Čo robí EÚ pre zdravie občanov: prehľad opatrení  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

EÚ podniká viaceré kroky na udržanie a zlepšenie zdravia svojich občanov. Poskytuje financie a prijíma legislatívne opatrenia v oblastiach ako sú potraviny, ochorenia alebo ochrana ovzdušia.

Foto: Owen Beard/Unsplash  

Prečo potrebujeme európsku politiku pre zdravie?


Za zdravotnú starostlivosť a zdravotné poistenie sú primárne zodpovedné vlády členských štátov. Úlohou EÚ je dopĺňať a podporovať aktivity členských štátov na zlepšovanie zdravia občanov, znižovať rozdielov a budovať sociálnejšiu Európu.


Vývoj na trhu práce a voľný pohyb osôb a tovaru na vnútornom trhu si vyžadujú aj koordináciu zdravotných politík. Politika EÚ v oblasti verejného zdravia pomohla krajinám deliť sa o zdroje a riešiť spoločné výzvy, ako je napríklad antimikrobiálna rezistencia, chronické ochorenia, ktorým možno predchádzať a starnutie populácie, ktoré má dopad na systémy zdravotnej starostlivosti.

EÚ vydáva odporúčania a prijíma legislatívu a normy na ochranu občanov, ktoré zahŕňajú zdravotné produkty a služby, ako sú lieky, zdravotnícke pomôcky alebo elektronické zdravotníctvo. Stanovuje aj práva pacientov pri zdravotnej starostlivosti v zahraničí.


Program EÚ v oblasti zdravia


Tieto kroky financuje Program EÚ v oblasti zdravia, ktorý podporuje spoluprácu a stratégie pre zlepšenie zdravia a zdravotnej starostlivosti.


Súčasný tretí program v oblasti zdravia na roky 2014 - 2020, ktorý nesie názov „Zdravie pre rast“, má rozpočet 450 miliónov EUR. Jeho ciele sú najmä:
• podporovať zdravý životný štýl prostredníctvom zavádzania zdravotných otázok do všetkých politík,
• chrániť občanov EÚ pred vážnymi zdravotnými ohrozeniami, ktoré nepoznajú hranice,
• uľahčovať prístup ku kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti,
• prispievať k trvalo udržateľným systémom zdravotníctva.


V ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ (2021 - 2027) bude financovanie otázok súvisiacich so zdravím začlenené do Európskeho sociálneho fondu Plus (ESF +).


Ďalšie finančné prostriedky na zdravotné otázky poskytuje výskumný program Horizon 2020, politika súdržnosti EÚ a Európsky fond pre strategické investície.

Európske agentúry špecializujúce sa na zdravie občanov a bezpečnosť pri práci  
  • Európska agentúra pre životné prostredie 
  • Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 
  • Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci  

Lieky a zdravotnícke pomôcky


EÚ reguluje autorizáciu a klasifikáciu liekov. Robí tak prostredníctvom Európskej siete na reguláciu liekov, ktorá je partnerstvom medzi Európskou agentúrou pre lieky, národnými regulačnými orgánmi a Európskou komisiou. Po uvedení na trh sa bezpečnosť schválených výrobkov naďalej monitoruje.


V EÚ existujú osobitné pravidlá týkajúce sa liekov pre deti, liekov proti zriedkavým chorobám, výrobkov na pokrokové liečebné postupy a klinických testov. EÚ má tiež pravidlá proti falšovaným liekom a na kontrolu obchodu s liekmi.


V dôsledku vedeckého pokroku a v záujme zlepšenie bezpečnosti a transparentnosti boli v roku 2017 prijaté nové pravidlá týkajúce sa zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, ako sú srdcové chlopne alebo laboratórne vybavenie.


Keďže pravidlá používania konope na lekárske účely sa v jednotlivých členských štátoch značne líšia, parlament v roku 2019 vyzval k celoeurópskemu prístup a dostatočnému financovaniu vedeckého výskumu.

Zdravotná starostlivosť v zahraničí


Vďaka EÚ má každý jej občan, ktorý je držiteľom európskeho preukazu zdravotného poistenia, nárok na poskytnutie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti v štátnych zariadeniach počas svojho prechodného pobytu v zahraničí. Či už je to počas služobnej cesty, dovolenky, alebo štúdia. Tento zdravotný preukaz platí vo všetkých krajinách EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku. Potrebná zdravotná starostlivosť by sa mala poskytovať za rovnakých podmienok a za rovnakú cenu ako osobám poisteným v tejto krajine, niekedy to je aj zadarmo.


Starostlivosť o zdravie a prevencia chorôb


EÚ pracuje na podpore zdravia a prevencii chorôb vo viacerých oblastiach vrátane rakoviny, duševného zdravia a zriedkavých chorôb. Informácie o chorobách poskytuje prostredníctvom Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).


Konzumácia tabaku má v EÚ každoročne na svedomí takmer 700 000 úmrtí. V roku 2016 sa začala uplatňovať aktualizovaná smernica EÚ o tabaku, ktorej cieľom je znížiť atraktívnosť tabakových výrobkov pre mladých ľudí. Odporúčanie Rady o prostredí bez dymu z roku 2009 vyzýva členské štáty, aby chránili občanov pred tabakovým dymom na verejných miestach a na pracoviskách.


Približne 30 miliónov Európanov trpí zriedkavými a komplikovanými ochoreniami. Na pomoc pri ich diagnostikovaní a liečení vytvorila EÚ v roku 2017 európske referenčné siete (ERN). Dnes existuje 24 existujúcich virtuálnych sietí, ktoré spájajú odborníkov z viacerých krajín, aby mohli pracovať na rôznych otázkach, ako je napríklad bezpečnosť pacientov alebo prevencia antimikrobiálnej rezistencie.


V dôsledku nadužívania antibiotík, nesprávnej likvidácie liekov alebo pomalého vývoja nových látok je na vzostupe Antimikrobiálna rezistencia (AMR). V EÚ spôsobuje každoročne približne 33 000 úmrtí. Zvyšovať povedomie o tomto probléme má za cieľ Akčný plán EÚ proti AMR z roku 2017. Okrem toho sa snaží podporovať hygienu a stimulovať výskum. V roku 2018 bolo prijaté nové nariadenie o veterinárnych liekoch s cieľom obmedziť používanie antibiotík v poľnohospodárstve a zastaviť prenášanie odolnosti na antibiotiká zo zvierat na ľudí. Nariadenie bude plne účinné od konca roku 2021.V niektorých krajinách sa znovu objavujú choroby, ktorým možno predísť očkovaním, ako sú napríklad osýpky. Je to najmä kvôli tomu, že ľudia sa nedávajú očkovať alebo odmietajú dávať zaočkovať svoje deti. V roku 2018 poslanci prijali uznesenie, kde požadujú lepšie zosúladiť harmonogramy očkovania v celej Európe, väčšiu transparentnosť pri výrobe vakcín a spoločné nákupy s cieľom znižovania cien.

Čistejsí vzduch a voda


Poor air quality is the number one environmental cause of premature death in Europe. Since the early 1970s, the EU has taken action to control emissions of harmful substances. In the framework of the “clean air package”, a new directive was adopted in 2016, which sets tougher national emission limits for key air pollutants such as nitrogen oxides, to halve their impacts on health compared to 2005.


The Water Framework Directive protects EU waters and concerns all ground and surface waters (incl. rivers, lakes, coastal waters).


Bathing waters are monitored for bacteria by member states through the bathing water directive. The EU is also updating its drinking water directive to further improve quality and access of drinking water and reduce waste caused by the consumption of bottled water.


Bezpečné potraviny


The EU has rules guaranteeing a high level of safety at all stages of the food production and distribution process , based on the “farm to fork”-approach. In 2017, official inspections throughout the food chain were tightened.


There are specific hygiene rules for:

  • food of animal origin
  • food contamination (setting maximum levels for contaminants such as nitrates, heavy metals or dioxins)
  • novel foods (produced from micro-organisms, or with a new primary molecular structure)
  • food contact materials (such as packaging materials and tableware).

The EU also has a strict legal framework for the cultivation and commercialisation of genetically modified organisms (GMOs) used in feed and food. The European Parliament is particularly attentive to potential health risks and has opposed plans for the authorisation of new genetically modified plants (such as soybeans).


In 2019, it adopted a report on how to improve the sustainable use of pesticides and backed the report of its special committee advocating more transparent authorisation procedures.


With more consumers buying organic food, the EU in 2018 updated its rules on organic farming to have stricter controls and better prevention of contamination.

Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku


EU legislation sets minimum health and safety requirements for the protection at the workplace , whilst allowing member states to apply stricter provisions. There are specific provisions on the use of equipment, the protection of pregnant and young workers and the exposure to specific substances, such as carcinogens and mutagens , or noise, amongst others.


Europe’s ageing workforce and increasing retirement age bring health challenges. In order to retain and reintegrate workers into the workplace with injuries or chronic health problems, in 2018, the European Parliament proposed measures such as making workplaces more adaptable through skills development programmes, ensuring flexible working conditions and providing support to workers (including coaching, access to a psychologist or therapist).


Inkluzívna spoločnosť


To ensure the full participation of people with disabilities in society, in 2019, the Parliament approved the European Accessibility Act (EAA). The new rules aim to ensure everyday products and key services (such as smartphones, computers, e-books, ticketing, check-in machines, ATMs) are accessible to elderly people and people with disabilities across the EU.