EP zriadil osobitný výbor, ktorý má odhaliť nedostatky v boji proti terorizmu  

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • preskúmanie protiteroristických opatrení
  • odhalenie nedostatkov cezhraničnej súdnej spolupráce a výmeny informácií
  • hodnotenie dopadov protiteroristických opatrení na základné práva

Poslanci vo štvrtok rozhodli o zriadení osobitného výboru EP s dvanásťmesačným mandátom, ktorý by mal pomôcť vyriešiť legislatívne a praktické nedostatky boja proti terorizmu v EÚ.

Osobitný výbor preskúma a vyhodnotí rozsah teroristickej hrozby na európskom území. Mal by tiež identifikovať a analyzovať potenciálne chyby a zlyhania, ktoré umožnili uskutočnenie nedávnych teroristických útokov v rôznych členských štátoch EÚ.

 

Výbor bude skúmať najmä:

  • vykonávanie existujúcich opatrení v oblasti ochrany vonkajších hraníc,
  • nedostatky pri výmene informácií z oblasti súdnictva, presadzovania práva a spravodajských služieb medzi členskými štátmi,
  • interoperabilitu európskych databáz na výmenu informácií,
  • vplyv právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti terorizmu na základné práva,
  • radikalizáciu a účinnosť programov deradikalizácie,
  • pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu - vrátane jeho prepojenia s organizovaným zločinom,
  • osvedčené postupy v oblasti ochrany ľahkých cieľov a kritickej infraštruktúry, napríklad letísk a železničných staníc.

 

Súvislosti

 

Osobitný výbor bude mať tridsať členov z radov poslancov a mandát na dvanásť mesiacov, ktorý však môže byť predĺžený. Mandát začne plynúť dňom ustanovujúceho zasadnutia výboru.

 

Výbor predloží priebežnú a konečnú správu, ktoré by mali obsahovať vecné zistenia a odporúčania do budúcnosti.

 

Súčasťou práce výboru bude organizácia návštev a vypočutí ďalších inštitúcií EÚ, relevantných agentúr, vnútroštátnych parlamentov a vlád členských štátov a tretích krajín, orgánov činných v trestnom konaní, spravodajských služieb, súdov a úradníkov so súdnou právomocou a organizácií pomáhajúcim obetiam terorizmu.

 

Z dôvodu citlivej povahy informácií, ktorými sa bude výbor zaoberať, by mali niektoré jeho zasadnutia prebiehať za zatvorenými dverami.

 

Parlament schválil mandát osobitného výboru pomerom hlasov 527 (za): 73 (proti): 36 (zdržalo sa hlasovania).

 

 

Postup: Zriadenie osobitného výboru EP

Typ dokumentu: Rozhodnutie