Zelená dohoda: Nové usmernenia pre transeurópsku energetickú infraštruktúru  

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • dosiahnutie cieľov klimatickej neutrality aj pomocou politiky v oblasti energetickej infraštruktúry  
  • prostriedky EÚ na podporu vodíka a zachytávania a ukladania uhlíka  
  • zameranie projektov aj na zvýšenie bezpečnosti dodávok  
Nová legislatíva by mala zosúladiť budovanie energetickej infraštruktúry s cieľmi Európskej zelenej dohody. © AdobeStock/fotowunsch  

Európsky parlament v utorok schválil nové pravidlá pre výber energetických projektov, ktoré bude možné financovať z rozpočtu EÚ, a zosúladil existujúce predpisy s Európskou zelenou dohodou.

Nariadenie, na ktorého znení sa v decembri dohodli vyjednávači EP a Rady (ministrov) EÚ, stanovuje kritéria a metodológiu výberu energetických projektov spoločného záujmu, ako sú vysokonapäťové prenosové vedenia, plynovody, zariadenia na skladovanie energie alebo inteligentné siete, na ktoré sa budú vzťahovať urýchlené administratívne postupy a ktoré budú môcť získať podporu z rozpočtu EÚ.

Podpora vodíka, postupné opúšťanie zemného plynu

Poslanci počas rokovaní podporili financovanie projektov rozvoja vodíkovej infraštruktúry, ako aj zachytávania a ukladania oxidu uhličitého. Oprávnené projekty by tiež mali napomáhať integrácii trhu a zvyšovať bezpečnosť dodávok energií v EÚ.

Vybrané projekty by mali členským štátom EÚ pomôcť postupne znižovať využívanie tuhých fosílnych palív ako čierne a hnedé uhlie, rašelina a roponosná bridlica. Poslanci tiež zaistili financovanie pre projekty, ktoré počas prechodného obdobia umožnia transformáciu a využívanie existujúcej infraštruktúry určenej pre transport či skladovanie zemného plynu na prepravu alebo uskladňovanie vodíka. Financovanie takýchto projektov z rozpočtu EÚ bude umožnené do 31. decembra 2027.

Ukončenie energetickej izolácie Cypru a Malty

Nové projekty zamerané na zemný plyn už nebude možné financovať z rozpočtu EÚ. Výnimka sa bude vzťahovať iba na Cyprus a Maltu. Každý z tejto dvojice členských štátov bude mať za prísnych podmienok nárok na financovanie jedného na vodík pripraveného plynárenského projektu zameraného na pripojenie krajiny k sieti EÚ.

Vyhlásenie spravodajcu

„Dnešná tragická realita vojny v Európe a dramaticky nízka úroveň energetickej bezpečnosti Európskej únie je dôkazom, že EÚ robila roky chyby pri posudzovaní svojich potrieb, a to aj v oblasti transeurópskej energetickej infraštruktúry,“ uviedol spravodajca Zdzisław Krasnodębski (ECR, PL).

Prostredníctvom tejto legislatívy „nezlepšujeme len proces plánovania infraštruktúry, ale presadzujeme nové typy projektov spoločného záujmu v súlade s klimatickými cieľmi. Revidovaný rámec pre transeurópske energetické siete podporí investície do vodíka a sietí CO2, ako aj rozvoja sústav na mori,“ dodal poslanec Krasnodębski.

Ďalší postup

Nariadenie, ktoré Európsky parlament schválil pomerom hlasov 410 (za): 146 (proti): 72 (zdržalo sa hlasovania), musí ešte formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Následne bude zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a po dvadsiatich dňoch vstúpi do platnosti.

Súvislosti

Európsky parlament v uznesení z júla 2020 vyzval na novelizáciu nariadenia o transeurópskych energetických sieťach (TEN-E), ktorého súčasťou sú usmernenia EÚ v oblasti cezhraničnej energetickej infraštruktúry a ktoré stanovuje proces výberu takzvaných projektov spoločného záujmu. Európska komisia predložila návrh na novelizáciu nariadenia v decembri 2020.

Projekty spoločného záujmu sú infraštruktúrne projekty, ktoré sú považované za zásadné pre dosahovanie cieľov EÚ v oblasti energetiky. Ide napríklad o lepšie prepájanie vnútroštátnych trhov a podporu konkurencieschopnosti, bezpečnosti dodávok či využívania obnoviteľných zdrojov.


Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Nariadenie