Zdravotná únia: silnejšia reakcia EÚ na núdzové situácie vo verejnom zdraví 

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • dokončenie prvého balíka opatrení v oblasti zdravotnej únie na základe skúseností z pandémie COVID-19 
  • lepšia pripravenosť a schopnosť EÚ koordinovať reakciu na budúce zdravotné krízy 
  • jasnejšie pravidlá pre spoločné obstarávanie liekov a zdravotníckych pomôcok 
EÚ bude lepšie pripravená na riešenie cezhraničných núdzových situácií v oblasti zdravia © fivepointsix / Adobe stock  

Parlament schválil nové opatrenia na posilnenie schopnosti EÚ zamedziť šíreniu prenosných ochorení a kontrolovať ho a riešiť prípady cezhraničného ohrozenia zdravia.

Poslanci schválili dohodu dosiahnutú s Radou o rozšírení mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) pomerom hlasov 542 za, 43 proti a 9 sa zdržalo hlasovania. Cieľom novej legislatívy je posilniť schopnosť EÚ v oblasti prevencie, pripravenosti a riadenia prípadných budúcich epidémií.

Centrum bude spolupracovať s Európskou komisiou, vnútroštátnymi orgánmi, orgánmi EÚ a medzinárodnými organizáciami s cieľom zabezpečiť, aby ich aktivity boli vo vzájomnom súlade a zároveň sa vhodne dopĺňali. Okrem toho bude koordinovať štandardizáciu postupov pri zbere a overovaní údajov, ako aj analýzu a šírenie údajov na úrovni EÚ tak, aby malo vždy k dispozícii aktuálne a porovnateľné dáta.

Okrem toho bude ECDC dôsledne monitorovať schopnosť vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti pri odhaľovaní, prevencii, kontrole prenosných ochorení a boji proti nim, identifikuje prípadné nedostatky a vydá vedecky podložené odporúčania.

Plánovanie prevencie, pripravenosti a reakcie

Poslanci tiež schválili dohodu o sérii opatrení, vďaka ktorým bude môcť EÚ lepšie predvídať závažné cezhraničné ohrozenia zdravia a náležite na ne reagovať. Za schválenie dohody hlasovalo 544 poslancov, 50 bolo proti a 10 sa zdržalo hlasovania.

Nové pravidlá zahŕňajú lepšie plánovanie prevencie, pripravenosti a reakcie tak na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Komisia bude mať právomoc formálne vyhlásiť núdzový stav v oblasti verejného zdravia na úrovni EÚ, čím sa posilní spolupráca v rámci EÚ a umožní sa včasné vypracovanie zdravotníckych protiopatrení a vytvorenie zdravotníckych zásob.

Nové právne predpisy tiež objasňujú postupy pre spoločné obstarávanie liekov a zdravotníckych pomôcok a obmedzujú súbežné obstarávanie a rokovanie zúčastnených krajín v prípade výrobkov nakupovaných spoločne na úrovni EÚ.

Vyhlásenia spravodajkýň

Spravodajkyňa Joanna Kopcińská (ECR, PL) uviedla: „ECDC vydá odporúčania na posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti. Bude tiež zohrávať významnú úlohu pri vývoji zdravotných ukazovateľov, ktoré pomôžu zvládať hrozby prenosných ochorení a súvisiace problémy v oblasti verejného zdravia a reagovať na ne. Centrum bude lepšie vybavené na poskytovanie spoľahlivých a nezávislých odborných vedeckých posudkov, ako aj na podporu opatrení na prevenciu, prípravu a reakciu na cezhraničné ohrozenia zdravia.“

„Tieto právne predpisy sú jasnou odpoveďou na požiadavku 74 % európskych občanov, ktorí si želajú väčšie zapojenie Európy do krízového riadenia. Európsku zdravotnú úniu budujeme krok za krokom. V tomto projekte budeme pokračovať a hovoriť o ňom aj v rámci konventu, ktorý zreviduje európske zmluvy“, uviedla v tejto súvislosti spravodajkyňa Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR).

Ďalší postup

Po záverečnom hlasovaní v pléne bude musieť návrh predpisov formálne schváliť aj Rada (ministrov) EÚ. Krátko nato budú zverejnené v Úradnom vestníku EÚ.

Súvislosti

V rámci budovania európskej zdravotnej únie navrhla Komisia 11. novembra 2020 nový rámec zdravotnej bezpečnosti vychádzajúci zo skúseností s riešením pandémie ochorenia COVID-19. Balík obsahuje tri právne predpisy: posilnenie úlohy Európskej liekovej agentúry, rozšírenie mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a návrh nariadenia o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia.