Poslanci podmienili prístup k prostriedkom EÚ rešpektovaním zásad právneho štátu 

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • riziko straty prístupu k fondom EÚ pre vlády porušujúce zásady právneho štátu  
  • preventívny účinok opatrení a ich uplatňovanie pri systematickom porušovaní pravidiel  
  • účinnosť novej právnej úpravy od 1. januára 2021 

Európsky parlament v stredu schválil nariadenie, ktoré má chrániť finančné prostriedky EÚ pre zneužívaním zo strany vlád členských štátov ohýbajúcich zásady právneho štátu.

Nová právna úprava umožní pozastaviť platby z rozpočtu EÚ krajinám, v ktorých dochádza k potvrdenému porušovaniu zásad právneho štátu s dôsledkami na hospodárenie s prostriedkami EÚ. Schválený text však zároveň zaistí, že účet za porušovanie pravidiel zo strany vlády nezaplatia koneční prijímatelia platieb v danom členskom štáte.

Vyhlásenia spravodajcov

„Dokázali sme to. Teraz je to zákon. Túto skutočnosť nemôže zmeniť žiadne jednostranné vyhlásenie. Režim podmienenosti [prístupu k prostriedkom EÚ] nám umožní dôkladne si posvietiť na pochybné plány na využívanie prostriedkov EÚ proti hodnotám Únie,‟ vyhlásil spravodajca Petri Sarvamaa (EPP, FI).

„Parlament zaistil, že do nariadenia sa dostali všetky podstatné body a že text ostal nedotknutý. Očakávame, že Komisia ako strážkyňa zmlúv začne toto nariadenie nezávisle vykonávať od 1. januára 2021. To isté očakávajú aj Európania,‟ dodal poslanec Sarvamaa.

„Európska únia nie je podnikom à la carte, v ktorom si môžete ponechať svoje práva bez plnenia povinností. Je spoločenstvom založenom na spoločných hodnotách, ktoré členské štáty a občania musia rešpektovať. Dnes schválený mechanizmus, ktorý spája rozpočet EÚ s dodržiavaním zásad právneho štátu, je pre Parlament zásadným úspechom,‟ vyhlásila spravodajkyňa Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES) .

„Európsky parlament si dal záležať, aby sa rozpočtové sankcie vyplývajúce z tohto nariadenia uplatňovali priamo voči páchateľom a nie voči konečným prijímateľom [prostriedkov EÚ]. Študenti, vedci, podniky a mimovládne organizácie nebudú postihovaní, nakoľko sme [do textu nariadenia] vložili ustanovenia na ich ochranu,‟ dodala poslankyňa Gardiazabal Rubial.

Fungovanie nových pravidiel v praxi

Európska komisia v prípade preukázaného porušovania zásad právneho štátu navrhne spustenie mechanizmu podmienenosti voči vláde danej krajiny. Následne dôjde k obmedzeniu alebo k zmrazeniu platieb z rozpočtu EÚ danému členskému štátu.

Rada bude mať na potvrdenie navrhnutého opatrenia jeden mesiac, vo výnimočných prípadoch maximálne tri mesiace. Hlasovanie prebehne kvalifikovanou väčšinou.

Poslancom sa podarilo skrátiť obdobie, ktoré budú mať inštitúcie EÚ na prijatie opatrení v prípade zisteného rizika, že vláda krajiny porušuje zásady právneho štátu, a to na 7-9 mesiacov. Pôvodný návrh počítal s reakciou EÚ do 12-13 mesiacov.

Reakcia v prípade jednotlivého alebo systematického porušovania pravidiel

Európsky parlament presadil, aby sa nové predpisy nevzťahovali iba na priame zneužívanie prostriedkov EÚ, napríklad v prípadoch korupcie či podvodov. Do pôsobnosti nariadenia spadá aj systematické porušovanie základných hodnôt EÚ, ktoré musia rešpektovať všetky jej členské štáty, ako sú napríklad demokracia či nezávislosť súdnictva. Uplatniť by sa malo v prípadoch rizika alebo reálnych negatívnych dôsledkov nerešpektovania týchto hodnôt zo strany členského štátu na hospodárenie s prostriedkami EÚ.

Poslancom sa tiež podarilo doplniť do textu osobitné ustanovenia s príkladmi, ktoré objasňujú možný rozsah porušení zásad právneho štátu spadajúcich do pôsobnosti nariadenia. Schválený text spomína napríklad ohrozenie nezávislosti súdnictva, neschopnosť zabezpečiť nápravu v prípade svojvoľného či nezákonného rozhodnutia či obmedzenie právnych prostriedkov nápravy.

Ochrana konečných prijímateľov

Koneční prijímatelia prostriedkov Únie, napríklad študenti, poľnohospodári či mimovládne organizácie, by mali mať možnosť podať prostredníctvom webovej platformy Európskej komisie sťažnosť, na základe ktorej im bude poskytnutá pomoc pri získaní sľúbených prostriedkov. Cieľom tohto opatrenia je zaistiť, aby koneční prijímatelia financovania zo strany EÚ neboli postihovaní za kroky vlády ich krajiny. Komisia môže následne zrealizovať finančnú opravu, ktorou zníži ďalšie platby z rozpočtu EÚ danej krajine.

Ďalší postup

Parlament schválením predloženého nariadenia uzákonil podmienenosť čerpania prostriedkov EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu. Nové pravidlá sa budú vzťahovať na všetky prostriedky EÚ v rámci zdieľaného riadenia od 1. januára 2021.

Parlament bude hlasovať aj o nelegislatívnom uznesení s odporúčaniami Rade a Komisii v oblasti uplatňovania nariadenia o právnom štáte. Návrh uznesenia pred hlasovaním je k dispozícii tu.


Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda na začiatku 2. čítania

Typ dokumentu: Nariadenie