Zmena klímy: nové pravidlá s cieľom pomôcť obmedziť globálne odlesňovanie 

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • V rokoch 1990 až 2020 došlo k odlesneniu územia väčšieho ako EÚ, pričom spotreba EÚ predstavovala približne 10 % 
  • Parlament chce, aby sa nové pravidlá vzťahovali aj na bravčové mäso, ovce a kozy, hydinu, kukuricu, gumu, drevené uhlie a výrobky z potlačeného papiera 
  • Doplnenie požiadaviek na dodržiavanie ľudských práv a práv pôvodného obyvateľstva 

V boji proti celosvetovej zmene klímy a strate biodiverzity Parlament požaduje, aby obchodníci zabezpečili, že výrobky predávané v EÚ nebudú pochádzať z odlesnenej alebo znehodnotenej pôdy.

Plenárne zasadnutie dnes prijalo svoju pozíciu k návrhu Komisie na nariadenie o výrobkoch, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu, pričom 453 členov hlasovalo za, 57 proti a 123 sa hlasovania zdržalo.

Novým zákonom by sa obchodným spoločnostiam uložila povinnosť overiť (tzv. „náležitá starostlivosť“), či tovar predávaný v EÚ nebol vyrobený na odlesnenej alebo znehodnotenej pôde kdekoľvek na svete. Tým by sa spotrebiteľom zaručilo, že výrobky, ktoré kupujú, neprispievajú k ničeniu lesov vrátane nenahraditeľných tropických lesov, a tým by sa znížil príspevok EÚ k zmene klímy a strate biodiverzity.

Poslanci tiež chcú, aby obchodníci overili, či sa tovar vyrába v súlade s ustanoveniami medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a či rešpektuje práva pôvodného obyvateľstva.

Rozšírenie rozsahu pôsobnosti

Návrh Komisie sa vzťahuje na hovädzí dobytok, kakao, kávu, palmový olej, sóju a drevo vrátane výrobkov, ktoré obsahujú, ktorými boli kŕmené alebo ktoré boli použité na ich výrobu (napr. koža, čokoláda a nábytok). Parlament chce zahrnúť aj bravčové mäso, ovce a kozy, hydinu, kukuricu a gumu, ako aj drevené uhlie a výrobky z potlačeného papiera. Poslanci tiež trvajú na tom, že výrobky sa nesmú vyrábať na pôde odlesnenej po 31. decembri 2019, teda o rok skôr, ako navrhla Komisia.

Parlament si tiež želá, aby sa na finančné inštitúcie vzťahovali dodatočné požiadavky s cieľom zabezpečiť, že ich činnosti nebudú prispievať k odlesňovaniu.

Náležitá starostlivosť a kontrola

Hoci žiadna krajina alebo komodita nebudú zakázané, spoločnosti, ktoré uvádzajú výrobky na trh EÚ, by boli povinné vykonávať náležitú starostlivosť s cieľom vyhodnotiť riziká vo svojom dodávateľskom reťazci. Môžu napríklad využívať nástroje satelitného monitorovania, audity v teréne, budovanie kapacít dodávateľov alebo testovanie izotopov s cieľom skontrolovať, odkiaľ výrobky pochádzajú. Orgány EÚ by mali prístup k relevantným informáciám, ako sú zemepisné súradnice. Anonymizované údaje by boli prístupné verejnosti.

Na základe transparentného posúdenia by Komisia musela do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia klasifikovať krajiny alebo ich časti na tie s nízkym, štandardným alebo vysokým rizikom. Výrobky z nízkorizikových krajín budú podliehať menšiemu počtu povinností.

Vyhlásenie spravodajcu

Po hlasovaní spravodajca Christophe Hansen (EPP, LU) uviedol: „S bojom proti zmene klímy a strate biodiverzity to myslíme vážne. Uznávajúc, že EÚ je zodpovedná za približne 10 % globálneho odlesňovania, nemáme inú možnosť než zintenzívniť naše úsilie v snahe zastaviť globálne odlesňovanie. Ak dosiahneme správnu rovnováhu medzi ambíciami, uplatniteľnosťou a zlučiteľnosťou s pravidlami WTO, tento nový nástroj má potenciál pripraviť pôdu pre dodávateľské reťazce, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu.“

Ďalšie kroky

Parlament je teraz pripravený začať rokovania o konečnom zákone s členskými štátmi EÚ.

Súvislosti

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) odhaduje, že v rokoch 1990 až 2020 zaniklo v dôsledku odlesňovania 420 miliónov hektárov lesa, čo je oblasť väčšia ako EÚ. Spotreba v EÚ predstavuje približne 10 % globálneho odlesňovania. Palmový olej a sója tvoria viac ako dve tretiny.

V októbri 2020 Parlament využil svoju právomoc stanovenú v zmluve a požiadal Komisiu, aby predložila právne predpisy na zastavenie globálneho odlesňovania spôsobeného EÚ.