Ako EÚ posilňuje práva pracujúcich a zlepšuje pracovné podmienky  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Otcovská dovolenka, ochrana zdravia a bezpečnosti, spravodlivejšie pracovné zmluvy a odmeňovanie. Prinášame vám prehľad opatrení, ktorými chce EU zlepšiť životy pracujúcich ľudí.

©AP Images/European Union-EP  

V EÚ dnes platia viaceré pravidlá, ktoré majú lepšie chrániť pracujúcich. Patrí sem napríklad ohraničenie pracovnej doby, pravidlá ohľadne čiastočných úväzkov, práva pracovníkov byť informovaní o dôležitých aspektoch ich zamestnania a vysielanie pracovníkov do zahraničia. Všetky tieto minimálne štandardy sú základnými kameňmi sociálneho rozmeru EÚ.


Na ich tvorbe sa podieľajú oj odbory a zamestnanecké organizácia v rámci takzvaného sociálneho dialógu, kde majú možnosť prezentovať svoj pohľad na konkrétnu problematiku.


Nové formy zamestnania


Právne predpisy EÚ o pracovnej dobe stanovujú, že pracovný týždeň nemôže trvať viac ako 48 hodín a pracujúci má nárok na najmenej štyri týždne platenej dovolenky ročne. Tieto predpisy upravujú aj prácu v noci a prácu na smeny.


Európsky pracovný trh v posledných rokoch prekonal niekoľko zmien a to najmä kvôli digitalizácii, rozvoji nových technológií a rastúcej flexibilite. Tento vývoj priniesol i nové formy zamestnania - rôzne dočasné pozície a neštandardné pracovné miesta sú dnes čoraz častejšie.


Európsky parlament prijal v roku 2019 smernicu, ktorá garantuje minimálne práva ľuďom, ktorí pracujú v dnešnej „zákazkovej ekonomike“ a kde často ťahajú za kratší povraz. Vďaka novým pravidlám budú ich zamestnávatelia povinní poskytnúť im jasné informácie o pracovným podmienkach alebo školenia zdarma. Smernica zakazuje pracovné zmluvy, ktoré pracovníkovi zakazujú pracovať pre iného zamestnávateľa a obmedzuje pracovnú dobu.


EÚ zároveň podporuje, aby sa zamestnanci podieľali na riadení a rozhodovacom procese v spoločnostiach, kde pracujú.

©AP Images/European Union-EP  

Mobilita pracujúcich v rámci EÚ

Ľudia, ktorí sa presťahujú za prácou do inej krajiny EÚ, neprichádzajú o svoje sociálne výhody. Umožňuje im to koordinácia sociálneho zabezpečenia.

Od roku 2023 začne naplno fungovať Spoločný orgán práce (European Labour Authority). Jeho úlohou bude podporovať členské štáty pri vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti pracovnej mobility a koordinovať systémy sociálneho zabezpečenia.

V roku 2018 boli prepracované pravidlá vysielania pracovníkov, aby sa vyrovnali rozdiely medzi mzdami vyslaných pracovníkov a miestnych zamestnancov. Po novom musí byť za rovnakú prácu v tej istej krajine vyplácaná rovnaká odmena, nezáležiac na tom, v akej krajine má zamestnanec pracovnú zmluvu.

S cieľom znížiť nezamestnanosť a pružnejšie reagovať na potreby pracovného trhu parlament v roku 2016 schválil reformu siete EURES. Ide o celeúnijnú databázu uchádzačov o prácu a voľných pracovných miest. Novela umožní ľahšie spárovanie ponúk s uchádzačmi.

Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku

Európske právne predpisy stanovujú minimálne normy ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Členské štáty však môžu uplatňovať aj prísnejšie opatrenia.

Základom ochrany pracovníkov je európska rámcová smernica, ktorá sa vzťahuje na takmer všetky odvetvia a definuje povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov.

Európska legislatíva v tejto oblasti je pravidelne aktualizovaná v nadväznosti na nové výzvy. Príkladom sú napríklad pravidlá ochrany pred karcinogénmi a mutagénmi, kde sa pravidelne pridávajú nové látky, ktoré EÚ zakazuje alebo obmedzuje.

V kontexte starnúcej populácie je potrebné pomáhať ľuďom s chronickými ochoreniami alebo postihnutím, aby sa mohli vracať do práve. Parlament v roku 2018 prijal uznesenie, kde navrhuje opatrenia, ktoré by mali návrat do práce uľahčiť.

Práca verzus rodina a spravodlivé odmeňovanie

Jedným z cieľov Európskej únie je rovnosť mužov a žien. V roku 2019 parlament prijal súbor opatrení na spravodlivejšie delenie starostlivosti o deti. Tieto pravidlá umožnia rodičom a ľuďom, ktorí sa starajú o chorých príbuzných lepšie zladiť svoj pracovný a súkromný život.

Legislatíva zavádza právo na aspoň desať dní otcovskej dovolenky či právo pre každého z rodičov vybrať si do desiatich rokov dieťaťa minimálne štyri mesiace rodičovskej dovolenky. Dva mesiace z toho sú neprenosné a platené.

Minimálne dĺžka materskej dovolenky v EÚ je 14 týždňov.

Parlament opakovane volá po vyrovnaní platov a dôchodkov mužov a žien. Poslanci vyzval EÚ, aby bojovala proti mobbingu a sexuálnemu obťažovaniu.