Zdieľať túto stránku: 

  • okamžitý zákaz využívania glyfosátu jednotlivcami
  • zákaz využívania glyfosátu poľnohospodármi od roku 2022
  • zverejnenie posudzovania rizík zo strany Komisie

Európsky parlament v utorok vyzval na postupné obmedzovanie využívania herbicídov na báze glyfosátu a ich konečný zákaz v decembri 2022.

Poslanci odmietli návrh Európskej komisie na desaťročné obnovenie autorizácie pre využívanie kontroverzného herbicídu. Parlament namiesto toho navrhuje prípravu plánu EÚ, ktorý by postupne obmedzoval využívanie glyfosátu. Na jeho začiatku by mal byť zákaz využívania glyfosátu individuálnymi spotrebiteľmi, napríklad záhradkármi. V momente, keď budú k dispozícii efektívne biologické alternatívy v rámci systému integrovanej ochrany proti škodcom, by mali od využívania glyfosátu upustiť aj poľnohospodári.

 

Glyfosát by podľa uznesenia, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 355 (za): 204 (proti): 111 (zdržalo sa hlasovania), mal byť po prijatí všetkých potrebných opatrení úplne zakázaný k 15. decembru 2022.

 

Obavy v súvislosti s posúdením rizík glyfosátu

 

Proces EÚ na posúdenie rizík spojených s využívaním glyfosátu poznačila polemika, v rámci ktorej Medzinárodná agentúra OSN na výskum rakoviny (IARC) na jednej strane a  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska chemická agentúra (ECHA) na strane druhej dospeli k odlišným záverom týkajúcim sa jeho bezpečnosti.

 

Dôveryhodnosť niektorých štúdií, na ktoré sa pri posudzovaní bezpečnosti glyfosátu odvolávajú EFSA a ECHA, bola navyše spochybnené uniknutými internými dokumentami spoločnosti Monsanto. Monsanto je vlastníkom a výrobcom prostriedku Roundup®, ktorého účinnou látkou je glyfosát.

 

Proces autorizácie účinných látok pesticídov, vrátane vedeckého hodnotenia ich zložiek, by mal byť podľa poslancov založený len na publikovaných, odborne recenzovaných a nezávislých štúdiách, ktoré dali vypracovať príslušné verejné orgány, nie samotní výrobcovia. Parlament sa v tejto súvislosti zasadzuje aj za zvýšenie zdrojov agentúr EFSA a ECHA tak, aby mohli zadávať nezávislé vedecké štúdie.

 

Ďalší postup

 

Zástupcovia členských štátov budú hlasovať o návrhu Komisie na predĺženie autorizácie pre glyfosát už túto stredu.

 

Zákaz glyfosátu je tiež predmetom najnovšej európskej občianskej iniciatívy (ECI), ktorá za menej ako rok získala vyše milióna podpisov. Iniciatívou sa bude v novembri na verejnom vypočutí zaoberať aj Európsky parlament.

 

 

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie

Twitter: #glyphosate