Parlament potrdil sedemletni proračun EU 2021-2027 

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 
  • Potrjen dogovor Evropskega sveta 
  • Poslanci so izpogajali dodatna sredstva za ključne programe EU kot so Zdravje, Obzorje (raziskave), Erasmus+ v korist državljanov EU 
  • Dogovorjena pravno zavezujoča časovnica uveljavitve novih virov prihodkov EU 
  • Okrepljena vloga Parlamenta pri nadzoru financiranja okrevanja 
  • Močnejša določila glede biodiverzitete in enakosti spolov 
Parlament je zagotovil dodatna sredstva za raziskave, javno zdravje, zelene in digitalne investicije ter študente.© AFP_Kenzo TRIBOUILLARD  

Parlament je v sredo potrdil naslednji večletni finančni okvir (MFF), da bo lahko podpora EU prišla do državljanov v začetku prihodnjega leta.

Poslanke in poslanci so v sredo s 548 glasovi za, 81 proti in 66 vzdržanimi glasovi potrdili besedilo o dolgoročnem proračunu EU za obdobje 2021-2027, ki je bilo dogovorjeno s Svetom 10. novembra. Besedilo medinstitucionalnega dogovora (IIA) s Svetom EU je bilo potrjeno s 550 glasovi za, 72 proti in 73 vzdržanimi.

Dodatnih 15 milijard evrov za ključne programe EU


To povečanje sredstev je rezultat pogajalskih prizadevanj Evropskega parlamenta za okrepitev 10 izbranih programov EU v naslednjem sedemletnem obdobju, da bi tako bolje zaščitili državljane pred pandemijo covida-19, omogočili priložnosti naslednji generaciji ter ohranili evropske vrednote. Po zaslugi tega kompromisa je Evropski parlament med drugim potrojil sredstva za program EU4Health, zagotovil znesek enakovreden enemu dodatnemu letu financiranja za Erasmus+ in dosegel, da se sredstva za raziskave še naprej povečujejo.


  • 11 milijard evrov bo zagotovljenih predvsem iz pobranih glob zaradi kršitve pravil konkurence (ki jih morajo plačati podjetja, ki kršijo pravila EU), kar je v skladu z dolgoletno zahtevo Parlamenta, naj denar, ki ga ustvari Evropska unija, ostane v proračunu EU. S temi dodatnimi 11 milijardami evrov se bo celoten prag MFF (po cenah iz leta 2018 je bil določen pri 1,074.3 milijarde evrov) zvišal na 1,085.3 milijarde evrov.

  • 4 milijarde evrov bodo na voljo iz prerazporeditev znotraj MFF.

  • Dodatna milijarda evrov pa bo na voljo kot rezerva za naslavljanje morebitnih prihodnjih potreb oziroma kriz.

Novi lastni viri


Pogajalci so se strinjali, da srednje- do dolgoročni stroški odplačila dolga iz sklada za okrevanje ne bi smeli bremeniti uveljavljenih naložbenih programov v večletnem finančnem okviru niti povzročiti veliko višjih prispevkov držav članic na podlagi bruto nacionalnega dohodka. Zato so pogajalci Evropskega parlamenta pripravili časovnico za uvedbo novih virov lastnih sredstev v naslednjih sedmih letih.


Ta načrt je vključen v „medinstitucionalni sporazum“, tj. pravno zavezujoče besedilo. Poleg prispevka za plastiko od leta 2021 dalje, časovni načrt vključuje tudi lastna sredstva iz naslova sistema trgovanja z emisijami (od leta 2023 naprej, po možnosti povezana z mehanizmom za ogljično prilagoditev na mejah), davek na digitalne storitve (od leta 2023 dalje) in lastna sredstva iz naslova davka na finančne transakcije ter finančni prispevek, povezan s podjetniškim sektorjem, ali novo skupno osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb (od leta 2026 dalje).


"Naslednja generacija EU" in okrepitev proračunskega nadzora


V zvezi z odhodki za sredstva iz sklada "Naslednja generacija EU" je Parlament dosegel, da se bodo vse tri institucije redno sestajale in spremljale njihovo implementacijo, ki temelji na pravni podlagi iz člena 122. Odhodki bodo porabljeni pregledno in Parlament bo skupaj s Svetom preveril vsa odstopanja od predhodno dogovorjenih načrtov.


Instrument za okrevanje ("Naslednja generacija EU") temelji na členu Pogodbe EU (člen 122 PDEU), na podlagi katerega Evropski parlament nima nobene vloge. Zato so se pogajalci Parlamenta v pogajanjih dogovorili, da se vzpostavi nov postopek „konstruktivnega dialoga“ med Parlamentom in Svetom, na podlagi ocene Komisije, v okviru katerega bi obravnavali proračunske posledice predlaganih novih pravnih aktov na podlagi člena 122.


Horizontalna vprašanja: biotska raznovrstnost, enakost spolov in enake možnosti


Z izboljšano metodologijo spremljanja izdatkov za področji podnebnih sprememb in biotske raznovrstnosti, se bo zagotovilo, da bo najmanj 30 % skupnega zneska proračuna Unije in izdatkov za program Naslednja generacija EU namenjenih podnebnim ciljem, od leta 2024 dalje bo 7,5 % letne porabe namenjene ciljem na področju biotske raznovrstnosti in nato od leta 2026 dalje 10 %.


Druga horizontalna prednostna naloga v večletnem finančnem okviru bo spodbujanje enakosti spolov in vključevanja načela enakosti spolov, skupaj z okrepljenimi monitoringom in presojo vplivov teh programov.


Pogajalska skupina Evropskega parlamenta za dolgoročni proračun EU in reformo lastnih virov


Johan Van Overtveldt (ECR, Belgija), predsednik Odbora za proračun

Jan Olbrycht (EPP, Poljska), so-poročevalec za večletni finančni okvir

Margarida Marques (S&D, Portugalska), so-poročevalka za večletni finančni okvir

José Manuel Fernandes (EPP, Portugalska), so-poročevalec za lastna sredstva

Valérie Hayer (RENEW, Francija), so-poročevalka za lastna sredstva,

Rasmus Andresen (Zeleni/EFA, Nemčija), so-poročevalec za lastna sredstva.


Sledite jim na Twitterju: https://twitter.com/i/lists/1205126942384676866


Izjave


Izjave pogajalcev Parlamenta


Naslednji koraki


Svet EU mora formalno potrditi uredbo o MFF ter medinstitucionalni dogovor, nato bosta besedili objavljeni v Uradnem listu EU, v veljavo pa bosta dokumenta vstopila 1. januarja 2021.