EP: Občianstvo EÚ by nemalo byť na predaj, nech je ponuka akokoľvek vysoká 

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

Žiaden členský štát by podľa poslancov nemal ponúkať občianstvo na predaj ©European Union 2014 - European Parliament  

K občianstvu EÚ nesmie byť pripojená cenovka, uvádza sa v uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci v ňom vyjadrili znepokojenie zo systémov zavedených vo viacerých členských štátoch, napríklad na Malte, ktoré umožňujú predaj štátneho občianstva, a teda aj občianstva EÚ. Parlament vyzval Komisiu, aby jasne uviedla, či sú tieto postupy v súlade so znením a duchom zakladajúcich zmlúv EÚ a predpismi Únie o zákaze diskriminácie.

Niektoré členské štáty zaviedli systémy, ktoré priamo či nepriamo vedú k predaju občianstva EÚ štátnym príslušníkom tretích krajín. Od každého členského štátu sa pritom očakáva, že bude konať zodpovedne a chrániť spoločné hodnoty a výdobytky Únie. Tieto sú neoceniteľné a nemožno k nim pripojiť cenovku, uvádza sa v uznesení, ktoré Parlament schválil pomerom hlasov 560 (za): 22 (proti): 44 (zdržalo sa).


Priamy predaj občianstva EÚ podľa poslancov oslabuje vzájomnú dôveru, na ktorej stojí Únia.


Parlament zdôraznil, že práva plynúce z občianstva EÚ, napríklad právo na slobodu pohybu a pobytu v rámci Únie, by sa nikdy nemali stať obchodovateľným tovarom. Občianstvo EÚ znamená určitý vzťah k Únii a závisí od väzieb určitej osoby s Európou a jej členskými štátmi alebo od osobných pút s občanmi EÚ, uvádza sa v uznesení.


Navyše, programy, ktoré ponúkajú občianstvo výmenou za investície, umožňujú získanie občianstva EÚ len najbohatším príslušníkom tretích krajín bez zohľadnenia iných kritérií, čo vedie k diskriminácii, uvádza sa v uznesení.


Výzva na rešpektovanie hodnôt EÚ


Maltská vláda nedávno prijala kroky na zavedenie systému priameho predaja maltského občianstva, z čoho automaticky vyplýva priamy predaj občianstva EÚ, a to bez požiadavky pobytu, uvádza sa v uznesení.


Podľa poslancov nie je jasné ani to, či z táto nová politika prinesie skutočný úžitok maltským občanom, napríklad prostredníctvom výberu daní, pretože zahraniční investori nebudú mať povinnosť platiť dane. Občianstvo neprináša iba práva, plynú z neho aj povinnosti, zdôraznili poslanci.


Parlament vyzval Maltu,aby svoj súčasný systém udeľovania občianstva uviedla do súladu s hodnotami EÚ. Táto výzva sa vzťahuje aj na ďalšie členské štáty, ktoré prijali vnútroštátne systémy umožňujúce priamy alebo nepriamy predaj občianstva EÚ štátnym príslušníkom tretích krajín.


Kompatibilita systémov udeľovania občianstva s pravidlami EÚ


Parlament vyzval Komisiu ako strážkyňu zmlúv, aby jasne uviedla, či sú obdobné systémy udeľovania občianstva v súlade so znením a duchom zmlúv a Kódexom schengenských hraníc, ako aj s predpismi EÚ týkajúcimi sa zákazu diskriminácie. Komisia by podľa poslancov mala vydať odporúčania zabraňujúce tomu, aby takéto systémy oslabili dôveru, na ktorej stojí EÚ, ako aj usmernenia týkajúce sa prístupu k občianstvu EÚ prostredníctvom vnútroštátnych systémov.Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie