COVID-19: Poslanci žiadajú masívny ozdravný balík a fond solidarity pre koronavírus 

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

Časť poslancov sa na rozprave o reakcii EÚ na COVID-19 zúčastnila na diaľku, časť z nich prišla do rokovacej sály EP v Bruseli. ©EP-EÚ 2020  
  • spoločná reakcia na pandémiu a jednotná stratégia uvoľňovania obmedzení po nej 
  • dlhopisy na obnovu ekonomiky garantované rozpočtom EÚ  
  • zriadenie Fondu solidarity EÚ pre koronavírus s rozpočtom aspoň 50 mld. eur 
  • ostrá kritika politického vývoja v Maďarsku a Poľsku  

Poslanci v piatok vyzvali na prijatie rozsiahleho balíka opatrení na podporu európskej ekonomiky po pandémii COVID-19, ktorého súčasťou by mali byť dlhopisy zaručené rozpočtom EÚ.

Európsky parlament v nelegislatívnom uznesení, ktoré plénum prijalo pomerom hlasov 395 (za): 171 (proti): 128 (zdržalo sa hlasovania), privítal fiškálne opatrenia a kroky na podporu likvidity na úrovni EÚ. Zároveň však zdôraznil, že Únia potrebuje rozsiahly balík opatrení zameraný na obnovu a rekonštrukciu európskej ekonomiky.


Tento ozdravný balík by mal byť financovaný z navýšeného dlhodobého rozpočtu EÚ - takzvaného Viacročného finančného rámca (VFR), uvádza sa v uznesení. Ďalšími zdrojmi financovania by mali byť existujúce fondy a finančné nástroje EÚ, ale aj nové dlhopisy na obnovu ekonomiky zaručené rozpočtom EÚ, dodáva schválený text.


Ozdravný balík by však nemal zahŕňať mutualizáciu existujúceho dlhu, mal by byť skôr orientovaný na budúce investície, zdôrazňujú poslanci. Dodávajú tiež, že opatrenia zamerané na opätovné naštartovanie ekonomiky by mali vychádzať z Európskeho ekologického dohovoru a cieľov digitálnej transformácie.


Fond solidarity EÚ pre koronavírus

Uznesenie požaduje vytvorenie trvalého európskeho systému zaistenia v nezamestnanosti a zriadenie Fondu solidarity EÚ pre koronavírus vo výške najmenej 50 miliárd eur. Nový fond by mal podporiť finančné úsilie všetkých členských štátov, ktoré bolo vynaložené v oblasti zdravotnej starostlivosti počas súčasnej krízy, ako aj investície do sektora zdravotníctva v období po nej. Cieľom je zvýšiť odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti a zaistiť, aby kládli väčší dôraz na osoby, ktoré to najviac potrebujú.


Umožniť EÚ konať v prípade cezhraničných zdravotných hrozieb


Parlament poukázal na dôležitosť spoločných európskych opatrení zameraných na boj proti pandémii COVID-19. Únia musí vyjsť z tejto krízy silnejšia a jej inštitúcie musia získať právomoci, ktoré im umožnia v prípade podobného cezhraničného ohrozenia zdravia konať, uvádza sa v uznesení. EÚ by mala byť v budúcnosti schopná bezodkladne koordinovať spoločnú reakciu na európskej úrovni a nasmerovať potrebné materiálne zdroje ako masky, respirátory či lieky, ako aj finančnú pomoc tam, kde sú najviac potrebné, dodáva schválený text.


Zákonodarcovia podporili zvyšovanie výroby liekov, farmaceutických látok, zdravotníckych pomôcok, vybavenia a materiálu a ďalších kľúčových produktov priamo v EÚ. Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť odolnosť a pripravenosť Únie na prípadné budúce globálne otrasy.


Udržanie otvorených hraníc pre najdôležitejšie tovary

Poslanci zdôraznili, že vnútorné hranice EÚ musia zostať otvorené pre prepravu liekov, zdravotníckych a ochranných pomôcok, ako aj potravín a ďalších nevyhnutných tovarov. Jednotný trh EÚ je „zdrojom našej kolektívnej prosperity‟ a zohráva kľúčovú úlohu pri okamžitej i trvalej reakcii na epidémiu COVID-19, dodáva schválený text.


Parlament vyzval na vytvorenie európskeho mechanizmu pre reakciu v oblasti zdravotníctva, ktorý by mal Únii pomôcť lepšie sa pripraviť na akúkoľvek budúcu zdravotnú alebo sanitárnu krízu a umožniť jej prijímanie koordinovanejších opatrení. EÚ by tiež mala disponovať spoločnými zásobami zdravotníckeho vybavenia, materiálu a liekov, ktoré by sa mali v prípade ohrozenia životov rýchlo mobilizovať, uvádza sa v uznesení. Schválený text zároveň požaduje ďalšie financie na podporu výskumu zameraného na urýchlený vývoj vakcíny.


Koordinované uvoľňovanie obmedzení

Parlament vyzval na koordináciu uvoľňovania obmedzení v celej EÚ s cieľom zabrániť opätovnému rozšíreniu nákazy. Členské štáty by podľa poslancov mali spoločne vypracovať kritériá pre rušenie karanténnych a ďalších núdzových opatrení. Zákonodarcovia zároveň požiadali Európsku komisiu, aby za týmto účelom vypracovala účinnú stratégiu postupného návratu k normálnemu životu, ktorej súčasťou by malo byť rozsiahle testovanie a využívanie ochranných pomôcok čo najväčším počtom obyvateľov.


Právny štát a demokracia počas pandémie: kritika maďarskej a poľskej vlády

Rozhodnutia maďarských orgánov predĺžiť výnimočný stav na dobu neurčitú, umožniť exekutíve vládnuť pomocou dekrétov, a to bez časového obmedzenia, a oslabiť parlamentný dohľad v čase mimoriadnej situácie vyvolali medzi poslancami značné obavy. Parlament tiež kritizoval kroky poľskej vlády zamerané na zmenu volebného zákona s cieľom usporiadať prezidentské voľby uprostred pandémie.


Kroky oboch vlád sú podľa poslancov nezlučiteľné s hodnotami EÚ. Parlament preto požiadal Komisiu, aby urýchlene posúdila, či sú tieto mimoriadne opatrenia v súlade so zmluvami EÚ, a aby s cieľom zamedziť závažnému a pretrvávajúcemu porušovaniu pravidiel plne využila všetky dostupné nástroje a sankcie - vrátane rozpočtových nástrojov. Zákonodarcovia tiež vyzvali Radu, aby sa opäť vrátila k prebiehajúcemu konaniu podľa článku 7 Zmluvy o EÚ voči orgánom Maďarska a Poľska.


Boj proti dezinformáciám


Dezinformácie o ochorení COVID-19 predstavujú podľa poslancov zásadný problém v oblasti verejného zdravia. EÚ by preto podľa nich mala vytvoriť Európsky informačný zdroj vo všetkých úradných jazykoch Únie s cieľom zabezpečiť všetkým občanom prístup k presným a overeným informáciám. Parlament zároveň vyzval spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá, aby prijali opatrenia na zastavenie dezinformácií a nenávistných prejavov súvisiacich s koronavírusom.


Plenárna rozprava s Radou a Komisiou


Vyhlásenia jednotlivých rečníkov, ktoré odzneli počas štvrtkovej plenárnej rozpravy o koordinovanom postupe EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej následkom, si môžete pozrieť zo záznamu po kliknutí na ich mená:Postup: Vyhlásenie Rady a Komisie s rozpravou a uznesením

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie