Zákon o AI: prvá regulácia umelej inteligencie 

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Táto ilustrácia umelej inteligencie je vytvorená umelou inteligenciou  

Používanie umelej inteligencie v EÚ bude regulované zákonom o umelej inteligencii, ktorý je prvým komplexným zákonom o umelej inteligencii na svete. Zistite, ako vás bude chrániť.

EÚ chce v rámci svojej digitálnej stratégie regulovať umelú inteligenciu (AI) tak, aby zabezpečila lepšie podmienky pre vývoj a využívanie tejto inovatívnej technológie. Umelá inteligencia prináša mnohé výhody, napríklad lepšiu zdravotnú starostlivosť, bezpečnejšiu a čistejšiu dopravu, efektívnejšiu výrobu a lacnejšiu a udržateľnejšiu energiu.

V apríli 2021 Komisia navrhla prvý regulačný rámec EÚ pre AI. Navrhuje, aby sa systémy AI, ktoré sa môžu používať v rôznych aplikáciách, analyzovali a klasifikovali podľa rizika, ktoré predstavujú pre používateľov. Rôzne úrovne rizika budú znamenať väčšiu alebo menšiu reguláciu. Po schválení pôjde o prvé pravidlá týkajúce sa umelej inteligencie na svete.


Ďalšie informácie o tom, čo je umelá inteligencia a ako sa využíva.

Čo chce Parlament v právnych predpisoch o umelej inteligencii

Prioritou Parlamentu je zabezpečiť, aby systémy umelej inteligencie používané v EÚ boli bezpečné, transparentné, sledovateľné, nediskriminačné a šetrné k životnému prostrediu. Na systémy AI by mali dohliadať ľudia, a nie automatizácia, aby sa predišlo škodlivým dôsledkom.

Parlament chce tiež stanoviť technologicky neutrálnu a jednotnú definíciu umelej inteligencie, ktorá by sa mohla uplatňovať na budúce systémy AI.


Viac informácií o práci Parlamentu v oblasti umelej inteligencie a jeho vízii pre budúcnosť AI.

Zákon o AI: rôzne pravidlá pre rôzne úrovne rizika

Nové pravidlá stanovujú povinnosti pre poskytovateľov a používateľov v závislosti od úrovne rizika vyplývajúceho z AI. Hoci mnohé systémy umelej inteligencie predstavujú minimálne riziko, je potrebné ich posúdiť.

Neprijateľné riziko

Systémy AI s neprijateľným rizikom sú systémy, ktoré sa považujú za hrozbu pre ľudí a budú zakázané. Patria medzi ne napr:

 • kognitívna manipulácia správania osôb alebo špecifických zraniteľných skupín: napríklad hlasom aktivované hračky, ktoré podporujú nebezpečné správanie detí
 • sociálne bodovanie: klasifikácia ľudí na základe správania, sociálno-ekonomického postavenia, osobných charakteristík
 • biometrické identifikačné systémy v reálnom čase a na diaľku, ako je napríklad rozpoznávanie tváre


Niektoré výnimky môžu byť povolené: Napríklad "následné" systémy diaľkovej biometrickej identifikácie, pri ktorých sa identifikácia uskutočňuje so značným oneskorením, budú povolené na stíhanie závažných trestných činov a len po schválení súdom.

Vysoké riziko

Systémy AI, ktoré majú negatívny vplyv na bezpečnosť alebo základné práva, sa budú považovať za vysoko rizikové a budú rozdelené do dvoch kategórií.

1. Systémy AI, ktoré sa používajú vo výrobkoch, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ o bezpečnosti výrobkov. Patria sem hračky, letectvo, autá, zdravotnícke pomôcky a výťahy.

2. Systémy umelej inteligencie spadajúce do ôsmich špecifických oblastí, ktoré budú musieť byť zaregistrované v databáze EÚ:

 • biometrická identifikácia a kategorizácia fyzických osôb
 • riadenie a prevádzka kritickej infraštruktúry
 • vzdelávanie a odborná príprava
 • zamestnanosť, riadenie pracovníkov a prístup k samostatnej zárobkovej činnosti
 • prístup k základným súkromným službám a verejným službám a výhodám a ich využívanie
 • presadzovanie práva
 • riadenie migrácie, azylu a kontroly hraníc
 • pomoc pri právnom výklade a uplatňovaní práva.


Všetky vysokorizikové systémy umelej inteligencie sa budú posudzovať pred uvedením na trh a počas celého ich životného cyklu.

Generatívna umelá inteligencia

Generatívna umelá inteligencia, ako napríklad ChatGPT, bude musieť spĺňať požiadavky na transparentnosť:

 • zverejniť, že obsah bol vygenerovaný umelou inteligenciou
 • navrhnúť model tak, aby sa zabránilo vytváraniu nezákonného obsahu
 • zverejňovať súhrny údajov chránených autorským právom, ktoré sa použili na tréning umelej inteligencieObmedzené riziko

Systémy AI s obmedzeným rizikom by mali spĺňať minimálne požiadavky na transparentnosť, ktoré by používateľom umožnili prijímať informované rozhodnutia. Po interakcii s aplikáciami sa používateľ môže rozhodnúť, či ich chce ďalej používať. Používatelia by mali byť informovaní o tom, že prichádzajú do interakcie s umelou inteligenciou. To zahŕňa systémy AI, ktoré generujú alebo manipulujú s obrazovým, zvukovým alebo video obsahom (napr. deepfakes).

Ďalšie kroky

V júni 2023 poslanci schválili vyjednávaciu pozíciu Parlamentu k zákonu o umelej inteligencii. Následne začnú rokovania s krajinami EÚ v Rade o konečnej podobe zákona.

Cieľom je dosiahnuť dohodu do konca tohto roka.

Viac informácií o digitálnych opatreniach EÚ: