alebo skrátený pracovný čas.

Čo ešte robí EÚ na zlepšenie práv pracovníkov


EÚ vytrvalo pracuje na zlepšovaní pracovných podmienok. V roku 2019 Európsky parlament podporil nové pravidlá zavádzajúce minimálne práva pre všetkých zamestnancov vrátane atypických foriem zamestnania, ako sú napríklad dočasné pozície v tzv. zákazkovej ekonomike (gig economy). Poslanci prijali aj reformu pravidiel týkajúcich sa vyslaných pracovníkov, ktorí by mali byť po novom lepšie chránení.


EÚ tiež stanovila pravidlá týkajúce sa pracovného času, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a sociálneho zabezpečenia pre ľudí pracujúcich v inej krajine EÚ.