Zdieľať túto stránku: 

  • Nová stupnica sa bude využívať pre súčasné a budúce spotrebiče.
  • Štítky by mali poskytovať spotrebiteľom jasnejšiu informáciu o spotrebe.
  • Prvé spotrebiče s novými označeniami sa v predajniach objavia koncom roka 2019.

EP v utorok schválil nové označenia energetickej účinnosti domácich spotrebičov, ktoré zákazníkom pomáhajú znižovať spotrebu a šetriť. Nová A-G stupnica s triedami A+, A++ a A+++ nepočíta.

Energetická účinnosť domácich spotrebičov bude na základe novej legislatívy označená písmenami A až G, energetické triedy A+, A++ a A+++ sa tak stanú minulosťou. Aktualizácia stupnice energetickej účinnosti je reakciou na technologický pokrok v tomto sektore.

 

Cieľom nových pravidiel je uľahčiť spotrebiteľom výber energeticky účinnejších produktov, znížiť spotrebu energie a s ňou súvisiacich nákladov a zároveň povzbudiť producentov k inováciám a investíciám do výroby spotrebičov s nižšou spotrebou energie. V momente, keď sa v dôsledku technologického pokroku dostane 30% spotrebičov predávaných na trhu EÚ do najvyššej triedy A alebo keď sa 50% spotrebičov umiestni v kategórii A a B, dôjde k ďalšej aktualizácii klasifikácie energetickej účinnosti.

 

Nariadenie, ktoré je výsledkom dohody parlamentných vyjednávačov s predsedníctvom Rady (ministrov) EÚ, poslanci schválili pomerom hlasov 535 (za): 46 (proti): 79 (zdržalo sa hlasovania). Spotrebiče označené novými energetickými štítkami so stupnicou A-G sa v obchodoch objavia najskôr koncom roka 2019.

 

Dostupnejšie informácie pre spotrebiteľov a lepší dohľad nad trhom

 

Samotné štítky by mali byť naďalej umiestnené na spotrebiči, k dispozícii by pre každý z nich mala byť aj online verzia so stiahnuteľnými informáciami o produkte. V prípade nových informácií, ktoré sa týkajú energetickej účinnosti už zakúpeného produktu, by dodávatelia na základne novej legislatívy mali informovať spotrebiteľov vlastniacich daných výrobok.

 

Všetky vizuálne reklamné alebo propagačné technické materiály by mali uvádzať triedu energetickej účinnosti spotrebiča. S novou A-G stupnicou by spotrebiteľov mali oboznámiť aj informačné kampane.

 

Komisia na základe schváleného textu vytvorí databázu produktov zloženú z dvoch častí. Technická časť by mala vnútroštátnym orgánom pomôcť s monitorovaním súladu a verejný portál by mal podporiť prácu orgánov dohľadu nad trhom a poskytnúť spotrebiteľom dodatočné informácie o jednotlivých produktoch.

 

Exekutíva EÚ by tiež mala vypracovať usmernenia týkajúce sa presadzovania nového nariadenia v praxi, a to najmä v súvislosti s osvedčenými postupmi pre testovanie výrobkov a vzájomnú výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad trhom a Komisiou.

 

Vyhlásenie spravodajcu

 

„Občania budú mať k dispozícii jasný a inteligentný digitálny systém. Nové nástroje umožnia občanom prostredníctvom verejne prístupných údajov porovnať si produkty na základe svojich zvykov. Inteligentné spotrebiče schopné určiť, koľko energie a kedy je potrebné vynaložiť, predstavujú nový horizont energetickej účinnosti. Očakávam, že Komisie naplní svoj záväzok a zavedie pre Európanov mechanizmus vybavovania sťažností a náprav aj po vypršaní dvojročnej záruky,‟ uviedol spravodajca Dario Tamburrano (EFDD, IT).

 

 

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Nariadenie

Twitter: #energyefficiency