Pravični prehod na zeleno gospodarstvo za vse evropske regije 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Prehod na ogljično nevtralno gospodarstvo za regije, odvisne od fosilnih goriv, pomeni ogromne premike. Preverite, kako jim bo v tem procesu pomagal Sklad za pravični prehod.

Ogljična nevtralnost do leta 2050 je cilj EU, ki je kot del boja proti podnebnim spremembam vključen v vsa področja evropskega zelenega dogovora. Za dosego tega ambicioznega cilja je potreben prehod na nizkoogljično gospodarstvo, kar predstavlja izziv za regije, ki se zanašajo predvsem na fosilna goriva in ogljično intenzivne panoge.


Več o boju EU proti podnebnim spremembam


Evropska komisija je januarja 2020 za podporo pri upravljanju družbenih, gospodarskih in okoljskih vplivov prehoda predstavila sklad za pravični prehod, ki je del evropskega načrta za podnebno financiranje v višini 1000 milijard evrov.

Kdo prejme sredstva?

Do sredstev lahko dostopajo vse države članice, namenjena pa bodo predvsem regijam, ki se soočajo z največjimi izzivi: to so regije z dejavnostmi z visokimi izpusti ogljika, ki veliko uporabljajo fosilna goriva (premog, lignit, šoto in oljne skrilavce). Upoštevano bo tudi bogastvo države.

Večji proračun za evropske regije

Parlament je na septembrskem plenarnem zasedanju pozval k večji podpori regijam, kar bo pripomoglo k uspešnosti procesa energetskega prehoda.

Plenarni zbor je ponovil, da je potrebno znatno povečanje sredstev za pravični prehod, ki prihajajo iz proračuna Evropske unije 2021-2027. Poslanci vztrajajo, da se mora znesek, ki ga je maja predlagala Komisija v spremenjenem predlogu, povečati.

Sredstva, o katerih tečejo pogajanja

Sredstva iz proračuna EU

Financiranje znotraj instrumenta EU za okrevanje

Predlog Evropske komisije – 14. januar 2020

7,5 milijarde evrov

X

Spremenjeni predlog Komisije – 28. maj 2020

11 milijard evrov

32 milijard evrov

Poročilo odbora za regionalni razvoj – 15. julij 2020

25 milijard evrov

32 milijard evrov

Dogovor Evropskega sveta – 21. julij 2020

7,5 milijarde evrov

10 milijard evrov

Resolucija Parlamenta - 16. september 2020

25 milijard evrov

32 milijard evrov

Prehod v novo zeleno obdobje, ne da bi koga pustili zadaj

Parlament je v poročilu, potrjenem na septembrskem plenarnem zasedanju, predstavil več predlogov glede delovanja sklada za pravični prehod:

 • razširitev uporabe sklada za pravični prehod, da se bo lahko uporabljal za trajnostne naložbe, denimo v mikropodjetja, trajnostni turizem, pametno in trajnostno mobilnost, tehnologije za shranjevanje energije, projekte, ki se borijo proti energetski revščini ter daljinsko ogrevanje z nizkimi izpusti,
 • projekti, ki ustrezajo kriterijem in pomagajo najbolj ranljivim skupinam v vsaki regiji, naj se sofinancirajo v višini do 85 odstotkov;
 • posebna pozornost naj se zagotovi najmanj razvitim regijam, zato naj bo med drugim 1 odstotek vseh sredstev namensko določen za otoke, 1 odstotek pa za najbolj oddaljene regije;
 • 18 odstotkov vseh sredstev sklada naj se nameni državam, ki najhitreje zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov - uvede naj se zeleni nagrajevalni mehanizem, hkrati pa naj bo tistim državam, ki se še niso zavezale nacionalnemu cilju podnebne nevtralnosti do leta 2050, na voljo le 50 odstotkov sredstev, predvidenih zanje.

Poslanci pozivajo tudi, naj bo regijam, ki so močno odvisne od rudarjenja in sežiga premoga, lignita, šote in oljnih skrilavcev, omogočena uporaba sredstev za naložbe v naravni plin, če bodo te naložbe opredeljene kot okoljsko trajnostne v skladu z uredbo, ki opredeljuje trajnostne dejavnosti.

Besedilo, ki so ga sprejeli poslanci, omogoča tudi prenos sredstev iz drugih kohezijskih skladov na prostovoljni osnovi.

“Z večjim proračunom bomo lahko učinkovito podprli regije, ki to najbolj potrebujejo, in, kar je najbolj pomembno, lahko bomo trdno podprli prebivalce. V novo zeleno obdobje gremo tako, da nikogar ne bomo pustili zadaj," je dejal Manolis Kefalogiannis (ELS, GR), poročevalec glede uvedbe sklada za pravični prehod.

Področja, v katera namerava investirati sklad za pravični prehod: 
 • mala, srednje velika in nova podjetja, 
 • raziskave in inovacije, 
 • dostopna čista energija, zmanjševanje izpustov, energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije,  
 • digitalizacija in digitalna povezljivost, 
 • oživljanje in čiščenje območij, obnova zemljišč in sprememba njihove namembnosti,  
 • krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem nastajanja odpadkov, učinkovito uporabo virov, ponovno uporabo, popravili in reciklažo,  
 • dodatno izobraževanje in usposabljanje delavcev za druge zaposlitve, 
 • pomoč pri iskanju zaposlitve,  
 • preoblikovanje obstoječih napeljav z visokimi izpusti ogljika. 

Evropska platforma za pravični prehod

Junija je Evropska komisija vzpostavila evropsko platformo za pravični prehod, ki bo pomagala javnim in zasebnim deležnikom v premogovno in ogljično intenzivnih regijah. Vključevala bo bazo podatkov o projektih in strokovnjakih, deljenje informacij in tehnično svetovanje.

Ozadje

Marca leta 2018 je Parlament pozval, naj se ustanovi obsežen sklad za podporo pravičnemu prehodu v energetskem sektorju.

Januarja leta 2020 je Komisija predlagala sklad za pravični prehod, ki naj podpre regije, ki jih prehod najbolj prizadeva.

Julija so se voditelji držav EU dogovorili o manjši višini sredstev, ki naj bodo namenjena načrtu za okrevanje in večletnemu finančni okvir 2021-2027 ter s tem tudi skladu za pravični prehod, čemur je Parlament ostro nasprotoval.

Parlament je že na plenarnem zasedanju 23. julija pozval Svet, naj upraviči obsežna krčenja proračuna sklada za pravični prehod in sklada InvestEU - glede na to, da je od njiju odvisen zeleni dogovor, dolgoročna prednostna naloga EU, ki se je ne bi smelo ogrožati.

Po sprejetju resolucije na septembrskem plenarnem zasedanju bi se morala pogajanja med Svetom in Komisijo glede vseh zadev razen finančnega proračuna čim prej začeti. Natančna višina financiranja bo postala jasna po tem, ko bo dosežen končni dogovor pogajanj o dolgoročnem proračunu za obdobje 2021-2027.

©Peruphotoart/AdobeStock