Ako Európsky parlament presadzuje rodovú rovnosť v EÚ  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Prečítajte si, ako EÚ a Európsky parlament bojujú za práva žien a zlepšujú rodovú rovnosť v práci, v politike a iných oblastiach.

(C) Brooke Cagle / Unsplash  

Ako EÚ bojuje proti rodovým nerovnostiam?


Európska únia sa už od svojich počiatkov snaží o vytvorenie sociálneho rozmeru Európy a dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a ženami. Otázky rodovej rovnosti sú obsiahnuté vo všetkých jej politikách, hovorí sa tomu gender mainstreaming.

prijala právne predpisy, vydáva odporúčania, vymieňa osvedčené postupy a poskytuje finančné prostriedky na podporu činnosti členských štátov. Politiku EÚ v oblasti rodovej rovnosti pomáhali formovať aj rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Európsky parlament pravidelne prijíma iniciatívne správy o rodovej otázke a požaduje väčšie úsilie na zlepšenie rodovej rovnosti.


Európsky parlament bol vždy veľmi aktívny pri dosahovaní rovnosti medzi mužmi a ženami a má stály výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Parlament každý rok 8. marca oslavuje Medzinárodný deň žien a organizuje rozličné podujatia na zvyšovanie povedomia o týchto otázkach.


Európska stratégia rodovej rovnosti na roky 2020-2025

V marci 2020 Európska komisia zverejnila ambicióznu stratégiu rodovej rovnosti. Obsahuje konkrétne kroky proti násiliu na ženách a obťažovaniu, opatrenia na vyrovnanie platov, dosiahnutie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a podporu žien, ktoré sa chcú dostať na manažérske pozície. Cieľom tejto stratégie je zapracovať ideu rodovej rovnosti do všetkých politík a zaistiť financovanie pre projekty v tejto oblasti. Komisia bude z tejto stratégie vychádzať pri príprave budúcich legislatívnych návrhov a iniciatív.


V januári 2020 prijali poslanci uznesenie, kde požadujú záväzné ustanovenia týkajúce sa rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a transparentnosť platov pre verejný aj súkromný sektor, ako aj jasné ciele na monitorovanie dosiahnutého pokroku. Vyzývajú tiež na investície do vzdelávania a starostlivosti o deti a vytváraniu flexibilných pracovných podmienok pre rodičov, ako aj na opatrenia na zníženie rozdielov v dôchodkoch. Parlament sa okrem toho zasadzuje za boj proti stereotypom vo vzdelávaní.


Rodová rovnosť na pracovisku


V roku 2019 EÚ schválila nové pravidlá týkajúce sa dovolenky súvisiacej s rodinou a starostlivosťou o rodinných príslušníkov. Cieľom je stimulovať otcov, aby čerpali rodinnú dovolenku a aj týmto smerom podporovať zamestnanosť žien.

Akú legislatívu prijala EÚ na zabezpečenie rovnoprávnosti v práci  
  • Pravidlá ohľadne zamestnaneckého pomeru (vrátane rovnakej mzdy, sociálneho zabezpečenie, pracovných podmienok a boja proti obťažovaniu).  
  • Pravidlá pre samostatne zárobkovo činné osoby. 
  • Právo na materskú, otcovskú a rodičovskú dovolenku.  

Parlament tiež žiada, aby sa prijali konkrétne opatrenia na zmiernenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, ktoré boli v EÚ v roku 2018 v priemere 15% a rozdielov v dôchodkoch, ktoré v roku 2017 dosiahli 35,7%. Vyzval tiež na prijatie opatrení na riešenie chudoby žien, keďže ženám hrozí riziko chudoby viac ako mužom.

Veľké rozdiely medzi mužmi a ženami pretrvávajú v digitálnom sektore. V tejto oblasti študuje menej žien a majú nedostatočné zastúpenie na trhu práce. V roku 2018 prijal Európsky parlament uznesenie, kde vyzval krajiny EÚ, aby zaviedli opatrenia na zabezpečenie úplnej integrácie žien do IT odvetví IT a podporovali vzdelávanie a odbornú prípravu žien v IT, vede, technológiách, inžinierstve a matematike (tzv. STEM odvetvia).

Ako predchádzať násiliu na ženách


EÚ bojuje proti násiliu na ženách rôznymi spôsobmi. Parlament opakovane požadoval stratégiu EÚ na posilnenie politiky v tejto oblasti. Chce tiež uzavrieť pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru a taktiež žiada, aby ho ratifikovali ho všetky členské štáty.


Okrem toho upozornil na potrebu bojovať proti špecifickým formám násilia vrátane sexuálneho obťažovania, obchodovania s ľuďmi, nútenej prostitúcie, mrzačenia ženských pohlavných orgánov, sledovania a násilia online.


V roku 2014 udelil Európsky parlament Sacharovovu cenu za slobodu myslenia konžskému gynekológovi Dr. Denisovi Mukwegeovi, ktorý pomáha tisíckam žien a dievčat, ktoré boli znásilnené gangami v Konžskej demokratickej republike a bojuje za dôstojnosť žien, spravodlivosť a mier v jeho krajine.


Práva žien v ostatných oblastiach


Parlament opakovane vyzýval Komisiu, aby prepojila otázky rodovej rovnosti s oblasťami obchodu, rozvoja, poľnohospodárstva, zamestnanosti a migrácie.


V roku 2016 prijal uznesenie, kde žiada všeobecné usmernenia o rodovej rovnosti v rámci širších reforiem v oblasti migračnej a azylovej politiky.


V správe prijatej v roku 2018 poslanci požadovali, aby sa rodovo citlivejší prístup zohľadňoval aj v politike na ochranu klímy s cieľom posilniť postavenie žien a chrániť najzraniteľnejšie skupiny.


Podľa ďalšieho uznesenia prijatého v roku 2018 musia všetky obchodné dohody EÚ obsahovať záväzné a vynútiteľné ustanovenia na zabezpečenie dodržiavania ľudských práv vrátane rodovej rovnosti.


Ženy v politike


Európsky parlament opakovane vyzýval k rodovej rovnosti v politike a presadzoval rovnakú účasť žien na rozhodovacích procesoch na všetkých úrovniach.


V správe prijatej v januári 2019 Parlament vyzval európske politické strany, aby do orgánov riadiacich Európsky parlament v deviatom volebnom období navrhli ženy aj mužov. V novom Európskom parlamente, ktorý svoju činnosť oficiálne začal v júli 2019, bolo viac žien ako kedykoľvek predtým - 41%, pričom na konci predchádzajúceho obdobia ich bolo 36,5%.


Prečítajte si viac o európskych sociálnych politikách:


Ako EÚ posilňuje práva pracujúcich a zlepšuje pracovné podmienky

Znižovanie nezamestnanosti: o čom je politika EÚ

Ako EÚ pomáha mladým ľuďom nájsť si zamestnanie

Čo robí EÚ pre zdravie občanov: prehľad opatrení