Pomoc pre cestovný ruch počas COVID-19  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Cestovný ruch je jedným z odvetví, ktoré počas pandémie koronavírusu, utrpeli najviac. Čo robí EÚ na pomoc firmám, ktoré tu pôsobia, ich zamestnancom a ako chráni cestujúcich?

Cestovné obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu zdecimovali odvetvie cestovného ruchu, ktorý je jedným z najdôležitejších odvetví európskej ekonomiky. Európa je prvou turistickou destináciou na svete. Očakáva sa, že hotelom a reštauráciám klesnú príjmy o 50%, cestovným kanceláriám o 70% a leteckým spoločnostiam až o 90%. Situácia je obzvlášť ťažká pre krajiny, ktoré sú od cestovného ruchu závislé, ako napríklad Španielsko, Taliansko, Francúzsko a Grécko.

Parlament 19. júna prijal uznesenie o doprave a cestovnom ruchu v roku 2020, v ktorom požaduje ďalšie kroky na podporu malých a stredných podnikov zasiahnutých krízou a rozpočet na pomoc tomuto odvetviu. Poslanci uviedli, že kríza by sa mala považovať za príležitosť na modernizáciu cestovného ruchu v EÚ, aby bol v budúcnosti ekologickejší a sociálne zodpovedný.

Prečítajte si, čo všetko robí EÚ na oživenie európskeho hospodárstva po koronakríze.

Mnoho cestujúcich malo problémy dostať sa späť domov. Podniky pôsobiace v cestovnom ruchu čelia vážnym problémom s likviditou, keďže nedostávajú rezervácie, ale len žiadosti o vrátanie peňazí za zrušené cesty. Pod bezprecedentným tlakom sú najmä leteckí dopravcovia.

22,6 miliónov  ; ľudí pracuje pre turistický ruch v EÚ (2019)

Zdieľať tento citát: 

Podpora turistického ruchu počas krízy

EÚ už prijala viaceré opatrenia pre firmy pôsobiace v cestovnom ruchu a ich zamestnancov. Ide napríklad o podporu likvidity, daňové úľavy a zmiernenie pravidiel štátnej pomoci, ako aj dočasné pozastavenie pravidiel EÚ týkajúcich sa letiskových prevádzkových intervalov, aby sa predišlo letom naprázdno.

V záujme ochrany cestujúcich Európska únia aktualizovala usmernenia o právach cestujúcich a smernicu o balíkoch cestovných služieb. Prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany umožnila repatriáciu desiatok tisícov európskych občanov uviaznutých v zahraničí. Opatrenia EÚ na podporu cestovného ruchu dopĺňajú a posilňujú opatrenia prijaté na vnútroštátnej úrovni.


Európska komisia uverejnila 13. mája usmernenia a odporúčania pre  cestovný ruch a dopravu s cieľom pomôcť krajinám EÚ postupne odstraňovať cestovné obmedzenia, obnovovať dopravné služby a znovu otvárať podniky cestovného ruchu.

4. septembra Komisia navrhla členským štátom, aby koordinovali svoje opatrenia na obmedzenie cestovania počas pandémie. Rozličné vnútroštátne pravidlá totiž len komplikujú situáciu občanov a firiem.


Návrh obsahuje spoločné kritériá a limity pre zavedenie obmedzujúcich opatrení, hodnotenie rizík v celej EÚ a zaobchádzanie s cestujúcimi z vysoko rizikových zón. Ak sa krajiny rozhodnú zaviesť obmedzenia, mali by o tom informovať verejnosť jasne a včas.

Parlament podporil návrh Komisie vo svojom uznesení prijatom 17. septembra a vyzval na harmonizáciu zdravotných hodnotení a ďalších opatrení.


Prečítajte si prehľad 10 vecí, ktoré robí proti koronavírusu Európska únia.

Turistický ruch v Európe (2019) 
  • Predstavuje 9,5% HDP EÚ  
  • Vytvára 11,2% pracovných miest  
  • Pôsobia v ňom takmer 3 milióny firiem, pričom 90% z nich sú malé a stredné podniky  

Európsky parlament žiada viac krokov na záchranu európskeho turistického ruchu


Vo svojom uznesení prijatom 17. apríla Parlament navrhuje, aby sa na úrovni EÚ vytvoril mechanizmus prevencie a riadenia pre odvetvie cestovného ruchu s cieľom chrániť pracovníkov, pomôcť spoločnostiam a zaistiť bezpečnosť cestujúcich.

Parlamentný výbor pre dopravu a cestovný ruch od marca prízvukoval, že EÚ na prekonanie krízy v tejto oblasti potrebuje rázne a koordinované kroky. Predsedníčka výboru Karima Delli privítala balík Komisie o cestovnom ruchu a doprave z 13. mája. Podľa nej „je veľmi dôležité občanov uistiť, že dovolenky a cestovanie budú tento rok možné a bezpečné. Túto krízu by sme mali využiť na prestavbu cestovného ruchu v celej Európe.“

Parlament 15. mája schválil opatrenia na pomoc odvetviu dopravy s cieľom minimalizovať dopady pandémie na letecké spoločnosti, železnice, cestné a námorné spoločnosti.

Členovia pracovnej skupiny Európskeho parlamentu pre cestovný ruch vo svojom spoločnom vyhlásení z 23. septembra apelujú na Komisiu a členské štáty, aby bezodkladne prijali konkrétne opatrenia na záchranu odvetvia pred kolapsom. Žiadajú napríklad koordináciu v oblasti zdravia a cestovných obmedzení na úrovni EÚ, ako aj priamu a účelovú finančnú podporu.

Pozrite si našu časovú os s opatreniami EÚ proti koronavírusu.