Ako sa volí predseda Európskej komisie a kreuje kolégium komisárov?  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Predseda Európskej komisie


Predsedu Európskej komisie volí Európsky parlament. Prvá príležitosť na voľbu nového šéfa exekutívy EÚ sa môže naskytnúť už počas druhého júlového plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu (15. - 18. júl 2019).


Jednou z prvých úloh Európskeho parlamentu po voľbách je zvolenie nového predsedu Európskej komisie (výkonný orgán EÚ). Kandidáta na tento post navrhne (kvalifikovanou väčšinou) Európska rada, teda hlavy štátov a vlád EÚ, pri svojej nominácii však musí zohľadniť výsledky európskych volieb.


Parlament musí schváliť nového predsedu Komisie absolútnou väčšinou (polovica všetkých poslancov EP plus jeden). Ak nominant členských štátov nezíska požadovanú väčšinu, Európska rada musí do jedného mesiaca navrhnúť iného kandidáta.


Pri voľbách v roku 2014 Parlament zaviedol systém predvolebných kandidátov na post predsedu Komisie. Každá európska politická strana predstavila pred vtedajšími voľbami do EP kandidáta na post šéfa exekutívy EÚ a strana, ktorá vo voľbách získala najviac hlasov - a zabezpečila väčšinu hlasov v EP, presadila do vedenia svojho kandidáta.


Komisári


Parlament dôkladne preveruje aj kandidátov na posty komisárov.


Rada po dohode so zvoleným predsedom Komisie zostaví zoznam kandidátov na komisárov -jedného za každý členský štát. Kandidáti na členov kolégia komisárov sa následne predstavia parlamentným výborom, do pôsobnosti ktorých spadajú ich prípadné rezorty.


Každý výbor po týchto verejných vypočutiach (tzv. híringoch) vypracuje hodnotiacu správu zameranú na odborné znalosti a kvality dezignovaného komisára a odovzdá ju Konferencii predsedov výborov, ktorá všetky správy predloží predsedovi Parlamentu. Negatívne hodnotenie v minulosti primäli kandidátov, aby z procesu odstúpili.


Úplná Komisia vrátane predsedu EK a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku musí byť pred nástupom do funkcie schválená v jedinom hlasovaní Parlamentu. Pokiaľ poslanci zloženie Komisie odobria, do funkcie ju prostredníctvom hlasovania kvalifikovanou väčšinou menuje Európska rada.


V prípade podstatnej zmeny rezortu jedného z komisárov počas funkčného obdobia danej Komisie, uvoľnenia či obsadenia miesta v Komisii alebo potreby vymenovať nového komisára po pristúpení členského štátu k EÚ sú komisári, ktorých sa zmena týka, vypočutí pred príslušnými výbormi EP.

_________