Reforma autorského práva: EP schválil svoj rokovací mandát  

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • povinnosť technologických gigantov platiť za nimi využívané diela umelcov a novinárov 
  • vyňatie malých a mikroplatforiem z pôsobnosti smernice  
  • slobodné šírenie hypertextových odkazov so „samostatnými slovami‟ 
  • právo novinárov na časť príjmu vydavateľa z autorských práv  
Autorské právo v EÚ sa musí prispôsobiť digitálnemu veku ©AP Images/EÚ-EP  

Parlament v stredu schválil svoj mandát na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o reforme digitálneho autorského práva Únie. Súčasťou textu sú záruky chrániace malé podniky a slobodu prejavu.

Poslanci pomerom hlasov 438 (za): 226 (proti): 39 (zdržalo sa hlasovania) schválili rokovací mandát Európskeho parlamentu, na základe ktorého budú parlamentní vyjednávači rokovať so zástupcami Rady (ministrov) EÚ o konečnom znení nových legislatívnych pravidiel týkajúcich sa autorského práva v digitálnej sfére.

Platby technologických gigantov za využívanie diel umelcov a novinárov

Cieľom mnohých parlamentných pozmeňujúcich návrhov k pôvodnému textu Európskej komisie je zaistiť odmenu pre umelcov, najmä hudobníkov, interpretov a scenáristov, ako aj vydavateľov a novinárov, za prácu na ich dielach, ktoré využívajú platformy ako YouTube, Facebook či Google News.

Spravodajca Axel Voss (EPP, DE) v tejto súvislosti uviedol: „Som veľmi rád, že napriek silnému lobovaniu internetových gigantov sa v snemovni našla väčšina, ktorá sa postavila za potrebu chrániť princíp spravodlivej odmeny pre európskych kreatívcov.‟

„O tejto smernici sa viedla vášnivá diskusia a som presvedčený, že Parlament si pozorne vypočul vznesené námietky. Preto sme sa zaoberali obavami v súvislosti s inováciami a z pôsobnosti [smernice] sme vyňali malé a mikroplatformy a agregátory správ.‟

„Som presvedčený, že keď sa usadí prach, internet bude rovnako slobodný ako dnes, tvorcovia a novinári budú mať spravodlivejšiu odmenu z príjmov, ktoré generuje ich práca, a my sa budeme čudovať, o čom bol celý ten rozruch.‟

Spravodlivá odmena pre umelcov a novinárov a podpora startupov

Parlamentom schválený text sprísňuje Komisiou predložený návrh smernice, ktorý prenáša zodpovednosť za porušovanie autorských práv na online platformy a agregátory správ. Toto pravidlo by sa malo vzťahovať aj na úryvku, ktoré boli prevzaté z novinových článkov. V praxi to znamená, že tieto platformy budú musieť za nimi sprístupňovaný a ponúkaný materiál zaplatiť držiteľom autorských práv. Parlament tiež požaduje, aby aj samotní novinári, nie iba vydavatelia, mali nárok na podiel z príjmu za využívanie ich diel.

Poslanci zároveň v snahe o podporu začínajúcich podnikov presadzujú vyňatie malých a mikroplatforiem z pôsobnosti smernice.

Ochrana slobody prejavu

Súčasťou poslancami schváleného textu sú aj ustanovenia, ktoré by mali zaistiť, že uplatňovanie autorského práva EÚ v online prostredí nepovedie k nespravodlivému obmedzeniu slobodu prejavu, ktorá dnes do značnej miery definuje internet. Parlament preto presadzuje, aby sa na šírenie jednoduchých hypertextových odkazov, ktoré sú doplnené „samostatnými slovami,‟ nevzťahovali ustanovenia chrániace autorského práva.

Kroky online platforiem zamerané na kontrolu súladu nahratého obsahu s autorským právom nesmú viesť k zneprístupneniu diel, ktorými sa žiadne práva neporušujú. Platformy budú tiež zodpovedné za zavedenie systému rýchlej nápravy - prevádzkovaného jej personálom, nie počítačovým algoritmom - ktorý dokáže na základe sťažností reagovať na prípadné neoprávnené odstránenie obsahu.

Výnimka pre Wikipédiu a softvérové platformy s otvoreným zdrojovým kódom

Parlamentom schválený text tiež uvádza, že nekomerčné nahrávanie obsahu do internetových encyklopédií, akou je napríklad Wikipédia, alebo platformy na vývoj softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, napríklad GitHub, budú oslobodené od povinnosti dodržiavať ustanovenia smernice súvisiace s autorským právom.

Posilnenie autorov a interpretov

Poslanci tiež presadzujú posilnenie vyjednávacích práv autorov a interpretov, ktorí by mali mať možnosť nárokovať si dodatočnú odmenu od strany, s ktorou uzavreli zmluvu o využívaní práv, pokiaľ je pôvodne dohodnutá odmena neúmerne nízka v porovnaní s príslušnými priamymi, ale aj nepriamymi príjmami danej strany.

Parlamentom schválený text zároveň umožňuje autorom a interpretom zrušiť práva na ich dielo alebo ukončiť exkluzivitu vyplývajúcu z licenčnej zmluvy, pokiaľ zmluvná strana dané dielo nevyužíva.Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie

Typ dokumentu: Smernica

Tlačová konferencia: Streda, 12. september o 14h30

Twitter: #copyright