Zdieľať túto stránku: 

  • pozitívne prijatie spoločnej správy vyjednávačov EÚ a Spojeného kráľovstva
  • zdôraznenie potreby rokovať v dobrej viere
  • nevyhnutnosť vyriešiť otvorené otázky pred hlasovaním EP o dohode o brexite

Európsky parlament v stredajšom uznesení uznal dosiahnutie dostatočného pokroku v prvej fáze rokovaní o brexite a odporučil začatie druhej fázy rozhovorov.

Poslanci privítali spoločnú správu o pokroku predloženú vyjednávačmi EÚ a Spojeného kráľovstva 8. decembra. V uznesení, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 556 (za): 62 (proti): 68 (zdržalo sa hlasovania), zároveň vyzvali hlavy štátov a vlád dvadsať sedmičky, aby na samite dňa 15. decembra odsúhlasili začatie druhej fázy rozhovorov.

 

Priority v druhej fáze rokovaní

 

Druhá fáza rokovaní by sa mala - na základe spoľahlivých a jednoznačných zásad - venovať finalizácii dohody o vystúpení  Spojeného kráľovstva z EÚ, možným prechodným opatreniam a zadefinovaniu budúcich vzájomných vzťahov. Tie by podľa poslancov mohla upravovať asociačná dohoda. Zákonodarcovia tiež presadzujú, aby sa v rámci prípadného prechodného obdobia, ktoré bude časovo obmedzené, vzťahovalo na Spojené kráľovstvo naďalej acquis EÚ - vrátane práv občanov.

 

Dosiahnutie pokroku v druhej fáze rokovaní je však podmienené rešpektovaním záväzkov, ktoré britská vláda prijala v rámci spoločnej správy vyjednávačov, uvádza sa v uznesení. Tieto záväzky sa zároveň musia v plnom rozsahu premietnuť do návrhu dohody o vystúpení, dodávajú poslanci.

 

Plénum tiež kritizovalo nedávne vyjadrenie britského ministra pre brexit Davida Davisa, podľa ktorého je výsledok prvej fázy rokovaní iba vyhlásením o zámere. Takéto výroky môžu podľa poslancov oslabiť dobrú vieru, ktorú sa podarilo vybudovať v priebehu rokovaní.

 

Nedoriešené otázky

 

Uznesenie si všíma päť otvorených otázok, ktoré je potrebné vyriešiť pred konečným hlasovaním Európskeho parlamentu o dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ:

 

  • rozšírenie práv občanov na budúcich partnerov,
  • ustanovenie citlivého administratívneho postupu deklaratórnej povahy, prostredníctvom ktorého sa budú môcť občania EÚ a Spojeného kráľovstvá prihlásiť na trvalý pobyt,
  • rešpektovanie záväzného charakteru rozhodnutí Súdneho dvora EÚ v súvislosti s právami občanov a zadefinovanie úlohy budúceho nezávislého vnútroštátneho orgánu verejného ochrancu práv (ombudsmana), ktorý bude riešiť sťažnosti občanov,
  • zaručenie práva na voľný pohyb v celej EÚ pre britských občanov, ktorí majú v súčasnosti pobyt v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ27,
  • zabezpečenie vymáhateľnosti britských záväzkov vo vzťahu k Severnému Írsku a Írskej republike.

 

 

Súvislosti

 

Parlament dosiaľ prijal k rokovaniam o brexite dve uznesenia - prvé dňa 5. apríla a druhé dňa 3. októbra 2017. Návrhy oboch textov vypracovala Riadiaca skupina EP pre brexit (BSG) pod vedením Guya Verhofstadta (ALDE, BE)

 

Konečné slovo pri podmienkach brexitu bude mať Európsky parlament, ktorý môže vyjednanú dohodu schváliť alebo zamietnuť. Proces odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ by mal byť ukončený 29. marca 2019.

 

Rozprava

 

Návrh uznesenia z dielne Riadiacej skupiny EP pre brexit bola v stredu dopoludnia predmetom plenárnej rozpravy, na ktorej sa zúčastnil aj prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans a hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.

 

Vyhlásenia jednotlivých rečníkov si môžete pozrieť zo záznamu po kliknutí na ich mená.

 

  • Matti Maasikas, námestník estónskeho ministra pre európske záležitosti - v mene Rady (ministrov) EÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou a uznesením

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie

Twitter: #Brexit