EÚ PNR: Parlament schválil smernicu o využívaní údajov o cestujúcich v leteckej doprave 

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

Letecké spoločnosti budú za účelom boja proti terorizmu a závažnej kriminalite už čoskoro povinné poskytovať vnútroštátnym orgánom informácie o svojich pasažieroch - ©AP Images/European Union - EP  

Európsky parlament vo štvrtok schválil smernicu upravujúcu využívanie údajov z osobných záznamov cestujúcich v leteckej doprave (EÚ PNR) za účelom prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej kriminality. Nové pravidlá zaviažu letecké spoločnosti poskytovať vnútroštátnym orgánom v krajinách EÚ údaje o svojich pasažieroch na letoch medzi Úniou a tretími krajinami.

"Schválili sme dôležitý nový nástroj na boj proti teroristom a priekupníkom. Zberom, vymieňaním a analyzovaním informácií z PNR záznamov môžu naše spravodajské služby odhaliť vzorce podozrivého správania, ktoré budú následne sledované. [Legislatíva EÚ] PNR nie je zázračným riešením, avšak v krajinách, ktoré majú vnútroštátne systémy využívania PNR informácií, sa zas a znova ukazuje ich vysoká efektívnosť," uviedol Timothy Kirkhope (ECR, UK), spravodajca smernice, ktorú poslanci schválili pomerom hlasov 461 (za): 179 (proti): 9 (zdržalo sa hlasovania).


"V súvislosti so zberom a uchovávaním údajov existovali pochopiteľné obavy (...) táto smernica však obsahuje záruky a dokazuje, že táto právna norma je primeraná rizikám, ktorým čelíme. Vlády EÚ musia teraz začať s implementáciou tejto dohody," dodal.


Zber a uchovávanie údajov na dobu piatich rokov


Každý členský štát bude na základe nových predpisov povinný zriadiť takzvaný útvar informácií o cestujúcich (PIU), ktorý bude zodpovedný za zhromažďovanie informácií poskytovaných leteckými spoločnosťami a ich výmenu v rámci EÚ. Tieto údaje budú uchovávané v databáze PIU po dobu piatich rokov, po prvých šiestich mesiacoch však budú depersonalizované. V praxi to bude znamenať, že určité dátové prvky, napríklad meno, adresa a kontaktné údaje, ktoré by mohli slúžiť na priamu identifikáciu dotknutého cestujúceho, budú v záznamov PIU po prvom polroku zneviditeľnené.


Výmena medzi štátmi EÚ a Europolom na individuálnej báze

 

Vnútroštátne útvary PIU budú zodpovedné za zber, uchovávanie a spracúvanie údajov zo záznamov PNR, za ich prenos príslušným orgánom, ako aj za ich výmenu s orgánmi ďalších členských štátov Únie a Europolom. Výmena informácii však nebude automatická. Smernica totiž umožňuje transfer údajov iba na individuálnom základe po odôvodnenej žiadosti a výlučne za účelom prevencie, odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti.


Zber údajov možný aj na letoch v rámci EÚ


Pravidlá zakotvené v novej smernici sa vzťahujú na lety mimo EÚ, teda medzi Úniou a tretími krajinami. Členské štáty sa však môžu rozhodnúť uplatňovať jej ustanovenia aj na lety v rámci EÚ, teda z jedného štátu Únie do iného za predpokladu, že tento zámer oznámia Európskej komisii. Krajiny Únie tiež môžu zbierať a spracúvať PNR údaje od cestovných kancelárií či agentúr, ktoré taktiež poskytujú letové rezervačné služby.


Záruky ochrany osobných údajov


  • Vnútroštátne útvary PIU vymenujú osobu zodpovednú za ochranu údajov, ktorá bude monitorovať spracúvanie PNR údajov a uplatňovanie príslušných záruk.

  • Prístup k úplným PNR údajom, ktoré umožnia okamžitú identifikáciu cestujúceho, bude po počiatočnej dobe uchovávania (teda po ich depersonalizovaní) podliehať veľmi prísnym a obmedzeným podmienkam.

  • Akákoľvek práca s PNR údajmi bude náležite zdokumentovaná.

  • Spracúvanie údajov odhaľujúcich rasový alebo etnický pôvod cestujúcich, ich politické zmýšľanie, vierovyznanie či filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, informácie ohľadom zdravotného stavu, sexuálneho života či sexuálnej orientácie, bude explicitne zakázané.

Prehodnotenie a možná revízia


Európska komisia do dvoch rokov po termíne transpozície smernice do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov vypracuje hodnotiacu správu, v ktorej sa zameria najmä na dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov, nevyhnutnosť a primeranosť rozsahu zberu a spracúvania PNR údajov pre všetky stanovené účely, dĺžku doby uchovávania údajov a účinnosť výmeny informácií medzi členskými štátmi.


Ďalší postup


Po schválení Európskym parlamentom musí novú smernicu ešte formálne odobriť Rada EÚ (ministri členských štátov). Po jej publikovaní v Úradnom vestníku EÚ budú mať členské štáty dva roky na transpozíciu nových pravidiel do svojich vnútroštátnych predpisov.Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Smernica

Twitter: #PNR