Európska charta základných práv: 5 vecí, ktoré o nej treba vedieť  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Európska charta základných práv bude mať prvého decembra presne desať rokov. Prečo ju potrebujeme a aké práva garantuje? Prečítajte si náš prehľad.

Európska charta základných práv  
 1. Čo je to Charta základných práv EÚ?

Charta základných práv EÚ upevňuje ideály, na ktorých je založená EÚ: všeobecné hodnoty ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity, ktoré vytvorili priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre občanov založený na zásadách demokracie a princípov právneho štátu.


 1. Prečo občania potrebujú túto chartu?

Práva občanov EÚ boli ustanovené v rôznych časoch, rôznymi spôsobmi a formami vo viacerých krajinách. V snahe prispôsobiť sa zmenám v spoločnosti, ako aj sociálnemu, vedeckému a technologickému vývoju sa EÚ rozhodla spojiť všetky osobné, občianske, politické, hospodárske a sociálne práva svojich obyvateľov do jedného dokumentu.


 1. Aké práva táto charta garantuje?

Charta obsahuje 54 článkov, ktoré európskym občanom garantujú isté práva a slobody. Sú zoskupené do šiestich hláv.

Práva, ktoré garantuje Charta základných práv EÚ  
 • dôstojnosť 
 • slobody 
 • rovnosť 
 • solidarita 
 • občianstvo 
 • spravodlivosť 

Postupom času sa rozšírila a okrem klasických občianskych a sociálnych práv pokrýva aj základné práva „tretej generácie“, ako napríklad:


 • ochrana údajov
 • záruky v oblasti bioetiky
 • transparentná administratíva

 1. Ako charta reaguje na nové spoločenské výzvy?

Európska komisia každý rok zverejňuje správu, kde hodnotí, ako EÚ a jej členské štáty chartu aplikujú. Európsky parlament potom na to reaguje uznesením o základných právach v EÚ. Ako jeden z príkladov, keď EÚ prijíma legislatívu na ochranu základných práv, možno uviesť nariadenie o ochrane údajov - GDPR.


V správe za rok 2018 sa okrem iného spomínajú nasledovné nové iniciatívy:


- ochrana whistleblowerov. EÚ chce lepšie chrániť ľudí, ktorí oznamujú o prípadoch porušovania právnych predpisov EÚ. Nová legislatíva začne platiť od roku 2021.

- nové opatrenia na podporu slobodných a spravodlivých volieb, ktoré EP prijal v marci 2019. Zavádzajú sa nimi sankcie pre európske politické strany, ktoré by vo svojich kampaniach zneužili údaje o občanoch.

- Kódex proti nenávistným prejavom v online prostredí, ktorý Európska komisia podpísala s Facebookom, Microsoftom, Twitterom, YouTube a ďalšími podobnými platformami.


 1. Odkedy táto charta existuje?

V roku 1950 bol prijatý Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ide o dokument Rady Európy.

Ako EÚ postupne získavala nové kompetencie a začala usmerňovať politiky, ktoré majú priamy dopad na základné práva, bolo treba jasne definovať hodnoty, na ktorých EÚ stojí. Charta základných práv EÚ nadobudla účinnosť 1. decembra 2009 spoločne s Lisabonskou zmluvou. Je právne záväzná vo všetkých členských štátoch EÚ.


Lisabonská zmluva rozšírila právomoci Európskeho parlamentu, aby mohol spoločne s Radou EÚ prijímať právne predpisy v nových oblastiach, ako je napríklad poľnohospodárstvo alebo bezpečnosť. Tiež mu dala právomoc, aby mohol hlasovať o predsedovi Európskej komisie. Zaviedla európsku iniciatívu občanov a stanovila maximálny počet europoslancov na 751.