Dosežen kompromis o dolgoročnem proračunu EU in dodatnih 16 milijard evrov za ključne programe 

Sporočilo za javnost 
 
 
  • Vodilni programi EU, namenjeni zdravju, znanstvenemu raziskovanju ter za Erasmus + bodo koristili državljanom. 
  • Pravno zavezujoč načrt za uvedbo novih virov prihodkov EU. 
  • Okrepljena vloga parlamenta pri nadzoru financiranja obnove. 
  • Okrepljene določbe glede biotske raznovrstnost in glede enakosti spolov. 

Pogajalci Evropskega parlamenta in predsedstvo Sveta so dosegli kompromis glede političnega dogovora o prihodnjem financiranju EU.

Pogajalci Evropskega parlamenta so se po desetih tednih intenzivnih pogajanj s predsedstvom Sveta v torek uspeli dogovoriti glede naslednjega večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027 in glede novih lastnih sredstev. Dosežen kompromis morata sedaj potrditi še obe instituciji.


Evropski parlament je izpogajal dodatnih 16 milijard evrov sredstev, glede na tista, ki so jih voditelji držav in vlad dogovorili na julijskem vrhu. 15 milijard evrov bo okrepilo vodilne programe za boj proti pandemiji covida-19, zagotovilo priložnosti za program "Naslednja generacija EU" in za ohranjanje evropskih vrednot. Ena milijarda evrov bo namenjena za povečanje fleksibilnosti v primeru dodatnih potreb in kriz.


Glavni cilj Parlamenta je bil zagotoviti dodatna sredstva za vodilne programe, ki bi v okviru dogovora v Evropskem svetu iz julija 2020, dobili premalo sredstev. To pa bi ogrozilo izvajanje zavez in prednostnih nalog EU, zlasti zeleni dogovor in digitalno agendo.


Dodatna sredstva se bodo črpala predvsem iz pobranih glob zaradi kršitve pravil konkurence (ki jih morajo plačati podjetja, ki kršijo pravila EU), kar je v skladu z dolgoletno zahtevo Parlamenta, naj denar, ki ga ustvari Evropska unija, ostane v proračunu EU.


Po zaslugi tega kompromisa je Evropski parlament med drugim potrojil sredstva za program EU4Health, zagotovil znesek enakovreden enemu dodatnemu letu financiranja za Erasmus+ in dosegel, da se sredstva za raziskave še naprej povečujejo.


Nova lastna sredstva


Pogajalci so se strinjali, da srednje- do dolgoročni stroški odplačila dolga iz sklada za okrevanje ne bi smeli bremeniti uveljavljenih naložbenih programov v večletnem finančnem okviru niti povzročiti veliko višjih prispevkov držav članic na podlagi bruto nacionalnega dohodka. Zato so pogajalci Evropskega parlamenta pripravili časovnico za uvedbo novih virov lastnih sredstev v naslednjih sedmih letih. Ta načrt je vključen v „medinstitucionalni sporazum“, tj. pravno zavezujoče besedilo. Poleg prispevka za plastiko od leta 2021 dalje, časovni načrt vključuje tudi lastna sredstva iz naslova sistema trgovanja z emisijami (od leta 2023 naprej, po možnosti povezana z mehanizmom za ogljično prilagoditev na mejah), davek na digitalne storitve (od leta 2023 dalje) in lastna sredstva iz naslova davka na finančne transakcije ter finančni prispevek, povezan s podjetniškim sektorjem, ali novo skupno osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb (od leta 2026 dalje).

"Naslednja generacija EU" in okrepitev proračunskega nadzora

V zvezi z odhodki za sklade "Naslednja generacija EU" je Parlament dosegel, da se bodo vse tri institucije redno sestajale in spremljale njihovo implementacijo, ki temelji na pravni podlagi iz člena 122. Odhodki bodo porabljeni pregledno in Parlament bo skupaj s Svetom preveril vsa odstopanja od predhodno dogovorjenih načrtov.


Instrument za okrevanje ("Naslednja generacija EU") temelji na členu Pogodbe EU (člen 122 PDEU), na podlagi katerega Evropski parlament nima nobene vloge. Zato so se pogajalci Parlamenta v pogajanjih dogovorili, da se vzpostavi nov postopek „konstruktivnega dialoga“ med Parlamentom in Svetom, na podlagi ocene Komisije, v okviru katerega bi obravnavali proračunske posledice predlaganih novih pravnih aktov na podlagi člena 122.


Horizontalna vprašanja: biotska raznovrstnost, enakost spolov in enake možnosti

Z izboljšano metodologijo spremljanja izdatkov za področji podnebnih sprememb in biotske raznovrstnosti, se bo zagotovilo, da bo najmanj 30 % skupnega zneska proračuna Unije in izdatkov za program Naslednja generacija EU namenjenih podnebnim ciljem, od leta 2024 dalje bo 7,5 % letne porabe namenjene ciljem na področju biotske raznovrstnosti in nato od leta 2026 dalje 10 %.


Druga horizontalna prednostna naloga v večletnem finančnem okviru bo spodbujanje enakosti spolov in vključevanja načela enakosti spolov, skupaj z okrepljenimi monitoringom in presojo vplivov teh programov.


Pogajalska skupina Evropskega parlamenta za dolgoročni proračun EU

Johan Van Overtveldt (ECR, Belgija), predsednik Odbora za proračun

Jan Olbrycht (EPP, Poljska), so-poročevalec za večletni finančni okvir

Margarida Marques (S&D, Portugalska), so-poročevalka za večletni finančni okvir

José Manuel Fernandes (EPP, Portugalska), so-poročevalec za lastna sredstva

Valérie Hayer (RENEW, Francija), so-poročevalka za lastna sredstva,

Rasmus Andresen (Greens/EFA, Nemčija), so-poročevalec za lastna sredstva.


Spremljajte jih lahko na twitterju: https://twitter.com/i/lists/1205126942384676866?s=20Izjave


Izjave pogajalcev Parlamenta so na voljo tukaj.Ozadje


Osnutek dogovora, ki sta ga dosegla pogajalska ekipa Evropskega parlamenta in predsedstvo Sveta, morajo sedaj potrditi še Svet, predsednik Parlamenta in vodje političnih skupin, ter o njem glasovati Odbor za proračun in Parlament na plenarnem zasedanju.