Urýchlenie odstraňovania teroristického obsahu z internetu  

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • maximálne hodina pre platformy na odstránenie nahláseného obsahu  
  • obsah súvisiaci so vzdelávaním, výskumom, žurnalistikou či umením bude chránený 
  • absencia všeobecnej požiadavky na monitorovanie alebo filtrovanie obsahu 

Európsky parlament v stredu schválil legislatívny návrh, ktorého cieľom je sťažiť šírenie teroristického obsahu v online prostredí.

Nové nariadenie, na znení ktorého sa už poslanci dohodli s ministrami členských štátov, sa bude vzťahovať na texty, obrázky, hlasové nahrávky či videá a živé prenosy, ktoré podnecujú, navádzajú alebo prispievajú k páchaniu teroristických trestných činov alebo nabádajú k účasti na činnosti teroristickej skupiny. V súlade so smernicou o boji proti terorizmu sa budú nové pravidlá vzťahovať aj na online návody na výrobu a používanie výbušnín a strelných či iných zbraní za účelom terorizmu.

Odstraňovanie teroristického obsahu do hodiny

Nariadenie zaviaže poskytovateľov hostingových služieb v každej krajine Únie odstrániť nahlásený teroristický obsah alebo k nemu aspoň znemožniť prístup do hodiny od prijatia príkazu na odstránenie od zodpovedného vnútroštátneho orgánu. Sankcie za nerešpektovanie pravidiel zadefinujú členské štáty vo vnútroštátnych predpisoch. Výška sankcie by sa pritom mala odvíjať od povahy porušenia pravidiel a veľkosti spoločnosti.

Ochrana edukačného, umeleckého, výskumného a novinárskeho obsahu

Online obsah zameraný na vzdelávanie alebo slúžiaci na novinárske, umelecké či výskumné účely, prípadne na zvýšenie povedomia o terorizme, nebude považovaný za teroristický obsah, a teda bude z pôsobnosti nových pravidiel vyňatý.

Absencia všeobecnej požiadavky na monitorovanie alebo filtrovanie obsahu

Internetové platformy nebudú vo všeobecnosti nútené monitorovať alebo filtrovať všetok nimi nahrávaný obsah. Poskytovateľ hostingových služieb však bude nútený prijať opatrenia zabraňujúce propagácii teroristického obsahu, ak zodpovedné vnútroštátne orgány usúdia, že je takémuto obsahu vystavený. Rozhodnutie o povahe opatrení, prijatie ktorých by malo takýmto situáciám predchádzať, bude zodpovednosťou poskytovateľa služieb, používanie automatizovaných nástrojov však nebude povinné. Poskytovatelia služieb by tiež mali zverejňovať výročné správy na účely transparentnosti so zoznamom opatrení, ktoré prijali za účelom zastavenia šírenia teroristického obsahu.

Vyhlásenie spravodajcu

„Teroristi verbujú, šíria propagandu a koordinujú útoky na internete. Dnes sme ustanovili efektívny mechanizmus umožňujúci členským štátom odstraňovanie teroristického obsahu maximálne do hodiny v celej Európskej únii. Pevne verím, že sme dosiahli dobrý výsledok, ktorý vyvažuje bezpečnosť a slobodu prejavu a vyjadrovania na internete, chráni legálny obsah a prístup k informáciám pre každého občana v EÚ a zároveň bojuje proti terorizmu prostredníctvom spolupráce a dôvery medzi štátmi,“ vyhlásil spravodajca Patryk Jaki (ECR, PL).

Ďalší postup

Nariadenie vstúpi do platnosti v dvadsiaty deň po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne dvanásť mesiacov po vstupe do platnosti.


Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), skorá dohoda v 2. čítaní

Typ dokumentu: Nariadenie