Právny štát: Parlament pripravuje na Komisiu žalobu za nečinnosť  

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • rastúce riziko zneužívania prostriedkov Únie zo strany členských štátov 
  • výzva na urýchlené spustenie mechanizmu podmieňujúceho prístupu k fondom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu  
  • okamžité začatie príprav na prípadné súdne konanie voči Komisii  

Európska komisia by si mala najneskôr do dvoch týždňov splniť svoju povinnosť, ktorá jej vyplýva z nariadenia podmieňujúceho prístup k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu.

Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament pomerom hlasov 506 (za): 150 (proti): 28 (zdržalo sa hlasovania). Túto výzvu by mal na základe poverenia poslancov adresovať Európskej komisii priamo predseda EP David Sassoli.

Nariadenie ustanovujúce mechanizmus na ochranu rozpočtu Únie, ktorý podmieňuje prístup k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu, nadobudlo účinnosť 1. januára 2021, pričom sa vzťahuje sa aj na zdroje z nástroja obnovy EÚ. Európska komisia však na základe tohto právneho predpisu dosiaľ nenavrhla žiadne opatrenia. Exekutíva EÚ tiež nerešpektovala lehotu na dokončenie usmernení týkajúcich sa uplatňovania nového nariadenia, ktorý jej Európsky parlament stanovil v uznesení z 25. marca na 1. júna. To podľa poslancov predstavuje dostatočný základ na podanie žaloby proti Komisii podľa článku 265 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Poslanci v tejto súvislosti vyjadrili znepokojenie nad rastúcim rizikom zneužívania rozpočtu Únie zo strany členských štátov a zhoršujúcou sa situáciou v oblasti právneho štátu. Parlament preto poveril svojho predsedu Davida Sassoliho, aby Európskej komisii adresoval výzvu na splnenie si povinností, ktoré exekutíve EÚ vyplývajú z nariadenia podmieňujúceho prístup k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu, a to najneskôr do dvoch týždňov. Zákonodarcovia zároveň zdôraznili, že Parlament musí okamžite začať potrebné prípravy na prípadné súdne konania proti Komisii podľa článku 265 ZFEÚ.

Poslanci tiež naliehavo vyzvali Komisiu, aby urýchlene zareagovala na pretrvávajúce závažné porušovanie zásad právneho štátu v niektorých členských štátoch, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo v súvislosti so spravodlivým, zákonným a nestranným rozdeľovaním finančných prostriedkov Únie. Exekutíva EÚ by podľa zákonodarcov mala využiť všetky dostupné nástroje vrátane postupu podľa článku 7 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), rámca na podporu právneho štátu a postupov v prípade nesplnenia povinnosti, aby vyriešila pretrvávajúce porušovanie demokracie a základných práv v Únii vrátane útokov na slobodu médií a novinárov, migrantov, slobodu združovania a slobodu zhromažďovania.

Súvislosti

Nariadenie podmieňujúce prístup k prostriedkom Únie dodržiavaním zásad právneho štátu, navrhnuté za účelom ochrany financií EÚ pred ich možným zneužitím zo strany vlád členských štátov Únie, nadobudlo účinnosť 1. januára 2021. Na základe tohto nariadenia však dosiaľ neboli navrhnuté žiadne opatrenia. Európska rada požiadala Európsku komisiu o oddialenie využívania nových pravidiel, aby ich členské štáty mohli spochybniť na pôde Súdneho dvora EÚ. Poľsko a Maďarsko tak učinili 11. marca 2021. Čakať sa malo aj na vypracovanie špecifických usmernení zo strany Komisie o uplatňovaní nového nariadenia.

Európsky parlament prostredníctvom uznesenia z marca 2021 opätovne zdôraznil, že závery Európskej rady nemajú v tejto veci žiaden právny účinok. Poslanci uviedli, že od Komisie očakávajú prijatie usmernení do 1. júna. Exekutívu EÚ zároveň vyzvali, aby s nimi usmernenia pred ich prijatím konzultovala. Komisia na spoločnom zasadnutí výborov EP pre rozpočet (BUDG) a kontrolu rozpočtu (CONT) dňa 26. mája uviedla, že sa na poslancov za účelom konzultácie obráti v prvej polovici júna.


Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie