Budúcnosť EÚ: návrhy Parlamentu na zmenu zmlúv 

Tlačová správa 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • Zaistiť väčší vplyv občanov a efektívnejšiu Európsku úniu  
  • Legislatívny proces sa musí prispôsobiť aktuálnym výzvam 
  • Konkrétne návrhy pre všetky oblasti politík, rozšírenie spolupráce na úrovni EÚ v kľúčových oblastiach 
  • Parlament očakáva, že Európska rada zvolá v decembri konvent na účely revízie zmlúv 

V nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy a v reakcii na bezprecedentné výzvy a viacnásobné krízy, Europoslanci predložili návrhy na zmeny v EÚ.

Parlament presadzuje reformy, ktoré zvýšia schopnosť EÚ konať a posilnia vplyv občanov. Medzi hlavné návrhy poslancov patria:

  • Dvojkomorový systém a menej patových situácií v Rade prostredníctvom väčšieho počtu rozhodnutí hlasovaním kvalifikovanou väčšinou a prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu;
  • plné právo Parlamentu iniciovať právne predpisy a právo spolurozhodovať o dlhodobom rozpočte EÚ;
  • revízia pravidiel upravujúcich zloženie Komisie (ktorej budúci názov by mal znieť „Európska exekutíva“) vrátane voľby jej predsedu (ktorého by mal nominovať Parlament a potvrdiť Európska rada, čo je opačný postup ako v súčasnosti), obmedzenie počtu komisárov na 15 (na princípe rotácie medzi členskými štátmi), možnosť, aby si predseda Komisie vybral svoj tím na základe politických preferencií so zreteľom na geografickú a demografickú rovnováhu a zavedenie mechanizmu, ktorý by umožnil vysloviť nedôveru jednotlivým komisárom;
  • výrazné zvýšenie transparentnosti Rady zverejňovaním pozícií členských štátov EÚ k legislatívnym otázkam a
  • väčší vplyv občanov vďaka tomu, že EÚ bude musieť vytvoriť vhodné mechanizmy účasti a že sa posilní úloha európskych politických strán.

Viac spolupráce na úrovni EÚ

Poslanci požadujú viac právomocí pre EÚ v otázkach životného prostredia, ako aj spoločné právomoci EÚ v týchto oblastiach, ktoré v súčasnosti patria do výlučnej právomoci členských štátov: verejné zdravie (najmä cezhraničné ohrozenia zdravia vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv), civilná ochrana, priemysel a vzdelávanie. Existujúce spoločné právomoci by sa mali ďalej rozvíjať v oblastiach energetiky, zahraničných vecí, vonkajšej bezpečnosti a obrany, politiky vonkajších hraníc a cezhraničnej infraštruktúry.

Správu, ktorá bola schválená 305 hlasmi za, pričom 276 hlasov bolo proti a 29 sa hlasovania zdržalo, pripravilo päť spoluspravodajcov zastupujúcich širokú väčšinu v Parlamente. Sprievodné uznesenie bolo prijaté 291 hlasmi za, 274 bolo proti a 44 sa hlasovania zdržalo. Vyhlásenia piatich spravodajcov nájdete tu.

Prijatím tejto správy Parlament reaguje na očakávania občanov súvisiace s efektívnejšou a demokratickejšou Úniou, čo sa odzrkadlilo aj v návrhoch Konferencie o budúcnosti Európy.

Ďalší postup

Poslanci Európskeho parlamentu zopakovali svoju výzvu na zmenu zmlúv EÚ a vyzvali Radu, aby „návrhy bezodkladne a bez vyjednávania predložila Európskej rade“. Teraz sú na rade hlavy štátov alebo predsedovia vlád, aby rozhodli o zvolaní konventu, a to jednoduchou väčšinou. Očakáva sa, že španielske predsedníctvo Rady predloží návrhy Európskej rade v decembri. Viac informácií o tom, ako sa menia zmluvy EÚ, nájdete tu.