Preverjanje novih poslancev 

Ko so novi poslanci izvoljeni, se preveri veljavnost njihovih mandatov, da bi ugotovili, ali morda ne opravljajo še katere funkcije, ki bi bila nezdružljiva z njihovim mandatom v Evropskem parlamentu. Nezdružljive so med drugim funkcije v vladi ali parlamentu države članice EU, Evropski komisiji, Sodišču, svetu direktorjev Evropske centralne banke, Računskem sodišču ali Evropski investicijski banki. Aktivni uradniki institucij ali organov EU, ki so bili na podlagi pogodb EU ustanovljeni za upravljanje sredstev Skupnosti, prav tako ne morejo postati poslanci Evropskega parlamenta.


Ko postanejo volilni rezultati uradni, države članice sporočijo imena tistih, ki so bili izvoljeni v EP, in Predsednik pozove pristojne organe držav članic, naj sprejmejo potrebne ukrepe v izogib morebitni nezdružljivosti s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


Preden novi poslanci, o izvolitvi katerih je bil Parlament obveščen, nastopijo svoj mandat, morajo podati pisno izjavo, da ne opravljajo nobene funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta. Izjavo morajo predložiti najpozneje šest dni pred ustanovno sejo Parlamenta.


Veljavnost mandatov novih poslancev naknadno preveri Odbor za pravne zadeve Parlamenta in pripravi sklep na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice. Sklep se nato posreduje predsedniku, ki o njem poroča na naslednjem plenarnem zasedanju. Parlament poleg preverjanja veljavnosti mandatov odloča tudi o sporih v skladu z aktom z dne 20. septembra 1976 o volitvah poslancev Evropskega parlamenta v splošnih neposrednih volitvah, razen o tistih, ki temeljijo na nacionalni volilni zakonodaji.


Če se ugotovi, da poslanec opravlja nezdružljivo funkcijo, Parlament potrdi sprostitev sedeža.