Boj proti terorizmu zahraničných bojovníkov: Parlament sprísnil kontroly na vonkajších hraniciach EÚ 

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

Osoby vstupujúce alebo opúšťajúce územie EÚ, bez ohľadu na to, či ide o občanov Únie alebo tretích krajín, budú podliehať prísnejším kontrolám. Vyplýva to z nariadenia, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Nová právna úprava, na ktorej sa poslanci neformálne dohodli so slovenským predsedníctvom v Rade (ministrov) EÚ dňa 5. decembra 2016, zavedie systematické overovanie pasov v databázach EÚ a Interpolu.

„Zabezpečenie našich vonkajších hraníc znamená vybudovanie silného štítu voči terorizmu v Európe a ochranu práva na život, z ktorého vyplývajú všetky ostatné práva. Každý život, ktorý zachránime odhalením potenciálneho zahraničného bojovníka, stojí za tú námahu. Systematické overovanie v databázach je povinným krokom smerom k tejto minimálnej ochrane, ktorú máme povinnosť poskytnúť našim občanom,‟ uviedla spravodajkyňa Monica Macovei (ECR, RO).


Nové nariadenie, ktoré upravuje platný Kódex schengenských hraníc (SBC), zaviaže členské štáty systematicky kontrolovať všetky osoby prekračujúce vonkajšie hranice EÚ a ich pasy prostredníctvom databázy odcudzených a stratených cestovných dokladov Interpolu (SLTD), Schengenského informačného systému (SIS) a ďalších relevantných databáz EÚ. Kontroly budú povinné pri prekročení vzdušných, námorných, ako aj pozemných vonkajších hraníc EÚ, a to pri vstupe aj pri odchode z územia Únie.


Návrh novej právnej úpravy predložila Európska komisia v decembri 2015. Ide o odpoveď na rastúcu teroristickú hrozbu v Európe po útokoch v Paríži, Bruseli a Berlíne, najmä však na fenomén zahraničných bojovníkov z EÚ, teda občanov Únie, ktorí sa pridali k teroristickým skupinám ako napríklad tzv. Islamský štát.


Parlament nové nariadenie schválil pomerom hlasov 469 (za): 120 (proti): 42 (zdržalo sa hlasovania).


Cielené kontroly v prípade spomalenia dopravy

 

Pokiaľ systematické kontroly výrazne spomalia pozemnú či lodnú dopravu, členské štáty budú môcť vykonávať kontroly cielene. Túto možnosť však budú môcť využiť iba v prípade, ak posúdenie existujúcich rizík preukáže, že nahradenie systematických kontrol cielenými neohrozí vnútornú bezpečnosť EÚ.


Osoby, ktoré nebudú predmetom cielených kontrol, by však mali prejsť aspoň bežnou kontrolou cestovných dokladov, aby sa overila ich platnosť a totožnosť cestujúcich, zdôrazňuje schválený text.


Prechodné obdobie


Členské štáty môžu v prípade vzdušných hraníc využívať cielené namiesto systematických kontrol počas šesťmesačného prechodného obdobia po vstupe nového nariadenia do platnosti. Toto obdobie bude možné neskôr predĺžiť, maximálne však o osemnásť mesiacov, a to iba vo výnimočných prípadoch - ak napríklad letisko nedisponuje zázemím na vykonávanie systematických kontrol v databázach a potrebuje viac času na jeho vybudovanie.


Ďalší postup

 

Nariadenie vstúpi do platnosti v dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Nové pravidlá sa stanú účinnými okamžite a vo väčšine členských štátov súbežne, vzťahovať sa nebudú na Dánsko, Spojené kráľovstvo a Írsko.Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Nariadenie