Európsky parlament vyhlásil v Únii klimatickú pohotovosť 

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • všetky budúce návrhy Európskej komisie by mali byť v súlade s cieľom 1,5°C 
  • 2030: EÚ by znížiť emisie skleníkových plynov o 55% v porovnaní s rokom 1990 
  • 2050: Únia by mala dosiahnuť klimatickú neutralitu  
  • výzva na zníženie celosvetových emisií z námornej dopravy a letectva 
Parlament vyhlásil klimatickú pohotovosť a žiada okamžité a ambiciózne opatrenia na zmiernenie dopadov klimatických zmien ©123RF/EÚ–EP  

Európska únia by sa na decembrovej konferencii COP25 v Madride mala podľa poslancov zaviazať k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050.

Európsky parlament vo štvrtok pomerom hlasov 429 (za): 225 (proti): 19 (zdržalo sa hlasovania) vyhlásil v Európskej únii klimatickú a environmentálnu pohotovosť. Poslanci od Európskej komisie požadujú, aby boli všetky jej budúce legislatívne a rozpočtové návrhy zosúladené s cieľom obmedziť globálne otepľovanie pod úrovňou 1,5°C.


Parlament následne v samostatnom uznesení schválenom pomerom hlasov 430 (za): 190 (proti): 34 (zdržalo sa hlasovania) vyzval na predloženie stratégie, na základe ktorej by EÚ najneskôr do roku 2050 dosiahla klimatickú neutralitu.


Uznesenie, ktoré vytyčuje požiadavky EP pred decembrovou konferenciou COP25 v Madride, vyzýva zvolenú predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyen, aby do Európskeho ekologického dohovoru zahrnula aj cieľ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových v porovnaní s úrovňami z roku 1990 o 55%.


Stanovenie globálnych emisných cieľov pre letectvo a námornú dopravu


Súčasné ciele a opatrenia zamerané na znižovanie emisií v medzinárodnej leteckej a námornej doprave podľa poslancov nestačia na dosiahnutie potrebných výsledkov. Parlament preto vyzval všetky krajiny, aby do svojich vnútroštátne stanovených príspevkov (NDC) zahrnuli aj emisie vyprodukované týmito sektormi. Poslanci tiež vyzvali Komisiu na predloženie legislatívneho návrhu, ktorý by začlenil sektor námornej dopravy do systému Únie na obchodovanie s emisiami (ETS).


Viac financií na boj proti klimatickým zmenám


Uznesenie vyzýva členské štáty, aby aspoň zdvojnásobili svoje príspevky do medzinárodného Zeleného klimatického fondu. Schválený text tiež požaduje plné zosúladenie rozpočtu EÚ s jej medzinárodnými záväzkami v oblasti udržateľného rozvoja a vyjadruje znepokojenie nad tým, že skutočné záväzky rozvinutých krajín ešte nedosiahli spoločný cieľ 100 miliárd USD ročne.


Parlament zároveň vyzval členské štáty, aby do roku 2020 postupne ukončili všetky priame a nepriame dotácie fosílnych palív.


Vyhlásenie predsedu Výboru EP pre životné prostredie


„Európsky parlament práve prijal ambiciózne stanovisko pred blížiacou sa konferenciou COP25 v Madride. Vzhľadom na klimatickú a environmentálnu pohotovosť je nevyhnutné, aby sa emisie skleníkových plynov znížili do roku 2030 o 55%. Ide zároveň o jasný a aktuálny odkaz pre Komisiu pár týždňov predtým, ako uverejní svoje oznámenie o Európskom ekologickom dohovore,‟ uviedol predseda Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Pascal Canfin (RE, FR).


Súvislosti


Klimatickú pohotovosť dosiaľ vyhlásilo viacero krajín a miestnych samospráv z rôznych kútov sveta.


Európska komisia už v novembri 2018 predložila návrh na dosiahnutie klimatickej neutrality v EÚ do roku 2050. Európska rada ho však kvôli odporu Česka, Maďarska a Poľska dosiaľ neschválila.


Na 25. konferencii zmluvných strán (COP25) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. - 13. decembra v Madride, sa zúčastnia aj poslanci Európskeho parlamentu. Otvárací ceremoniál prebehne za prítomnosti predsedu EP Davida Sassoliho. Parlamentná delegácia pod vedením poslanca Basa Eickhouta (Zelení/EFA, NL) sa zapojí do rokovaní od 9. decembra.Typ dokumentov: Nelegislatívne uznesenia (2x)