Nova pravila EU o javnih naročilih za boljšo kakovost in stroškovno učinkovitost 

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 
Big infrastructural construction site in Germany -© BELGA/EASYPHOTOSTOCK/V.THOERMER  

Evropski parlament je v sredo sprejel nova pravila EU o javnih naročilih in koncesijah, ki bodo državnim organom zagotovila boljšo kakovost in stroškovno učinkovitost pri nakupu ali zakupu gradenj, blaga in storitev. Malim in srednje velikim podjetjem bodo olajšala dostop do javnih naročil, vključujejo pa tudi strožje določbe glede pogodb s podizvajalci.

Nova zakonodaja, o kateri se je EP s Svetom dogovoril že junija 2013, obnavlja obstoječa pravila EU o javnih naročilih, uvaja pa tudi skupne evropske standarde o koncesijskih pogodbah. Ti naj bi spodbujali pošteno konkurenco in zagotavljali stroškovno učinkovitost. Uvajajo pa tudi nova merila za ocenjevanje, ki imajo večji poudarek na okoljskih in socialni vidikih ter inovacijah.

Javna naročila znašajo 18 odstotkov BDP inso močan vzvod za doseganje določenih družbenih ciljev. "Nova pravila pošiljajo jasen signal državljanom, ki imajo pravico do tega, da se javni denar uporablja učinkovito," je dejal poročevalec Evropskega parlamenta za javna naročila, Marc Tarabella (S&D, Belgija).

"Nova pravila o koncesijskih pogodbah so prav tako jasen signal za krepitev notranjega trga. Vzpostavljajo zdravo gospodarsko okolje, od katerega lahko imajo koristi vsi akterji, vključno z državnimi organi, podjetji in tudi evropskimi državljani. Sedaj bodo pravila igre splošno znana, " je dodal Philippe Juvin (EPP, Francija ), poročevalec za koncesijske pogodbe.

Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno

Zahvaljujoč novemu kriteriju "ekonomsko najugodnejša ponudba" (MEAT) v postopku oddaje javnega naročila, bodo državni organi lahko večjo pozornost namenili kakovosti, okoljskim in socialnim vidikom ter inovacijam, ob tem pa bodo še naprej upoštevali ceno in življenjski cikel stroškov, ki so predmet naročila. "Nova merila bodo odpravila diktat najnižje cene in kakovost bo ponovno zavzela osrednje mesto," je pojasnil poročevalec Tarabella.

Več inovativnih rešitev

Poslanci so se zavzeli za uvedbo novega postopka za krepitev inovativnih rešitev na področju javnih naročil. Nova "partnerstva za inovacije" bodo državnim organom omogočila, da objavijo javni razpis za rešitev določenega problema, ne da bi rešitve že imeli. Tako bosta imela naročnik in ponudnik dovolj manevrskega prostora, da skupaj razvijeta inovativne rešitve. Manj birokracije za ponudnike in lažji dostop za manjša podjetja

Postopek zbiranja ponudb za podjetja bo preprostejši s pomočjo skupnega evropskega dokumenta za javno naročilo, ki bo temeljil na samostojni izjavi. Originalno dokumentacijo bodo morali predložiti samo izbrani ponudniki, kar bo, po ocenah Komisije, zmanjšalo administracijo pri prijavi za več kot 80 odstotkov. Nova pravila spodbujajo tudi delitev naročil na sklope, kar bo omogočilo lažjo prijavo tudi manjšim podjetjem.

Strožja pravila sklepanja pogodb s podizvajalci

Nova zakonodaja bo vsebovala tudi pravila o podizvajalcih in strožje določbe o neobičajno nizkih ponudbah, s čimer naj bi preprečila socialni damping in zagotovila spoštovanje pravic delavcev. Izvajalci, ki ne bodo ravnali v skladu z delovno zakonodajo EU, se lahko izključijo iz ponudbe.

Brez pritiska k privatizaciji javnih storitev

V skladu z novimi pravili EU za koncesije se bodo države članice še naprej svobodno odločale o izvedbi javnih gradenj in storitev, ki jih lahko opravijo domači ali zunanji izvajalci. Nova direktiva ne zahteva privatizacije javnih podjetij, ki opravljajo storitve za javnost. Poslanci so prav tako potrdili vodo kot javno dobro in bo kot taka izključena iz področja uporabe direktive o koncesijah.

Naslednji koraki

Direktiva začne veljati 20 dni po objavi v uradnem listu Evropske unije. Po tem datumu bodo imele države članice 24 mesecev časa za uvedbo določb novih predpisov v nacionalno zakonodajo.