Poslanci presadzujú zjednotenie nabíjačiek pre mobilné telefóny 

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

Poslanci požadujú jednotné nabíjačky pre mobilné telefóny ©BELGAIMAGE/AGEFOTOSTOCK/McPHOTO/ODE  

Európsky parlament vo štvrtok schválil novelizáciu pravidiel o rádiových zariadeniach, ktorej súčasťou je výzva na zavedenie jednotnej nabíjačky pre všetky mobilné telefóny predávané v EÚ. Cieľom nových pravidiel, na ktorých sa poslanci neformálne dohodli s členskými štátmi, je obmedziť odpad, znížiť náklady a zjednodušiť život konečným spotrebiteľom.

"Modernizovaná smernica je efektívnym nástrojom na zabránenie vzájomného rušenia sa rádiových zariadení. Obzvlášť ma teší, že sme sa dohodli na zavedení jednotnej nabíjačky, čo pomôže tak spotrebiteľom, ako aj životnému prostrediu. Skoncujeme tak s každoročným elektronickým odpadom v objeme 51.000 ton," uviedla spravodajkyňa Barbara Weiler (S&D, DE).


Nová smernica zavádza harmonizované pravidlá pre umiestňovanie rádiových zariadení, vrátane mobilných telefónov, kľúčov od auta s diaľkovým ovládaním či modemov, na trh Európskej únie.Cieľom novej legislatívy je udržať krok s rastúcim počtom a rôznorodosťou rádiových zariadení a zároveň zabezpečiť, že sa navzájom nebudú rušiť a budú podliehať základným požiadavkám na ochranu zdravia a bezpečnosti.


Jednotná nabíjačka


Poslanci vyzvali na obnovenie úsilia o vývoj jednotnej nabíjačky pre niektoré kategórie rádiových zariadení, najmä však pre mobilné telefóny, ktorá by zjednodušila ich použitie a znížila množstvo zbytočného odpadu a nákladov.


Parlament upravil navrhované znenie tak, aby schopnosť spolupracovať so spoločnými nabíjačkami patrila medzi základné požiadavky na konštrukciu rádiových zariadení. Rozhodnutie o tom, ktoré kategórie rádiových zariadení budú musieť spĺňať túto požiadavku, bude v rukách Európskej komisie.

 

Sledovanie nebezpečných rádiových zariadení

 

Poslanci taktiež podporili ustanovenia, ktoré zodpovedným orgánom poskytnú nástroje na odhalenie rádiových zariadení nespĺňajúcich nové bezpečnostné požiadavky.


Na základe informácií poskytnutých členskými štátmi a po dôkladnom vyhodnotení rizika, Európska komisia stanoví, ktoré kategórie zariadení budú musieť byť pred umiestnením na trh zaregistrované. Podobná databáza už existuje v Spojených štátoch.


Ďalší postup


Navrhovanú smernicu, ktorú Parlament schválil pomerom hlasov 550 (za): 12 (proti): 8 (zdržalo sa hlasovania), musí formálne odobriť aj Rada. Členské štáty budú mať následne dva roky na transpozíciu nových pravidiel do svojich vnútroštátnych predpisov. Výrobcovia budú mať následne ďalší rok na prispôsobenie sa novým podmienkam.Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Smernica