Konferencia o budúcnosti Európy: Zapojenie občanov do budovania odolnejšej Únie 

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

Portugalský premiér Costa, predseda EP Sassoli a predsedníčka Komisie von der Leyen po podpise vyhlásenia o Konferencii o budúcnosti EÚ.  

Predseda EP David Sassoli, portugalský premiér António Costa a predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen v stredu podpísali spoločné vyhlásenie o Konferencii o budúcnosti Európy.

Podpisom spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady (ministrov) EÚ a Európskej komisie sa otvára priestor na sériu diskusií, ktoré ľuďom z každého kúta Európy umožnia podeliť sa o svoje nápady, ako formovať budúcnosť Európy.

Predseda EP David Sassoli v tejto súvislosti vyhlásil: „Dnes začína Európska únia pre európskych občanov nanovo. Konferencia o budúcnosti Európy bude ako náš spoločný projekt funkčnej európskej demokracie pre všetkých občanov a našu občiansku spoločnosť jedinečnou príležitosťou formovať budúcnosť Európy. Vyzývame vás, aby ste sa zapojili do budovania VAŠEJ budúcej Európy.“

Premiér António Costa zastupujúci Radu (ministrov) EÚ uviedol: „Zvolaním Konferencie o budúcnosti Európy vysielame Európanom posolstvo dôvery a nádeje do budúcna. Dôvery v to, že prekonáme pandémiu aj súvisiacu krízu; a nádeje, že sa nám spolu podarí vybudovať spravodlivú, zelenú a digitálnu európsku budúcnosť.“

Predsedníčka EK Ursula von der Leyen dodala: „Vyzývame dnes všetkých Európanov, aby sa vyjadrili. Aby povedali, v akej Európe chcú žiť a pôsobiť, a spoločnými silami nám ju pomohli vybudovať. Očakávania občanov sú jasné: Chcú, aby ich hlas v otázkach dôležitých pre ich životy v budúcej Európe naozaj zavážil. Aj náš dnešný prísľub je úplne jasný: budeme počúvať. A potom pristúpime k činom.“

Konferencia si stanovila za cieľ umožniť občanom, aby zohrávali významnejšiu úlohu pri formovaní politík a cieľov EÚ a zlepšovaní odolnosti Únie voči hospodárskym aj zdravotným krízam. Vytvorí nový verejný priestor na otvorenú, inkluzívnu, transparentnú a štruktúrovanú diskusiu s Európanmi o otázkach, ktoré sú pre nich dôležité a ovplyvňujú ich každodenný život.

V spoločnom vyhlásení sa uvádza neúplný zoznam možných tém konferencie. Spomína sa v ňom zdravie, zmena klímy, sociálna spravodlivosť, digitálna transformácia, úloha EÚ vo svete a posilnenie demokratických procesov EÚ. Tieto témy sa zhodujú s hlavnými prioritami EÚ a otázkami, ktoré občania nastolili v prieskumoch verejnej mienky. O témach, o ktorých bude konferencia diskutovať, napokon zhodnú zúčastnení občania.

Ďalší postup

Konferencia prebieha pod vedením troch inštitúcií, ktoré zastupujú ich predsedovia a predsedníčka a spoločne konferencii predsedajú. Onedlho sa zriadi výkonná rada, ktorá bude takisto reprezentovať všetky tri inštitúcie, a národné parlamenty v nej budú mať štatút pozorovateľa. Výkonná rada bude dohliadať na prácu konferencie a pripravovať plenárne zasadnutia vrátane príspevkov občanov a nadväzných činností.

Súvislosti

Rozsah pôsobnosti, štruktúra, ciele a zásady konferencie sa stanovujú v spoločnom vyhlásení. Vzniká tak priestor pre občianske podujatia spoluorganizované s občianskou spoločnosťou a partnermi na všetkých úrovniach, národnými a regionálnymi parlamentmi, Výborom regiónov, Hospodárskym a sociálnym výborom, sociálnymi partnermi a akademickou obcou. Ich účasť na tomto procese je predpokladom pre čo najširší záber a zapojenie.

Konferencia bude využívať rôzne fóra vrátane digitálnych a podľa možnosti aj fyzických formátov v súlade s pravidlami, ktoré treba počas pandémie dodržiavať. Občania budú mať k dispozícii interaktívnu viacjazyčnú digitálnu platformu, ktorá im umožní predkladať svoje nápady online a pomôže im zúčastňovať sa na podujatiach alebo ich organizovať.

Platforma a všetky podujatia organizované pod záštitou konferencie majú spĺňať zásady inkluzívnosti, otvorenosti a transparentnosti a zároveň rešpektovať súkromie a pravidlá EÚ v oblasti ochrany údajov. Panely európskych občanov organizované na európskej úrovni sa majú vysielať a všetky online príspevky sa majú zverejniť.

Od konferencie sa očakáva, že dospeje k záverom, ktoré poslúžia ako usmernenia pre budúce smerovanie Európy.