Akreditácia pre zástupcov médií 

 

Novinári, fotografi a členovia audiovizuálnych tímov, ktorí nie sú držiteľmi spoločnej mediálnej akreditácie pre inštitúcie EÚ, musia požiadať Európsky parlament o individuálnu tlačovú alebo o osobitnú audiovizuálnu akreditáciu, aby mohli vstúpiť do a pracovať v budovách EP.

Európsky parlament ponúka dva typy akreditácie pre novinárov: krátkodobú a ročnú.

Všetci akreditovaní novinári môžu v budovách Európskeho parlamentu využívať priestory a vybavenie, ktoré sú určené pre médiá. Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa akreditácií sú k dispozícii tu.


Krátkodobá akreditácia

Novinári, ktorí navštívia Brusel, Štrasburg alebo Luxemburg jednorazovo, môžu získať akreditáciu na konkrétne zasadnutie či plenárnu schôdzu. Záujemcovia o tento typ akreditácie, v dĺžke trvania od jedného do piatich dní, si musia vytvoriť účet na samostatnej registračnej webovej stránke EP. Na nimi zadanú e-mailovú adresu im následne bude z adresy noreply@europarl.europa.eu zaslaný verifikačný odkaz. Po overení účtu sa môžu záujemcovia prihlásiť do systému a pokračovať podaním samotnej žiadosti o akreditáciu.

Pri podávaní žiadosti o krátkodobú akreditáciu musia záujemcovia predložiť:

 • kópiu platného novinárskeho preukazu alebo list podpísaný šéfredaktorom, vydavateľom či vedúcim kancelárie, z ktorého jasne vyplýva, že žiadateľ bol vyslaný daným médiom, a ktorý uvádza aj dôvod vyslania. List musí byť napísaný na hlavičkovom papieri daného média a musí obsahovať meno, priezvisko a pozíciu daného novinára, ako aj požadovanú dĺžku akreditácie. Vyslať samého seba nie je možné
 • fotografiu vo formáte identifikačného dokumentu, teda fotografiu tváre s pomerom strán 3:4 vo formát jpeg veľkosti približne 100kB
 • kópiu občianskeho preukazu alebo pasu, z ktorej je možné vyčítať typ, číslo a dátum platnosti dokladu
 • zdôvodnenie účelu návštevy Európskeho parlamentu
 • pre novinárov na voľnej nohe: dôkaz o vykonávaní novinárskej činnosti (napríklad doložením najnovších článkov a s nimi súvisiacich príjmov)

Po schválení žiadosti bude akreditácia k dispozícii v kancelárii Oddelenia pre akreditáciu médií. Na jej vyzdvihnutie bude potrebné predložiť platný identifikačný doklad.


Ročná akreditácia

Novinári, ktorí pravidelne prinášajú informácie o dianí v Európskom parlamente a pracujú v Bruseli, Luxemburgu či Štrasburgu, môžu požiadať o ročnú akreditáciu, a to prostredníctvom registračnej webovej stránky EP. Tento typ akreditácie sa vzťahuje ma všetky pracoviská EP - v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu.

Ročná akreditácia sa udeľuje na jeden kalendárny rok, teda od začiatku januára do konca decembra, a je obnoviteľná. Nové žiadosti na nasledujúci rok je možné predkladať od novembra, žiadosti na daný kalendárny rok sa prijímajú do konca októbra.

Pri podávaní žiadosti o ročnú akreditáciu musia záujemcovia predložiť:

 • kópiu platného novinárskeho preukazu
 • list podpísaný šéfredaktorom, vydavateľom či vedúcim kancelárie, ktorý obsahuje zdôvodnenie žiadosti. List musí byť napísaný na hlavičkovom papieri daného média a musí obsahovať meno, priezvisko a pozíciu daného novinára, ako aj požadovanú dĺžku akreditácie. Vyslať samého seba nie je možné
 • fotografiu vo formáte identifikačného dokumentu, teda fotografiu tváre s pomerom strán 3:4 vo formát jpeg veľkosti približne 100kB
 • kópiu občianskeho preukazu alebo pasu, z ktorej je možné vyčítať typ, číslo a dátum platnosti dokladu
 • potvrdenie trvalého alebo dočasného pobytu žiadateľa v blízkosti jedného z troch pracovísk EP - Bruselu, Luxemburgu alebo Štrasburgu - a to napríklad vo forme identifikačného dokladu, dokumentu potvrdzujúcom bydlisko či zmluvy o prenájme obytnej nehnuteľnosti
 • pre novinárov na voľnej nohe: dôkaz o vykonávaní novinárskej činnosti (napríklad doložením najnovších článkov a s nimi súvisiacich príjmov)

Špeciálna akreditácia

V prípade špecifických udalostí, akými sú napríklad voľby do Európskeho parlamentu alebo aktivity prebiehajúce na pôde EP počas víkendov či mimo štandardného pracovného času, môžu novinári požiadať o špeciálnu akreditáciu. Získanie takejto akreditácie môže byť podmienené špecifickými požiadavkami, ktoré však budú novinárom oznámené v predstihu.


Audiovizuálna akreditácia pre novinárov

Všetci novinári, fotografi a kameramani, vrátane držiteľov spoločnej mediálnej akreditácie inštitúcií EÚ, ktorí majú záujem o vyhotovenie audiovizuálnych záznamov v priestoroch Európskeho parlamentu, musia požiadať o samostatné povolenie. Táto audiovizuálna akreditácia sa udeľuje v Centre pre akreditáciu médií, vopred je o ňu možné požiadať zaslaním e-mailu na adresu media.accreditation@ep.europa.eu.

Novinári sa počas vyhotovovania audiovizuálny záznamov musia pridŕžať pravidiel pre filmovanie a fotografovanie v priestoroch EP, ktoré musia pri preberaní akreditácie podpísať.


Audiovizuálna akreditácia pre osoby nezastupujúce médiá

Fotografi a kameramani, ktorí sú do priestorov Európskeho parlamentu pozvaní poslancami alebo samotným Parlamentom za účelom audiovizuálneho pokrytia špeciálnych udalostí, komunikačnej alebo propagačnej činnosti, musia byť držiteľmi povolenia pre osoby nezastupujúce médiá.

O povolenie je potrebné požiadať aspoň 24 hodín pred samotnou udalosťou prostredníctvom e-mailu (media.accreditation@ep.europa.eu), pričom žiadosť zasiela osoba, ktorá daných fotografov alebo kameramanov do Európskeho parlamentu pozvala (poslanec či zodpovedné oddelenie EP).

Audiovizuálna akreditácia však nie je povolením na vstup do priestorov Európskeho parlamentu. Pozývajúci subjekt musí preto zároveň požiadať o bežné návštevnícke povolenie, ktoré audiovizuálnemu tímu umožní vstúpiť do priestorov EP. Pozývajúci subjekt je zároveň zodpovedný za dodržiavanie pravidiel pri vyhotovovaní audiovizuálnych záznamov.


Centrum pre akreditáciu médií

Brusel Kancelária pre akreditáciu médií, Akreditačné centrum, Budova Altiero Spinelli, Esplanáda Solidarność, miestnosť 01F035

Pondelok - štvrtok: 08h30 - 17h45

Piatok: 08h30 - 13h00


Štrasburg (počas plenárnych zasadnutí)

Centrum pre akreditáciu médií, Vstup pre novinárov (prvý vchod vľavo na centrálnom nádvorí - Agore Bronislawa Geremeka), Budova Louise Weiss (LOW)

Pondelok: 12h00 - 20h00

Utorok a streda: 08h00 - 20h00

Štvrtok: 08h00 - koniec plenárneho zasadnutia


Užitočné odkazy