Parlament trvá na tom, že EÚ musí zmraziť finančné prostriedky pre Maďarsko 

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • „nápravné opatrenia“, ktoré navrhuje Maďarsko, nie sú dostatočné 
  • Maďarsko zneužíva jednomyseľné hlasovanie v Rade, aby vyvíjalo tlak na EÚ 
  • Komisia by mala nájsť spôsoby, ako zabezpečiť, aby sa pomoc EÚ dostala konečným príjemcom 
Počas rozpravy v pondelok väčšina politických skupín vyzvala EÚ, aby sa nenechala Maďarskom vydierať © Európska únia, 2022 – EP  

Komisia a Rada by mali odolať tlaku Maďarska a pokračovať v prijímaní navrhovaných opatrení podmienenosti právneho štátu na pozastavenie kohéznych fondov EÚ.

V uznesení, ktoré bolo prijaté vo štvrtok 416 hlasmi za, pričom 124 bolo proti a 33 sa zdržalo hlasovania, poslanci uviedli, že 17 nápravných opatrení, o ktorých rokovala Komisia a Maďarsko, „nie sú dostatočné na riešenie existujúceho systémového rizika pre finančné záujmy EÚ“, a to ani vtedy, ak sa v plnej miere implementujú.

Poslanci vyzývajú členské štáty EÚ, aby prijali navrhované opatrenia v rámci nariadenia o podmienenosti „s cieľom chrániť rozpočet EÚ pred porušovaním zásad právneho štátu v Maďarsku“ a aby ich zrušili až po tom, ako maďarské nápravné opatrenia budú mať udržateľný účinok. „Ak budú tieto opatrenia v budúcnosti zrušené, Únia by mala pristúpiť k finančnej náprave“.

Pokiaľ ide o plán obnovy a odolnosti Maďarska, vyjadrujú poľutovanie nad tým, že z dôvodu vládnych opatrení finančné prostriedky na obnovu sa stále nedostali k maďarským občanom. Podľa EP pretrváva riziko zneužitia finančných prostriedkov EÚ v Maďarsku a Komisia by nemala schváliť maďarský plán obnovy a odolnosti, kým krajina v plnej miere nesplní všetky odporúčania v oblasti právneho štátu a všetky príslušné rozsudky Súdneho dvora EÚ a Súdu pre ľudské práva.

Tlak zo strany Maďarska a konečných príjemcov

Poslanci vyzývajú Komisiu a Radu, aby nepodľahli tlaku, ktorý na nich Maďarsko vyvíja tým, že blokuje kľúčové rozhodnutia EÚ, ako je makrofinančná pomoc vo výške 18 miliárd EUR pre Ukrajinu a globálna dohoda o minimálnej sadzbe dane z príjmov právnických osôb. Toto „zneužitie“ pravidla jednomyseľného hlasovania by nemalo mať žiadny vplyv na rozhodnutia týkajúce sa maďarského plánu obnovy a uplatňovania právnych predpisov o podmienenosti právneho štátu.

Parlament zdôrazňuje, že koneční príjemcovia finančných prostriedkov EÚ by nemali byť zbavení podpory z dôvodu nedostatočnej spolupráce ich vlády, a vyzýva Komisiu, aby našla spôsoby na prerozdelenie finančných prostriedkov EÚ prostredníctvom miestnych samospráv a mimovládnych organizácií.

Poslanci sa tiež sťažujú, že návrh na začatie uplatňovania nariadenia o podmienenosti voči Maďarsku už dávno meškal a nezachádza dostatočne ďaleko – prichádza „po dlhom oneskorení a s príliš obmedzeným rozsahom pôsobnosti“. Parlament naliehavo vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia aj v súvislosti s inými porušeniami právneho štátu, najmä tými, ktoré sa týkajú nezávislosti súdnictva.

Súvislosti

Komisia 18. septembra 2022 navrhla zmraziť finančné prostriedky EÚ pre Maďarsko vo výške 7,5 miliardy EUR, pričom poukázala na obavy týkajúce sa korupcie a priebehu verejného obstarávania po tom, ako v apríli spustila mechanizmus podmienenosti právneho štátu voči Maďarsku.

Po rokovaniach s Komisiou Maďarsko predložilo 17 nápravných opatrení, ako napríklad vytvorenie protikorupčnej pracovnej skupiny a zmeny svojich pravidiel verejného obstarávania s cieľom riešiť tieto obavy.

Rada musí do 19. decembra prijať rozhodnutie kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu Komisie.