Reforma evropskega sistema za trgovanje z izpusti (ETS) 

 
 

Industrijski obrati v ozračje spustijo veliko CO2. Evropski sistem za trgovanje z izpusti (ETS) je EU spremenila tako, da so dovoljenja za izpust CO2 dražja.

Evropski sistem za trgovanje z izpusti

V evropski sistem za trgovanje z izpusti je vključeno 11.000 industrijskih obratov v EU. Ti morajo za izpuste CO2 na trgu kupiti dovoljenja. Več kot obrat v ozračje spusti CO2, več dovoljenj mora kupiti.

 

Podjetja imajo tako interes znižati svoje izpuste CO2, saj si s tem znižajo stroške poslovanja. To lahko dosežejo tudi s prehodom na bolj čiste vire energije, ki v ozračje izpustijo manj CO2.

 

Zakaj je potrebna reforma ETS?

 

Zaradi znižanja industrijske proizvodnje v EU v času gospodarske krize je povpraševanje po dovoljenjih za izpust CO2 močno upadlo, medtem ko je količina dovoljenj na trgu ostala enaka. Danes je zato cena dovoljenj nizka; podjetja lahko v ozračje izpustijo veliko CO2, ne da bi jih to preveč udarilo po žepu.

 

EU želi zato od leta 2021 vsako leto za 2,2 odstotka zmanjšati obseg dovoljenj za izpuste CO2, ki ga bodo lahko na dražbah kupila podjetja. Zmanjšanje ponudbe dovoljenj na trgu bo povišalo njihovo ceno ter s tem stroške izpuščanja CO2 v ozračje.

 

Podjetja bodo tako imela več razlogov, da preidejo na bolj čiste vire energije, EU pa bo lažje dosegla svoj cilj do leta 2030 izpuste v primerjavi z letom 1990 znižati za 40 odstotkov.

 

EU je sicer obseg dovoljenj za dražbe zmanjševala že do sedaj, vendar počasneje, po 1,74 odstotka na leto. Presežek dovoljenj na trgu se je z 2,1 milijarde leta 2013 znižal na 1,69 milijarde leta 2016.

 

Poleg zmanjšanja obsega dovoljenj za izpuste CO2 predlog nove ureditve delovanja ETS po letu 2020 predvideva:

 

  • poseben rezervni mehanizem (Market Stability Reserve), ki bo vsako leto omogočal umik 24 odstotkov presežnih dovoljenj s trga v rezervo; v primeru pomanjkanja dovoljenj jih bo mogoče iz rezerve plasirati nazaj na trg
  • ustanovitev sklada za inovacije za finančno podporo obnovljivim virom energije, nizkoogljičnim projektom in tehnologiji za zajem CO2
  • ustanovitev sklada za modernizacijo, ki bo financiral obnovo energetskih sistemov manj bogatih držav članic

 

Uresničitev zavez iz pariškega sporazuma o podnebju

 

Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov za 40 odstotkov do leta 2030 in uresničevanje zavez iz pariškega sporazuma o podnebju v EU temelji na treh stebrih:

 

 

 

 

Parlament sicer želi, da bi si EU zastavila cilj, da do leta 2050 v primerjavi z letom 2005 svoje izpuste toplogrednih plinov zmanjša za 80 odstotkov.