Ochrana oznamovateľov: Poslanci schválili historicky prvé úniové pravidlá  

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • nový systém ochrany a podpory oznamovania porušení právnych predpisov EÚ  
  • možnosť výberu medzi interným a externým oznámením protiprávneho konania  
  • ochrana pred represáliami zamestnávateľov voči oznamovateľom  
Poslanci schválili pravidlá minimálnej ochrany oznamovateľov v celej EÚ ©AP Images/EÚ-EP  

Parlament v utorok zadefinoval úniové štandardy ochrany osôb, ktoré sa pri výkone povolania dozvedia o nezákonných či verejný záujem poškodzujúcich aktivitách a rozhodnú sa ich oznámiť.

Smernica, ktorú poslanci schválili pomerom hlasov 591 (za): 29 (proti): 33 (zdržalo sa hlasovania), zavádza historicky prvé minimálne štandardy ochrany oznamovateľov na úrovni EÚ. Do pôsobnosti nových pravidiel patrí oznamovanie porušenia predpisov EÚ napríklad v oblasti verejného obstarávania, finančných služieb, prania špinavých peňazí, bezpečnosti výrobkov a dopravy, jadrovej bezpečnosti, verejného zdravia či ochrany spotrebiteľov a údajov.


Bezpečné cesty nahlasovania nezákonného konania


Smernica v snahe chrániť zdroje a zachovať dôvernosť informácií umožňuje oznamovateľom využiť pri nahlasovaní interné alebo externé kanály. Oznamovatelia si teda budú môcť vybrať, či nahlásia nezákonnú alebo verejný záujem poškodzujúcu činnosť najprv zodpovednej osobe v rámci spoločnosti či organizácie, ktorej sa informácie týkajú, alebo budú okamžite informovať príslušný vnútroštátny orgán či inštitúciu alebo agentúru EÚ.


Oznamovatelia budú chránení aj ak sa rozhodnú informácie zverejniť, a to za predpokladu, že na ich prvotné oznámenie nenadväzuje primeraná reakcia alebo ak sú presvedčení o existencii bezprostredného ohrozenia verejného záujmu či rizika odvetných opatrení zo strany právnickej osoby, ktorej sa oznámenie týka.


Ochrana pred odvetnými opatreniami


Nová legislatíva explicitne zakazuje odvetné opatrenia voči oznamovateľom. Súčasťou smernice sú ustanovenia, ktoré by mali oznamovateľov chrániť pred pozastavením výkonu ich funkcie, preradením na nižšiu pozíciu, zastrašovaním či inými formami represálií. Ochrana sa bude vzťahovať aj na osoby, ktoré oznamovateľom poskytovali podporu, vrátane sprostredkovateľov, spolupracovníkov alebo rodinných príslušníkov.


Členské štáty oznamovateľom zaistia bezplatný prístup ku komplexným a nezávislým informáciám a poradenstvu v oblasti postupov a prostriedkov nápravy, ako aj právnu pomoc počas konaní. V prípade súdnych konaní by oznamovatelia mohli mať nárok aj na finančnú a psychologickú podporu.


Vyhlásenie spravodajkyne


„Nedávne škandály ako LuxLeaks, Panama Papers a Football Leaks pomohli odhaliť obrovskú neistotu, ktorej dnes čelia oznamovatelia. V predvečer európskych volieb sa [Európsky] parlament spojil a vyslal silný signál o tom, že si vypočul obavy svojich občanov a pretlačil robustné pravidlá garantujúce ich bezpečnosť a bezpečnosť osôb, ktoré sa rozhodnú prehovoriť,‟ uviedla spravodajkyňa Virginie Rozière (S&D, FR).


Ďalší postup


Poslancami schválené znenie smernice, na ktorom sa vyjednávači Európskeho parlamentu vopred dohodli so zástupcami Rady (ministrov) EÚ, musia ešte formálne odobriť aj ministri členských štátov. Smernica by mala nadobudnúť účinnosť do dvoch rokov po svojom schválení.


Súvislosti


Nedávne škandály ako LuxLeaks či Panama Papers potvrdili dôležitosť oznamovateľov pri odhaľovaní aktivít, ktoré porušujú právne predpisy EÚ a poškodzujú verejný záujem. Parlament zareagoval výzvami na posilnenie ich ochrany, ktoré sa následne pretavili do legislatívneho návrhu. Nedostatočná ochrana oznamovateľov v jednom členskom štáte má totiž podľa poslancov negatívny vplyv na fungovanie politík EÚ v danej krajine, ktorý sa ale môže rozšíriť aj do iných členských štátov, prípadne do celej Únie.


Oznamovateľom v súčasnosti poskytuje komplexnú právnu ochranu iba desať členských štátov EÚ - okrem Slovenska je to aj Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva, Maďarsko, Malta, Spojené kráľovstvo, Švédsko a Taliansko. V ostatných krajinách Únie sa na oznamovateľov vzťahuje iba čiastočná ochrana, prípadne sú chránení iba v konkrétnych sektoroch alebo sú chránené iba isté skupiny zamestnancov.


V štúdii pre Európsku komisiu z roku 2017 bol odhad straty možných výhod v dôsledku chýbajúcej ochrany oznamovateľov vyčíslený na 5,8 až 9,6 miliardy eur ročne v celej EÚ, a to len v rámci sektora verejného obstarávania.Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Smernica