Schengen na rázcestí: EP žiada od členských štátov opatrenia na obnovenie dôvery 

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • Schengen: 26 krajín, 400 miliónov obyvateľov, 50.000 km vonkajších hraníc  
  • nesúhlas s pokračovaním obnovovania kontrol na vnútorných hraniciach  
  • výzva na spoločné kroky zamerané na obnovenie všetkých výhod Schengenu  

Intenzívnejšia spolupráca a väčšia solidarita členských štátov sú nevyhnutné na posilnenie vzájomnej dôvery vo fungovanie schengenského priestoru, uvádza sa v stredu schválenom uznesení EP.

Prvá výročná správa o stave schengenskej spolupráce - v rámci ktorej sa dvadsaťšesť štátov dohodlo na ukončení pasových a ďalších kontrol na svojich spoločných hraniciach - reaguje na hlavné nedostatky aplikácie schengenského acquis v praxi, ako aj dosiahnutý pokrok pri ich odstraňovaní. Poslanci tiež v uznesení, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 439 (za): 157 (proti): 80 (zdržalo sa hlasovania), navrhujú ďalšie kroky zlepšenie fungovania Schengenu.

 

Nedostatky: Obnovovanie kontrol na vnútorných hraniciach

 

Poslanci odsúdili pokračovanie obnovovania kontrol na vnútorných hraniciach, ktoré do značnej miery súvisia so slabinami spoločného európskeho azylového systému, ale aj s nedostatkom politickej vôle, solidarity a deľby zodpovednosti. Mnohé z pretrvávajúcich kontrol nie sú podľa poslancov potrebné ani primerané, a sú preto nezákonné. V súčasnosti vykonáva kontroly na vnútorných hraniciach Schengenu šesť krajín: Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko a Švédsko.

 

Parlament tiež odsúdil budovanie fyzických bariér, vrátane plotov, medzi členskými štátmi.

 

Parlamentom navrhované opatrenia:

 

  • trvalá, rázna a účinná reakcia zo strany EÚ v rámci pátracích a záchranných operácií na mori s cieľom predchádzať stratám na životoch;

 

  • dôkladnejšie zhromažďovanie informácií a údajov zodpovednými orgánmi v členských štátoch ohľadom vnútroštátneho nakladania so zdrojmi a spôsobilosťami, ktoré sú využívané na kontrolu hraníc;

 

  • zavedenie rýchlych a účinných postupov navracania neúspešných žiadateľov o azyl a neregulárnych migrantov, ktoré budú zároveň plne rešpektovať základné práva a ľudské a dôstojné podmienky po vydaní rozhodnutia o návrate;

 

  • uznávanie a vykonávanie rozhodnutia o návrate prijaté iným členským štátom namiesto prijímania nového rozhodnutia či odovzdania neregulárneho migranta do prvého členského štátu, ktorý rozhodnutie vydal;

 

  • zabezpečenie primeranej infraštruktúry, bývania a životných podmienok pre všetkých žiadateľov o azyl, najmä pre maloleté osoby bez sprievodu, rodiny s deťmi a ženy v zraniteľnej situácii;

 

  • reforma Schengenského informačného systému (SIS) v týchto oblastiach: ochrana detí, ktorým hrozí nebezpečenstvo alebo sú nezvestné, okamžitá a povinná výmena informácií o terorizme a povinná výmena informácií o rozhodnutiach o návrate.

 

Uznesenie pripomína, že EÚ v ostatných rokoch prijala viacero opatrení na posilnenie schengenského priestoru, vrátane zriadenia Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, sprísnenia kontrol osôb na vonkajších hraniciach či zavedenia elektronického registračného systému pri prekračovaní vonkajších hraníc.

 

Poslanci tiež opätovne zdôraznili, že Bulharsko a Rumunsko sú pripravené na začlenenie sa do schengenského priestoru. Parlament v tejto súvislosti vyzval Radu (ministrov) EÚ, aby ich vstup schválila.

 

Využívanie SIS Spojeným kráľovstvom

 

Poslanci vyjadrili hlboké znepokojenie v súvislosti s hodnotením dočasného používania Schengenského informačného systému britskými orgánmi, a to aj v súvislosti s budúcimi vzťahmi medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom ako treťou krajinou.

 

Vyhlásenie spravodajcu

 

„Schengen znamená slobodu pohybu. Je základom európskeho občianstva. Táto správa po prvýkrát prináša pohľad Európskeho parlamentu na stav Schengenu. Nanešťastie, diagnóza nie je dobrá. Schengen musíme prinavrátiť našim občanom. Náš odkaz členským štátom je rovnako tvrdý: musíte dodržiavať všetky pravidlá, nie iba tie, ktoré chcete,‟ uviedol spravodajca Carlos Coelho (EPP, PT).

 

Súvislosti

 

Náklady spojené s obnovením kontrol na vnútorných hraniciach v celom schengenskom priestore na dva roky sa odhadujú na 25 až 50 miliárd eur. Pokiaľ by všetky schengenské krajiny natrvalo obnovili pohraničné kontroly, náklady by sa počas desiatich rokov vyšplhali na 100 až 230 miliárd eur.

 

Organizácia Transnational Institute (TNI) odhaduje, že európske krajiny od pádu Berlínskeho múra vybudovali viac než 1.200 kilometrov plotov s nákladmi aspoň 500 miliónov eur.

 

 

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie

Twitter: #Schengen