Kto je kto: nové predsedníctvo Európskeho parlamentu  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Začiatkom júla 2019 si poslanci Európskeho parlamentu volili nového predsedu, podpredsedov a kvestorov. Pozrite si infografiku, kde uvádzame ich mená.

Nové predsedníctvo Európskeho parlamentu  

Predseda, podpredsedovia a kvestori spoločne tvoria takzvané predsedníctvo, ktoré dohliada na vnútornú organizáciu Parlamentu. Predseda dohliada na všetku činnosť Parlamentu a zastupuje ho v právnych veciach a vzťahoch s vonkajšími aktérmi. Svoje úlohy, ako napríklad predsedanie plenárnemu zasadnutiu, môže delegovať na podpredsedov. Kvestori majú na starosti administratívne a finančné záležitosti, ktoré sa priamo týkajú poslancov.


Volebné obdobie Parlamentu trvá päť rokov, no mandát predsedu podpredsedov a kvestorov dva a pol roka. Preto sa volia vždy na začiatku a v polovici volebného obdobia.