Enakopravnost spolov v EU: prizadevanja Evropskega parlamenta 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

EU si že od nekdaj prizadeva za enak položaj moških in žensk. Enakopravnost spolov je vključena v vse evropske politike, velja pa tudi za tretje države, ki vstopajo v dogovore z EU.

Foto: Brooke Cagle, Unsplash  

Kako EU pomaga preprečevati neenakosti med spoloma?


Že od ustanovitve naprej si EU prizadeva za enakopravnost spolov, kar se odraža predvsem v evropskih socialnih politikah. Prepoved diskriminacije je del temeljne pogodbe o Evropski uniji.

EU sprejema zakonodajo, izdaja priporočila, pripomore k izmenjavi dobrih praks in podpira ukrepe držav članic. Politike enakosti spolov so oblikovale sodbe Evropskega sodišča. Parlament pogosto samoiniciativno pripravlja in sprejema poročila, ki se nanašajo na vprašanja spola, in poziva k izboljšanju enakosti spolov.

Evropski parlament si od nekdaj aktivno prizadeva dosegati enakost med moškimi in ženskami. Ustanovil je odbor, ki se ukvarja s pravicami žensk in enakostjo spolov. Parlament vsako leto 8. marca obeleži mednarodni dan žensk in z organizacijo dogodkov osvešča o problematikah.

Januarja 2022 so evropski poslanci ponovno pozvali, naj Svet prične organizirati nova srečanja, na katerih se bodo srečevali ministri, odgovorni za enakost spolov. Evropski poslanci upajo, da bo to pripomoglo k napredku pomembnih pobud na področju enakosti spolov, denimo k ratifikaciji istanbulske konvencije o boju proti nasilju nad ženskami.

Parlament je februarja 2021 z resolucijo pozval, naj se oceni napredek na področju pravic žensk v zadnjih 25 letih in še nerešene izzive. Poslanci so izrazili zaskrbljenost nad tem, da se v nekaterih državah pravice žensk slabšajo, in tveganjem, da bi lahko enakost spolov padla na lestvici prioritet držav. Parlament je prav tako pozval Komisijo, naj zagotovi, da vsi njeni predlogi upoštevajo pravice žensk, da naj pripravi konkretne načrte, kako se boriti proti revščini med ženskami, in kako okrepiti prizadevanja za zmanjšanje plačnega razkoraka med moškimi in ženskami.

Preverite časovnico ključnih dogodkov v boju za pravice žensk.

Teden enakosti med spoloma v Parlamentu


Evropski parlament je leta 2020 poudaril, kako pomembna je zanj enakost med spoloma, z ustanovitvijo letnega evropskega tedna enakosti med spoloma.

Ta za odbore Parlamenta pomeni priložnost, da pogleddajo na izzive, s katerimi se soočajo, s perspektive spola. Teme na sporedu oktobra 2022 so objavljene na multimedijskem središču Evropskega parlamenta.

Spolne in reproduktivne pravice


Junija 2021 je Parlament sprejel poročilo, s katerim poziva države EU, naj zaščitijo in izboljšajo spolno in reproduktivno zdravje in pravice v EU v povezavi z zdravjem žensk. Evropski poslanci hočejo zagotoviti dostop do varnega in zakonitega splava, kakovostnih načinov kontracepcije in spolne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah. Prav tako so pozvali k odpravi davka na dodano vrednost za menstrualne izdelke.

Marca 2022 je Parlament sprejel akcijski načrt EU za enakost spolov III, ki je namenjen izboljševanju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic izven EU in zagotavljanju dostopa do njih v državah EU. 

Enakost spolov na delovnem mestu


Materinski, očetovski in starševski dopust

Leta 2019 so bila sprejeti novi evropski predpisi na področju starševskega in skrbniškega dopusta, ki omogočajo boljše ravnotežje med družinskimi in poklicnimi dejavnostmi, brez potrebe po izbiranju med enim ali drugim. Spodbijajo aktivno participacijo žensk na delovnem mestu in ponujajo več vzpodbud, da starševski dopust koristijo tudi očetje.

Evropska zakonodaja o enakosti spolov na delovnem mestu:

  • pravila na področju zaposlovanja (enako plačilo, socialne pravice, pogoji dela in nadlegovanje)
  • pravila na področju samozaposlitve in podjetništva (enako plačilo, socialne pravice)
  • pravica do materinskega in starševskega dopustaRazlike v plačah med spoloma

Parlament poziva tudi h konkretnim ukrepom za znižanje plačnega razkoraka - razlik v plačah in pokojninah med moškimi in ženskami. Povprečna razlika v plačah med moškimi in ženskami v EU je bila leta 2020 13 odstotkov. Pokojnine moških so bile leta 2019 v EU v povprečju za 29 % odstotkov višje od pokojnin žensk. Parlament je pozval tudi k ukrepom proti revščini žensk, saj je verjetnost revščine pri ženskah višja kot pri moških.

Aprila 2022 je Parlament podprl predlog Komisije o direktivi o preglednosti plač, ki bi v podjetjih z več kot 50 zaposlenimi olajšala primerjavo plač in ukrepanje, če so najdene razlike.

Več o ukrepih EU za zmanjševanje plačnega razkoraka med moškimi in ženskami

Več žensk v informacijsko-komunikacijski tehnologiji in znanosti

Razlika med moškimi in ženskami je še posebej velika na področju informacijskih tehnologij, kar je glede na dejstvo, da ta predstavlja industrijo prihodnosti, še posebej zaskrbljujoče.

V Evropi se manj žensk odloča za študij informacijsko-komunikacijskih tehnologij, zaradi česar so posledično tudi manj zastopane na trgu delovne sile. Sektor je leta 2016 v EU zaposloval 8,2 milijona ljudi, od teh je bilo le 16,7 odstotkov žensk.

Evropski parlament je zato sprejel resolucijo za krepitev vloge žensk in deklet s pomočjo digitalnega sektorja, ki evropske države poziva, na pripravijo ukrepe v podporo vključevanju in udeležbi žensk v informacijski družbi, vključno s promocijo izobraževanja in študijskih programov ter zagotavljanjem enakega plačila za opravljeno delo.

Ženske v upravah podjetij

Novembra 2022 je Parlament odobril prelomne predpise, namenjene izboljšati enakost spolov v upravah podjetij. Namen direktive o zastopanosti žensk v upravnih odborih je uvesti pregledne postopke zaposlovanja v podjetjih, da bodo do konca junija 2026 ženske zasedale vsaj 40 % delovnih mest neizvršnega direktorja oziroma 33 % vseh direktorskih položajev.

Pogajalci Parlamenta in Sveta so začasni dogovor o zastopanosti spolov v upravah podjetij, ki kotirajo na borzi v EU, dosegli junija 2022. Države EU morajo vpeljati nove predpise v dveh letih. Mala in srednja podjetja z manj kot 250 zaposlenimi so bila iz predpisov izključena.

Preprečevanje nasilja nad ženskami


EU se problematike nasilja nad ženskami loteva na različne načine.

Parlament opozarja tudi na pomen boja proti posameznim oblikam nasilja, kot so spolno nadlegovanje, trgovina z ljudmi, prisilna prostitucija, pohabljanje ženskih spolnih organov, zalezovanje na spletu in spletno nasilje.

Februarja 2021 so poslanci pozvali Komisijo, naj pripravi predlog za evropsko direktivo, ki bi preprečevala in se borila proti vsem oblikam nasilja, povezanega s spolom. Komisija naj bi Parlamentu predstavila predlog marca 2022.

V EU je 33 odstotkov žensk doživelo fizično in/ali spolno nasilje, 55 odstotkov pa jih je bilo spolno nadlegovanih.

Več o tem, kako se EU bori proti nasilju na podlagi spola

Od migracijske politike do trgovinskih sporazumov EU


Parlament je večkrat pozval Evropsko komisijo, naj poveča doslednost med politikami enakosti spolov in drugimi politikami, kot denimo politika, ki pokriva trgovino, razvoj, kmetijstvo, zaposlovanje in migracije.

V resoluciji, sprejeti leta 2016, so poslanci pozvali k sprejetju smernic za enakost med spoloma po vsej EU, ki bi bile del širših reform na področju migracij in azilne politike.

Leta 2018 so v poročilu poslanci pozvali, naj ukrepi za podnebne spremembe upoštevajo in okrepijo vlogo žensk, hkrati pa naj zaščitijo najbolj ranljive izmed njih.

V skladu z resolucijo, sprejeto leta 2018, morajo vsi trgovinski sporazumi EU vsebovati zavezujoče in izvršljive določbe za zagotovitev spoštovanja človekovih pravic, vključno z enakostjo spolov.

Ženske v politiki


Evropski parlament poudarja pomen enakosti spolov v politiki in spodbuja enako vključenost žensk v odločevalske procese na vseh ravneh. 

Evropski parlament je januarja 2019 v poročilu o spodbujanju načela enakosti med spoloma evropske politične stranke in njihove nacionalne članice pozval, naj na listah za evropske volitve 2019 zagotovijo enakovredno zastopanje obeh spolov. V novem sklicu Parlamenta, ki je z delom uradno pričel julija 2019, je več žensk kot kadarkoli prej - 39,3 % vseh poslancev. Ob koncu prejšnjega mandata jih je bilo 36,5%.

Oglejte si našo infografiko o ženskah v Evropskem parlamentu.

Enakost spolov in pandemija covida-19


Kriza covida-19 je še poglobila obstoječe spolne neenakosti. Pandemija lahko globalno potisnila 47 milijonov žensk in deklet pod prag revščine. Poleg tega so ženske močno izpostavljene pandemiji; od 49 milijonov zdravstvenih delavcev je 76 odstotkov žensk. Prav tako ima pandemija hude posledice za sektorje gospodarstva, kjer je zaposlenih več žensk, denimo v turizmu, negi in gospodinjskih delih.

Podatki o posledicah pandemije covida-19 za ženske (infografika)


Več o evropskih socialnih politikah: