Aktivita Európskeho parlamentu v rokoch 2014-2018 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Európsky parlament je centrom európskej demokracie. Priamo volení zástupcovia občanov diskutujú a spolu s Radou (ministrov) EÚ prijímajú rozhodnutia o predložených legislatívnych návrhoch.

Prijímanie legislatívy však nie je jedinou aktivitou Európskeho parlamentu. Poslanci prostredníctvom rozpráv s národnými a medzinárodnými lídrami formujú politickú agendu EÚ, vysielajú delegácie skúmajúce aktuálne problémy a možnosti ich riešenia priamo v mieste ich vzniku, iniciujú novelizácie existujúcej legislatívy a ovplyvňujú prijímanie nelegislatívnych pravidiel, časť z ktorých môžu vetovať.

Hlasovanie pléna EP v Štrasburgu.  

Poslanci tiež kontrolujú prácu Európskej komisie, dohliadajú na zavádzanie právnych predpisov EÚ do praxe a v prípade potreby - napríklad pri ohrození základných práv občanov - organizujú vypočutia predstaviteľov inštitúcií, organizácií, ale aj súkromných spoločností. Podrobne tiež sledujú rokovania o medzinárodných dohodách, ktorých výslednú podobu môžu schváliť alebo zamietnuť.

Hodnotenie doterajších výsledkov Junckerovej Komisie nájdete tu.

Podrobnejšie informácie o práci poslancov nájdete na samostatnej webovej stránke.

Parlament tiež upravil pravidlá svojho fungovania tak, aby zefektívnil a sprehľadnil proces prijímania legislatívy EÚ. Naliehavé záležitosti, najmä opatrenia zamerané na pomoc členským štátom zasiahnutým finančnou krízou, boli prerokúvané v zrýchlenom konaní. Podrobnejšie informácie o dohode o zlepšení tvorby právnych predpisov nájdete tu.

Legislatívna činnosť EP

Od volieb v roku 2014 bolo prediskutovaných a vylepšených temer tisíc legislatívnych návrhov predložených Európskou komisiou pod vedením Jeana-Clauda Junckera. Väčšina z nich bola zároveň po rokovaniach s Radou (ministrov) EÚ schválená.

Kľúčové legislatívne rozhodnutia počas ôsmeho funkčného obdobia Európskeho parlamentu:


Užitočné odkazy:

Bezplatné multimediálne balíky pre audiovizuálne a online médiá:

Vyšetrovanie a iniciovanie nových pravidiel

Parlament prijal početné uznesenia, ktorých cieľom bolo pretaviť obavy a očakávania občanov do Komisiou pripravovaných legislatívnych textov alebo iniciovať novelizáciu existujúcich predpisov.

Napríklad:

Všetky uznesenia a iniciatívy EP sú k dispozícii tu.

Keď vypukli škandály alebo vyplávali na povrch informácie o porušovaní predpisov s ďalekosiahlymi dopadmi - napríklad Luxleaks, panamské dokumenty, emisné podvody výrobcov automobilov či otázna autorizácia pesticídov - Európsky parlament zriadil osobitné výbory, ktoré sa pustili do vyšetrovania. V rámci svojej činnosti spovedali svedkov, organizovali takzvané híringy, počas ktorých vypočuli zodpovedné osoby, a napokon prijali odporúčania pre členské štáty a Európsku komisiu.

Napríklad:

Schvaľovanie a kontrola rozpočtu EÚ

Európsky parlament a Rada (ministrov) EÚ sú ako rozpočtové orgány Únie zodpovedné za schvaľovanie ročných rozpočtov EÚ. Parlament tiež odobruje dlhodobý rozpočet EÚ, takzvaný Viacročný finančný rámec (VFR). Pôsobí aj ako orgán udeľujúci absolutóriá - kontroluje teda, akým spôsobom sa vynakladajú rozpočtové prostriedky, aby následne schválil, prípadne odložil alebo priamo zamietol schválenie rozpočtového hospodárenia danej inštitúcie či agentúry EÚ.

Dohľad nad uplatňovaním predpisov

Poslanci vo všetkých parlamentných výboroch dozerajú okrem iného aj na uplatňovania právnych predpisov EÚ v praxi a ich dopad na životy občanov Únie. Kontrolujú exekutívnu činnosť Európskej komisie a vynakladanie rozpočtových prostriedkov EÚ. Prieskumné pracovné cesty a ad-hoc delegácie zhromažďujú informácie a dôkazy priamo v teréne s cieľom dôkladne preskúmať situáciu pred prijatím rozhodnutia o ďalšom postupe.

Napríklad:


Poslanci zasielajú Komisii otázky na písomné či ústne zodpovedanie, na ktoré v niektorých prípadoch nadväzuje uznesenie.

Parlament tiež môže vetovať niektoré nelegislatívne rozhodnutia Komisie, najmä takzvané delegované akty, a to v prípade, ak poslanci nadobudnú dojem, že exekutíva EÚ v navrhovanom texte prekročila svoje právomoci.

Napríklad:

Rozpravy o stave Únie

Poslanci každý rok na jeseň hodnotia prácu Európskej komisie za uplynulých dvanásť mesiacov a diskutujú s jej predsedom o výzvach, s ktorými sa Únia bude musieť v blízkej budúcnosti vysporiadať.

Všetky prejavy predsedu EK Jeana-Clauda Junckera o stave Únie sú k dispozícii tu.

Medzinárodné dohody

Poslanci pozorne sledujú vyjednávania Európskej komisie o medzinárodných dohodách a prijímajú uznesenia požadujúce okrem iného väčšiu transparentnosť a dôslednejšie zapojenie Európskeho parlamentu do procesu rokovaní pred finalizáciou dohody, ktorú snemovňa musí pred jej vstupom do platnosti schváliť. Pokiaľ ju EP zamietne, dohoda nenadobudne platnosť.

Napríklad:

Petície občanov

Od júla 2014 zaregistroval zodpovedný výbor EP približne 6.400 petícií adresovaných Európskemu parlamentu. Výbor EP pre petície sa zaoberal sťažnosťami, žiadosťami a pripomienkami občanov, ktoré súviseli s uplatňovaním predpisov EÚ. Výbor slúži ako sprostredkovateľ medzi predkladateľmi petície a členskými štátmi s cieľom vyriešiť daný problém. Niektorými petíciami sa zaoberá aj plénum EP, a to v rámci rozpráv alebo prostredníctvom otázok na ústne zodpovedanie Rade či Komisii či uznesení.

Napríklad: