Identifikácia endokrinných disruptorov: EP vetoval návrh na vyňatie niektorých pesticídov 

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • odmietnutie Komisiou navrhovaných kritérií identifikácie endokrinných disruptorov
  • nesúhlas s výnimkou pre látky narúšajúce enokrinný systém
  • výzva Komisii na bezodkladné predloženie nového návrhu
Niektoré pesticídy obsahujú látky narúšajúce endokrinný systém, poslanci preto odmietajú, aby sa na ne vzťahovala výnimka. ©AP Images/EU  

Parlament v stredu vetoval návrh Komisie, aby niektoré chemikálie v pesticídoch, ktoré narúšajúce endokrinný systém, neboli definované ako endokrinné disruptory.

Európska komisia podľa poslancov prekročila svoje právomoci, keď navrhla neidentifikovať látky cielene vyvinuté tak, aby útočili na endokrinný systém organizmov - najmä škodcov, ako endokrinné disruptory.

 

Ďalší postup

 

Parlament podporil námietku voči nariadeniu Komisie, ktorú predložili poslanci Jytte Guteland (S&D, SE) a Bas Eickhout (Zelení/EFA, NL), pomerom hlasov 389 (za): 235 (proti): 70 (zdržalo sa hlasovania), čím dosiahol absolútnu väčšinu všetkých poslancov potrebnú na vetovanie daného aktu. Európska komisia tak bude musieť predložiť nový návrh, berúc do úvahy pripomienky EP.

 

Súvislosti

 

Pesticídy alebo biocídne látky môžu na základe legislatívy EÚ narúšať endokrinný systém výlučne tých organizmov, voči ktorým sú určené. Na uplatnenie tejto právnej úpravy v praxi je však potrebný zoznam vedeckých kritérií, na základe ktorých je možné identifikovať endokrinné disruptory.

 

Návrh z dielne Komisie sa týkal práve vedeckých kritérií definovania vlastností endokrinných disruptorov pri chemických látkach. Určenie týchto vedeckých kritérií je prvým krokom k prijatiu opatrení na zníženie ich prítomnosti a ochrane verejného zdravia.

 

Súdny dvor EÚ v decembri 2015 rozhodol, že Európska komisia porušila právne predpisy EÚ tým, nakoľko do konca roka 2013 nezverejnila kritéria identifikácie endokrinných disruptorov. Poslanci pritom opakovane vyzývali exekutívu EÚ, aby sa problematike látok narúšajúcich endokrinný systém urýchlene venovala.

 

Správa UNEP/WHO označuje endokrinné disruptory ako globálnu hrozbu a všíma si rastúci trend výskytu mnohých endokrinných porúch u ľudí a voľne žijúcich zvierat. Poukazuje tiež na dôkazy nepriaznivých reprodukčných účinkov endokrinných disruptorov, vrátane neplodnosti, rakoviny a vrodených deformácií, ktoré tiež môžu mať vplyv na fungovanie štítnej žľazy a mozgu, obezitu a metabolizmus a homeostázu inzulínu a glukózy.          

Postup: Námietka voči vykonávaciemu aktu

Typ dokumentu: Legislatívne uznesenie