Parlament žiada opatrenia na zníženie plytvania potravinami o polovicu  

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

Až 50% požívateľných a zdravotne nezávadných potravín sa každoročne vyhodí v reštauráciách, domácnostiach, supermarketoch a pozdĺž potravinového reťazca, zatiaľ čo 79 miliónov občanov EÚ žije pod hranicou chudoby a 16 miliónov je závislých na potravinovej pomoci charitatívnych organizácií. Poslanci preto v dnes schválenom uznesení vyzvali na urýchlené prijatie opatrení, ktoré znížia plytvanie jedlom do roku 2025 na polovicu a zlepšia prístup k potravinám pre občanov vo finančnej núdzi.

K nadmernému plytvaniu potravinami dochádza v celom dodávateľskom reťazci - u výrobcov, spracovateľov, predajcov, spotrebiteľov a v stravovacích zariadeniach, poslanci vyzvali na prijatie koordinovanej stratégie zahrňujúcej opatrenia na celoeurópskej aj vnútroštátnej úrovni, ktorej cieľom by bolo urýchlené zníženie plytvania potravinami. Neriešenie súčasnej situácie by viedlo do roku 2020 k nárastu objemu potravinového odpadu o 40%, uvádza sa v štúdii Európskej komisie.


"Najväčším problémom budúcnosti je dopyt po potravinách, ktorý prevýši ponuku. V tejto situácii si nemôžeme dovoliť nečinne sa prizerať na plytvanie dokonale konzumovateľným jedlom. Ide o etickú otázku, ale aj ekonomický a sociálny problém s obrovským dopadom na životné prostredie, uviedol spravodajca uznesenia, poslanec Salvatore Caronna (S&D, IT) pred hlasovaním zdôrazňujúc, že od Komisie "nečakám nič menej ako presvedčivú celoeurópsku stratégiu, ktorá pomôže všetkým 27 členským štátom vysporiadať sa" s týmto problémom.


Osvetové kampane a kurzy na školách


V snahe výrazne obmedziť objem potravinového odpadu do roku 2025 poslanci požadujú zvýšené informovanie verejnosti na celoeurópskej a vnútroštátnej úrovni o spôsoboch, ako znížiť plytvanie potravinami. Členské štáty by mali zaviesť vzdelávacie programy na všetkých úrovniach vrátane stredných škôl, ktoré by napríklad vysvetľovali, ako skladovať a pripravovať potraviny a ako a kedy sa ich zbavovať.


Dôležitú úlohu by v tomto procese mali zohrávať médiá, obchodníci a miestne orgány. S cieľom spopularizovať myšlienku udržateľnej spotreby potravín poslanci požadujú vyhlásenie roka 2014 za Európsky rok boja proti plytvaniu potravinami.


Dátumy spotreby a kvalitnejšie obaly


V snahe predchádzať situáciám, kedy predajca ponúka potraviny príliš sa približujúce dátumu spotreby, poslanci navrhujú zvážiť zavedenie dátumu najneskoršieho predaja na balení, ktorý by na obaloch výrobkov doplnil dátum spotreby.


Prioritne však uznesenie požaduje od Komisie a členských štátov zavedenie osvetových kampaní, ktoré by vysvetľovali rozdiely medzi v súčasnosti zaužívanými označeniami "Minimálna trvanlivosť do," ktoré sa týka kvality a označením "Spotrebujte do," ktoré upozorňuje na zdravotné riziká konzumácie výrobku po tomto dátume.


Parlament tiež vyzýva na prijatie opatrení, ktoré by viedli k používaniu obalov potravinových výrobkov predlžujúcich ich životnosť, ako aj k ponuke rôznych veľkostí balení tak, aby si spotrebiteľ mohol kúpiť množstvo primerané spotrebe jeho domácnosti.


Členské štáty by tiež mali umožniť poskytovanie zliav na poškodené výrobky a potraviny s blížiacim sa dátumom spotreby, čím by sa stali prístupnejšími aj pre obyvateľov vo finančnej núdzi, uvádza sa v uznesení.


Uprednostnenie zodpovedných stravovacích zariadení


Novelizáciou by mali prejsť aj pravidlá verejného obstarávania. Cieľom je uprednostniť tie spoločnosti podnikajúce v oblasti stravovacích služieb, ktoré podporujú opatrenia na obmedzenie plytvania potravinami napríklad uprednostňovaním miestnych výrobkov a ktoré zároveň prerozdelia nespotrebované potraviny občanom s nízkou kúpnou silou alebo obyvateľom v núdzi.


Zmeny by sa mali týkať aj podporných opatrení na úrovni EÚ, teda tých, ktoré prerozdeľujú potraviny znevýhodneným občanom alebo podporujú konzumáciu mliečnych výrobkov a ovocia na školách, a to tak, aby sa v čo najväčšej miere zabránilo plytvaniu potravinami.


Poslanci privítali iniciatívy v niektorých členských štátoch, ktorých cieľom je prerozdeliť nepredané a vyradené potraviny občanom s nízkou kúpnou silou a vyzvali maloobchodníkov, aby sa vo väčšej miere podieľali na obdobných programoch.


Plytvanie potravinami a potravinový odpad v číslach


Súčasný potravinový odpad v EÚ 27: 89 mil. ton ročne (t.j. 179kg na osobu)


Odhad na rok 2020 (bez prijatia akýchkoľvek opatrení): 126 mil. ton ročne (nárast o 40%)


Zodpovednosť za potravinový odpad:

  • domácnosti - 42% - z toho 60% je možné zabrániť

  • výrobcovia - 39%

  • predajcovia - 5%

  • sektor stravovania - 14%


(Zdroj: Európska komisia)Postup: Nelegislatívne uznesenie