Čo je to uhlíková neutralita a ako ju môžeme dosiahnuť do roku 2050?  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

V zmysle európskeho klimatického predpisu by mala EÚ do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu. Čo to presne znamená?

Prvé dopady klimatických zmien sa už začínajú prejavovať na celom svete vrátane Európy. Extréme výkyvy počasia, ako napríklad suchá, silné dažde, záplavy a zosuvy pôdy sú čoraz častejšie. Zmeny podnebia majú za následok aj zvyšovanie hladín morí a oceánov, ich prekysľovanie a stratu biodiverzity.

Podľa Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) musíme urobiť všetko preto, aby svetová teplota nevzrástla o viac ako 1,5 stupňa Celzia, inak budú dopady zmien podnebia nezvrátiteľné. Na to je potrebné, aby sme do polovice 21. storočia dosiahli uhlíkovú neutralitu. Tento cieľ stanovuje aj Parížska klimatická dohoda, ktorú podpísalo 195 signatárov, vrátane EÚ.

V decembri 2019 Európska komisia predstavila Eurósky ekologický dohovor (Európku zelenú dohodu), ktorého cieľom je dosiahnuť, aby bola Európa do roku 2050 klimaticky neutrálna. Klimatický predpis by mal tieto ciele pretaviť do záväznej legislatívy.Čo je to uhlíková neutralita?


Uhlíková neutralita znamená dosiahnuť rovnováhu medzi emisiami uhlíka a ich pohlcovaním z atmosféry do takzvaných uhlíkových zachytávačov. Ak chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, tak všetky svetové emisie musíme vyvážiť sekvestráciu uhlíka.

Za zachytávače uhlíka možno považovať všetky prírodné alebo umelo vytvorené systémy, ktoré pohlcujú viac uhlíka, ako ho vyprodukujú. Napríklad pôda, lesy a oceány. Tieto prírodné zachytávače ročne pohltia medzi 9,5 a 11 gigaton CO2. Na pohltenie všetkých emisií, ktoré ľudstvo ročne vypúšťa, však nestačia, v roku 2019 sme ich do atmosféry vypustili až 38 gigaton.

Doteraz sa nám bohužiaľ nepodarilo vytvoriť také umelé zachytávače, ktoré by dokázali pohltiť také množstvá uhlíka, aby sa nám tým podarilo zmierniť otepľovanie zemegule.

Kompenzácia emisií CO2


Ďalším spôsobom, ako redukovať emisie, je kompenzovať ich medzi rozličnými sektormi. Napríklad investovaním do obnoviteľnej energie alebo iných ekologických technológií a zvyšovaním energetickej účinnosti. Príkladom takejto kompenzácie emisií je aj európsky systém na obchodovanie s emisiami (ETS).

Ciele EÚ na znižovanie emisií


Európska únia si v tejto oblasti stanovila ambiciózne ciele. V rámci Zelenej dohody má do roku 2050 za cieľ stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, čo znamená, že odstráni toľko isto emisií CO2, koľko vyprodukuje. Tento cieľ sa stane právne záväzným po kompletnom prijatí klimatického predpisu. Dočasný cieľ EÚ znížiť emisie do roku 2030 by o 40% by sa aktualizoval na ambicióznejší.

 

Európsky parlament podporil klimatickú neutralitu do roku 2050 vo svojom hlasovaní 7. októbra. Žiada aj zníženie emisií do roku 2030 o 60% (v porovnaní s rokom 1990). Pôvodný návrh Komisie tu bol 55%. Poslanci žiadajú Komisiu, aby stanovila aj dočasný cieľ do roku 2040, aby sa zabezpečil pokrok pri dosahovaní konečného cieľa.

 

Poslanci okrem toho vyzvali všetky krajiny EÚ, aby sa stali klimaticky neutrálnymi, a trvali na tom, že po roku 2050 by sa malo z atmosféry odstrániť viac CO2, ako sa vypúšťa. Všetky priame alebo nepriame dotácie na fosílne palivá by mali byť najneskôr do roku 2025 postupne ukončené.

Parlament chce takisto zriadiť Európsku radu pre zmenu klímy ako nezávislý vedecký orgán, ktorého úlohou bude posudzovať konzistentnosť politiky a monitorovať dosiahnutý pokrok.

Len päť krajín EÚ má v súčasnosti klimatické ciele zakotvené v legislatíve. Švédsko chce byť bez emisií do roku 2045 a Dánsko, Francúzsko, Nemecko a Maďarsko do roku 2050.

Po hlasovaní môže Parlament začať rokovania s ministrami členských štátov v Rade EÚ.

 

Prečítajte si, čo všetko robí EÚ v záujme znižovania emisií CO2:

Znižovanie emisií: národné ciele do roku 2030

Nové limity na emisie CO2 z áut v skratke

Emisie CO2 z automobilov: fakty a čísla (infografika)

História rokovaní o klimatických zmenách (infografika)

Foto: (C) Sebastian Pichler / Unsplash