Ako chrániť biodiverzitu: stratégia EÚ  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Prečítajte si, čo robí na zachovanie biodiverzity Európska únia.

Rys ostrovid je jedným z druhov, ktoré sa v Európe podarilo zachrániť.  

EÚ sa snaží chrániť ohrozené rastlinné aj živočíšne druhy a tým aj biodiverzitu na celom našom kontinente.


Európsky parlament v januári vyzval k ambicióznej stratégii na zachovanie biodiverzity do roku 2030, ktorá by sa zamerala na riešenie hlavných dôvodov straty biodiverzity a stanovila záväzné ciele. Poslanci tu napríklad žiadajú, aby prírodné oblasti pokrývali aspoň 30% územia EÚ a aby z jej dlhodobého rozpočtu bolo vyčlenených aspoň 10% na ochranu biodiverzity.

Európska komisia reagovala na výzvu parlamentu a v máji predstavila novú stratégiu do roku 2030 ako súčasť európskej zelenej dohody.


Predseda výboru EP pre životné prostredie privítal záväzok znížiť používanie pesticídov o polovicu a aby aspoň 25% poľnohospodárskych produktov bolo bio. Takisto ocenil cieľ zachovania prírodných oblastí. Pripomenul však, že stratégia musí byť transformovaná do legislatívy a riadne implementovaná.

Prečítajte si viac: Prečo je biodiverzita dôležitá

Čo robí EÚ na zachovanie biodiverzity a ako chráni ohrozené druhy?


V roku 2010 EÚ prijala stratégiu biodiverzity do roku 2020. V rámci nej boli prijaté nasledovné smernice a iniciatívy.

Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020  
  • Smernica o vtákoch má za cieľ chrániť 500 voľne žijúcich druhov vtákov v EÚ  
  • Smernica o biotopoch zabezpečuje ochranu širokého spektra vzácnych, ohrozených alebo endemických druhov zvierat a rastlín, vrátane približne 200 vzácnych a charakteristických typov biotopov.  
  • Natura 2000 je najväčšou sieťou chránených oblastí na svete s hlavnými miestami rozmnožovania a odpočinku vzácnych a ohrozených druhov a zriedkavými typmi prírodných biotopov. 
  • Iniciatíva EÚ pre opeľovače sa zameriava na riešenie poklesu opeľovačov v EÚ a prispieva k úsiliu o ich ochranu na celom svete. Jej súčasťou je skúmanie poklesu opeľovačov, riešenie jeho príčin a zvyšovanie verejného povedomia o tomto probléme. * 

Vďaka európskemu programu LIFE sa podarilo zachrániť populácie rysov v Španielsku a sokolov v Bulharsku, ktoré boli na pokraji vyhynutia.


Prečítajte si viac o ohrozených druhoch v Európe.

Konečné hodnotenie stratégie biodiverzity do roku 2020 ešte nie je hotové. Podľa strednodobého hodnotenia schváleného Parlamentom sa dosiahol pokrok pri ochrane druhov a biotopov, udržiavaní a obnove ekosystémov a zlepšovaní stavu morí. Tento pokrok sa však musí urýchliť.


EÚ je na dobrej ceste v boji proti invázii cudzích druhov. V oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva sa k udržaniu a zlepšeniu biodiverzity dosiahol len malý pokrok.


Sieť chránených prírodných oblastí Natura 2000 v Európe sa za posledné desaťročie výrazne rozšírila a dnes pokrýva viac ako 18% rozlohy EÚ.


Sieť morských oblastí Natura 2000 sa v rokoch 2008 až 2018 rozšírila viac ako štvornásobne na 360 000 km2. Zvýšili sa populácie mnohých druhov vtákov a výrazne sa zlepšil aj stav mnohých iných druhov a biotopov.


Napriek svojim úspechom nie sú tieto iniciatívy dostatočné na kompenzáciu negatívneho trendu. Hlavné príčiny straty biodiverzity - strata a degradácia biotopov, znečistenie, zmena podnebia a invázne cudzie druhy - pretrvávajú a mnohé z nich sa zintenzívňujú, čo si vyžaduje oveľa väčšie úsilie.

Stratégia EÚ pre biodiverzitu do roku 2030

Európska komisia nedávno predstavila stratégiu v oblasti biodiverzity do roku 2030, ktorá úzko súvisí so stratégiou „Z farmy na stôl“ (Farm to Fork Strategy). Ide o dôležitú súčasť európskej zelenej dohody.


Počas nasledujúcich 10 rokov sa EÚ zameria na sieť chránených oblastí na pevnine a na mori v celej EÚ a konkrétne záväzky na obnovu poškodených systémov. Prostredníctvom záväzných opatrení chce uskutočniť zmeny a prevziať vedúceho postavenie pri zlepšovaní biodiverzity v celosvetovom meradle.

Nová stratégia načrtáva ambíciu EÚ pre globálny rámec biodiverzity po roku 2020, ktorý má byť prijatý počas 15. summitu OSN o biologickej diverzite v októbri 2020 v Číne.

Po prijatí plánuje Komisia do roku 2021 predložiť konkrétne návrhy.

* V decembri 2019 poslanci Európskeho parlamentu kritizovali iniciatívu EÚ pre opeľovače ako nedostatočnú. Podľa nich nerieši základné príčiny ich poklesu.

Prečítajte si si viac o platnej legislatíve EÚ na ochranu zvierat.