Parlament schválil výskumný program Horizont Európa na roky 2021-2027 

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • celkový rozpočet vo výške 95,5 miliardy eur vrátane 5,4 miliardy eur z plánu obnovy EÚ pre budúce generácie 
  • výrazné zameranie na oblasti zdravia, digitalizácie a podpory inovatívnych malých a stredných podnikov 
  • predbežné uplatňovanie programu od 1. januára 2021 
Výskumný program EÚ by mal v rokoch 2021-2027 pomôcť inovatívnym malým a stredným podnikom ©AdobeStock/Boggy  

Program EÚ na podporu výskumu a inovácií pomôže systémom zdravotnej starostlivosti lepšie sa pripraviť na budúce pandémie a priemyslu účinnejšie znižovať emisie, digitalizovať a inovovať.

Program Horizont Európa bude v rokoch 2021 - 2027 zaisťovať krátkodobé a dlhodobé financovanie výskumu a inovácií spojených s celosvetovými výzvami, ako sú napríklad boj proti zmene klímy, digitalizácia či pandémia nového koronavírusu.

Na základe dohody poslancov a ministrov členských štátov sa z rozpočtu EÚ vyčlenila rekordná suma na financovanie výskumu v oblasti digitálnych technológií a digitalizácie. Program je zameraný aj na podporu inovatívnych malých a stredných podnikov (MSP) a európskej výskumnej infraštruktúry. Parlamentným vyjednávačom sa tiež podarilo presadiť uvoľnenie ďalšej miliardy eur na základný výskum, ktorú bude mať na starosti Európska rada pre výskum.

Európska komisia už nový program predbežne spustila, a to 1. januára 2021. Európsky parlament ho s konečnou platnosťou a v znení, ktoré je výsledkom dohody vyjednávačov EP a Rady (ministrov) EÚ, schválil v utorok.

Vyhlásenie spravodajcov

„Horizont Európa pripraví EÚ na budúcnosť podporou systémov zdravotnej starostlivosti, dekarbonizácie priemyslu a zavádzania inovácií v podnikoch. Podporí tiež európskych vedcov. Ambiciózne investície do výskumu a inovácií nám umožnia čeliť budúcim výzvam,“ vyhlásil spravodajca pre nariadenie Horizont Európa Dan Nica (S&D, RO).

„Podarilo sa nám dosiahnuť ambiciózny a vyrovnaný rozpočet, ktorý výrazne podporuje základný i tematický výskum a ktorého súčasťou je po prvý raz aj osobitný rozpočet pre európske kultúrne a kreatívne odvetvia. Horizont Európa bude kľúčovou súčasťou obnovy Európy,“ uviedol spravodajca pre osobitný program na implementáciu programu Horizont Európa Christian Ehler (EPP, DE). „Týmto programom sa EÚ takisto právne zaviazala chrániť akademickú slobodu na celom kontinente,“ dodal.

Súvislosti

Program Horizont Európa bude disponovať celkovým rozpočtom vo výške 95,5 miliardy eur. Súčasťou tejto sumy je aj 5,4 miliardy eur z plánu obnovy EÚ pre budúce generácie a dodatočná investícia vo výške 4 miliárd eur z Viacročného finančného rámca (VFR) EÚ.

Program sa opiera o tri piliere:

  • Pilier „Excelentná veda“ by mal prostredníctvom Európskej rady pre výskum podporovať projekty v oblasti výskumu na hraniciach poznania, ktoré budú definované a riadené samotnými výskumnými pracovníkmi. Financovať bude aj štipendiá a výmeny výskumných pracovníkov v rámci tzv. akcií Marie Curie-Skłodowskej, mal by byť tiež zdrojom investícií do výskumnej infraštruktúry.

  • Pilier „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“ bude priamo podporovať výskum týkajúci sa zložitých spoločenských problémov, ako aj technologických a priemyselných kapacít. Bude tiež smerodajný pre výskumné misie realizované na úrovni celej EÚ. Súčasťou druhého piliera sú tiež verejno-verejné a verejno-súkromné európskej partnerstvá a aktivity Spoločného výskumného centra (JRC), ktoré európskym a národným tvorcom politík poskytuje nezávislú vedeckú expertízu a technickú podporu.

  • Pilier „Inovatívna Európa“ má prispieť k tomu, aby sa Európa stala priekopníkom v oblasti inovácií vytvárajúcich trhové príležitosti, k čom má dopomôcť Európska rada pre inováciu. Zároveň je zameraný na podporu integrácie podnikov, výskumu, vysokoškolského vzdelávania a podnikania, a to ďalším posilňovaním Európskeho inovačného a technologického inštitútu.
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), skorá dohoda v 2. čítaní (1x); konzultácia (1x)

Typy dokumentov: Nariadenie (1x) a rozhodnutie (1x)