Znižovanie nezamestnanosti: o čom je politika EÚ 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Cieľom EÚ je, aby mali do roku 2020 tri štvrtiny obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov prácu. Prečítajte si, ako EÚ pracuje na znižovaní nezamestnanosti a bojuje proti chudobe.

Hľadanie práce môže byť výzvou © AP Images/Európska únia - EP  

Hospodárska a finančná kríza v roku 2008 zasiahla svetové hospodárstvo a viedla k nárastu nezamestnanosti vo všetkých krajinách EÚ.

Aj keď sa podmienky na trhu práce v EÚ a práva pracovníkov v posledných rokoch výrazne zlepšili, boj proti nezamestnanosti zostáva jednou z hlavných výziev EÚ na ceste ku kvalitným pracovným miestam a sociálne inkluzívnej Európe.

Vynakladá sa významné úsilie v mnohých oblastiach vrátane pomoci mladým ľuďom pri vstupe na trh práce, boja proti dlhodobej nezamestnanosti, zvyšovania úrovne zručností a uľahčovania mobility pracovnej sily v EÚ.

Miera nezamestnanosti v EÚ

Od polovice roka 2013 miera nezamestnanosti v EÚ naďalej klesá.

V apríli 2019 klesla na 6,4 % (z 7,0 % v apríli 2018), čo je najnižšia úroveň od začiatku mesačného uverejňovania štatistiky nezamestnanosti v EÚ v januári 2000. V eurozóne bola v apríli 2019 miera nezamestnanosti 7,6 %, čo je pokles z 8,4 % v apríli 2018.

Právomoci EÚ v porovnaní s právomocami členských štátov

Krajiny EÚ sú naďalej najviac zodpovedné za politiku zamestnanosti a sociálnu politiku. EÚ však dopĺňa a koordinuje opatrenia členských štátov a podporuje výmenu najlepších postupov.


Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by mala EÚ pri vymedzovaní a uskutočňovaní všetkých svojich politík a činností zohľadňovať cieľ vysokej úrovne zamestnanosti.

Európska stratégia zamestnanosti a ciele


Krajiny EÚ stanovili súbor spoločných cieľov a cieľov politiky zamestnanosti na boj proti nezamestnanosti a na vytváranie viac a lepších pracovných miest v EÚ. Táto politika je známa aj ako európska stratégia zamestnanosti (ESZ).


Táto stratégia zamestnanosti, ktorá sa začala v roku 1997, tvorí súčasť stratégie rastu Európa 2020, ktorá dáva celkový prehľad o tom, čo by mala EÚ dosiahnuť do 2020 pri kľúčových parametroch v rôznych oblastiach, ako je vzdelávanie a boj proti zmene klímy, a používa sa ako referenčný rámec pre činnosti na úrovni EÚ, vnútroštátnej a regionálnej úrovni.


Toto sú ciele stanovené na rok 2020: 75 % pracujúcich ľudí vo veku 20 – 64 rokov, zároveň zatiaľ zníženie počtu ľudí, ktorým hrozila chudoba alebo sociálne vylúčenie v roku 2008, zo 116,1 milióna (všetky krajiny EÚ okrem Spojeného kráľovstva) na 96,2 milióna ľudí.

V roku 2017 bolo zamestnaných 72,2 % obyvateľstva EÚ vo veku 20 – 64 rokov, čo je len o 2,8 percentuálneho bodu menej než je cieľom do roku 2020.


V roku 2016 bolo 118 miliónov ľudí v EÚ ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením.


Európska komisia monitoruje a vykonáva stratégiu prostredníctvom európskeho semestra, ročného cyklu koordinácie hospodárskych politík a politík zamestnanosti na úrovni EÚ.


Sociálna a zamestnanostná situácia v Európe sa hodnotí v kontexte európskeho semestra a na základe usmernení pre zamestnanosť, spoločných priorít a cieľov pre vnútroštátne politiky zamestnanosti. S cieľom pomôcť krajinám EÚ pri zlepšovaní Komisia vydáva odporúčania pre jednotlivé krajiny na základe ich pokroku pri dosahovaní cieľov.

Ako sa financuje


Európsky sociálny fond (ESF) je hlavným nástrojom Európy na zabezpečenie spravodlivejších pracovných príležitostí pre všetkých, ktorí žijú v EÚ: zamestnancov, mladých ľudí a všetkých tých, ktorí si hľadajú prácu.


Európsky parlament navrhuje zvýšiť financovanie fondu v budúcom dlhodobom rozpočte Únie na obdobie 2021 až 2027. Hlavný dôraz by sa pritom mal klásť na vzdelávanie, zamestnanosť a sociálne začleňovanie. Nová verzia fondu, známa ako Európsky sociálny fond plus (ESF +), má zvýšiť kvalitu práce, umožniť ľuďom nájsť si prácu v inej časti EÚ, zlepšiť vzdelávanie a podporiť sociálne začleňovanie a zdravie.


Cieľom programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) je pomôcť pri modernizovaní politiky zamestnanosti a sociálnej politiky, zlepšiť prístup sociálnych podnikov alebo zraniteľných osôb, ktoré chcú založiť mikropodnik, k financovaniu, a podporovať mobilitu pracovnej sily prostredníctvom siete EURES. Európska sieť pracovných miest uľahčuje mobilitu poskytovaním informácií zamestnávateľom a uchádzačom o zamestnanie a takisto obsahuje databázu voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie v celej Európe.


Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporuje pracovníkov, ktorí prišli o prácu v dôsledku globalizácie, keď spoločnosti môžu zrušiť alebo presunúť svoju výrobu do krajín mimo EÚ, alebo v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy, pri hľadaní práce alebo pri zakladaní vlastných podnikov.


Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) podporuje iniciatívy členských štátov na poskytovanie potravín, základnej materiálnej pomoci a činností sociálneho začleňovania najodkázanejším osobám.


Aktualizovaná verzia ESF + má zlúčiť viacero existujúcich fondov a programov, ako sú ESF, EaSI, FEAD, iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí a program EÚ v oblasti zdravia, združiť ich zdroje a poskytnúť integrovanejšiu a cielenejšiu podporu ľuďom.

Boj proti nezamestnanosti mladých ľudí


Medzi opatrenia EÚ na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí patrí záruka pre mladých ľudí, ktorá je zameraná na to, aby všetci mladí ľudia vo veku do 25 rokov dostali do štyroch mesiacov po tom, čo prídu o prácu alebo ukončia formálne vzdelávanie, kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže. Vykonávanie záruky pre mladých ľudí podporujú investície EÚ prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.


Európsky zbor solidarity vytvára príležitosti pre mladých ľudí, aby sa venovali dobrovoľníckej činnosti a pracovali na projektoch týkajúcich sa solidarity v celej Európe. Iniciatíva Tvoje prvé pracovné miesto EURES pomáha mladým ľuďom vo veku 18 až 35 rokov, ktorí majú záujem získať odborné skúsenosti v zahraničí, nájsť pracovnú stáž, stáž alebo učňovskú prípravu.


Správne zručnosti, správne pracovné miesto


Podporou a zlepšovaním získavania zručností, zvyšovaním porovnateľnosti kvalifikácií a poskytovaním informácií o dopyte po zručnostiach a pracovných miestach podporuje EÚ ľudí pri hľadaní kvalitných pracovných miest a pri výbere povolania.


Nový program v oblasti zručností pre Európu, ktorý začal v roku 2016, pozostáva z desiatich opatrení, ktoré majú ľuďom sprístupniť správne školenia a podporu a revidovať viaceré existujúce nástroje, ako je európsky formát životopisov Europass.

Výzva dlhodobej nezamestnanosti


Dlhodobá nezamestnanosť, čiže situácia, keď sú ľudia nezamestnaní dlhšie ako 12 mesiacov, je jednou z príčin pretrvávajúcej chudoby. V niektorých krajinách EÚ je naďalej veľmi vysoká a stále predstavuje takmer 50 % celkovej nezamestnanosti.


V záujme lepšej integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce krajiny EÚ prijali odporúčania: podporujú registráciu dlhodobo nezamestnaných na úradoch práce, individuálne dôkladné hodnotenie s cieľom identifikovať ich potreby, ako aj individuálny plán na ich návrat do práce (dohoda o pracovnej integrácii). Mali by byť k dispozícii každému, kto je nezamestnaný 18 alebo viac mesiacov.


Dlhodobá neprítomnosť v práci často vedie k nezamestnanosti a tomu, že pracovníci natrvalo opúšťajú trh práce. Na udržanie v zamestnaní a opätovné začlenenie pracovníkov, ktorí trpia zraneniami alebo chronickými zdravotnými problémami, vypracoval Európsky parlament v roku 2018 súbor opatrení pre členské štáty, na ktorých by mali pracovať, napríklad zvýšiť prispôsobivosť pracovísk prostredníctvom programov rozvoja zručností, zabezpečiť pružné pracovné podmienky a poskytnúť podporu pracovníkom (vrátane koučingu, prístupu k psychológovi alebo terapeutovi).

Podpora mobility pracovníkov

Uľahčenie práce v inej krajine môže pomôcť pri riešení problému nezamestnanosti. EÚ má k dispozícii súbor spoločných pravidiel na ochranu sociálnych práv ľudí týkajúcich sa nezamestnanosti, choroby, materstva/otcovstva, rodinných dávok atď. pri presťahovaní v rámci Európy. Pravidlá o vysielaní pracovníkov stanovujú zásadu rovnakej odmeny za rovnakú prácu na tom istom pracovisku.